Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 4/2017 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 26.5.2017

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová

· za kontrolní komisi MSKS (dále jen KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Ing. Michal Kašný  


Zápis č. 4/2017

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 26.května 2017 od 14:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová

· za kontrolní komisi MSKS (dále jen KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Ing. Michal Kašný  

Termín příštího zasedání: 23.6.2017 od 14 hod, Zbraslav u Brna 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Areál Zbraslav

V. Různé 

Program byl jednomyslně odsouhlasen. 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu. 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny. 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Předseda VK předložil zápis z VK, zápis P MSKS schválilo a je vyvěšen na webu. Dále informoval o schůzce Komise pro sportovní kynologii na ČMKU, kde především řešili výklad zkušebního řádu. 

1. Mezinárodní mistrovství MSKS

- zajistit na ČMKU delegaci rozhodčího Dušana Majtáse

- zajistit grafický návrh mistrovství

- zajistit inzerci v časopisu

T: 6/2017

Z: Boleslavová 

USNESENÍ P MSKS 2/2017

Mezinárodní mistrovství MSKS je chráněným termínem, tzn., že nebudou delegovány žádné zkoušky.

- jednohlasně schváleno 

2. Prolongace a přezkoušení nových figurantů

Figuranti 1.třídy a kluboví figuranti: 14.-15.10 2017 Olomouc Neředín (P.Soukop),

4.11.2017 Kerberos Březí (D. Džoganov)

Svazoví figuranti: 28.-29.10.2017 Zbraslav u Brna (D.Polzer) 

3. Odměny rozhodčích

VK navrhuje zvýšit odměny na zkouškách na 1000,-Kč/den s platností od 1.1.2018

- Jednohlasně schváleno 

4. CACITový závod v Ostravě- Kunčicích dne 29.4.2017

Kontrola dokladů, dohod a vyúčtování – dodáno po urgencích. Cestovní příkaz není řádně vyplněn, organizace doloží znovu. Odměna ve výši 6 000,-Kč bude organizaci vyplacena až po dodání opraveného cestovního příkazu.

- jednohlasně schváleno 

5. žádost o dotaci na mistrovství ČKNO v Suchdole nad Odrou

- dotace ve výši 20 000,-Kč a pohár od MSKS do výše 3.000,-Kč (zajistí tajemnice)

- jednohlasně schváleno 

Závodu se jako čestní hosté za MSKS zúčastní p. Hammer a p. Vávra. 

6. Dvojí členství v organizacích MSKS není možné! Lze mít členství v jedné organizaci a v druhé pouze hostovat. 

7. Mládež MSKS

- na Junior Open ČMKU přihlášeno 9 závodníků, kteří budou svaz reprezentovat 

USNESENÍ P MSKS 3/2017

Z důvodu rostoucích nákladů P MSKS navrhuje zvýšení poplatku za týdenní pobyt na LVT mládeže a to následovně:

mládežníci ….2.000,-Kč/os.

junioři ….. 2.500,-Kč/os.

- Jednohlasně schváleno 

IV. AREÁL ZBRASLAV

1. Opravy schválené na minulém P MSKS byly realizovány a řádně převzaty panem Kratochvílem.

Zbývá opravit schody k WC v administrativní budově.

2. Při kontrole areálu bylo zjištěno, že nejsou posekané plochy okolo budov. Správce sjedná ihned nápravu.

3. Správce opustí kancelář v administrativní budově, kde bydlí, dle dohody s P MSKS, nejpozději však do konce roku 2017.

4. Smlouva o smlouvě budoucí týkající se zřízení věcného břemene fy EON v areálu kynologického svazu – tajemnice rozešle P MSKS e-mailem k prostudování. 

USNESENÍ P MSKS 4/2017

Kontrolou prací prováděnou správcem je od dnešního dne pověřen jak pan Kratochvíl, tak tajemnice svazu.

Od 1.6.2017 je také tajemnice pověřena k nákupu čistících prostředků a drobného materiálu k zajištění provozu na ubytovnách a v areálu.

- Jednohlasně schváleno 

V. RŮZNÉ

1. tř.Kpt. Jaroše:

- po shlédnutí stavu budovy byla oslovena firma Okna Macek na výměnu oken. Ta předložila cenovou nabídku ve výši 1 mil. Kč

- nechat vyrobit ceduli na dům (stávající nevyhovuje)

T: ihned

Z: Boleslavová 

2. Účet ČSOB zrušit z úsporných důvodů. Peníze budou převedeny do ČS.

T: ihned

Z. Hammer, JUDr.Kratochvílová

- jednohlasně shcváleno 

3. Dotace

Pan Šlejtr seznámil P MSKS s dotačními programy na příští rok. Do příštího předsednictva zpracuje žádosti, které budou rozeslány.

T: 6/2017

Z: Šlejtr 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 26.5.2017

Partneři