Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 6/2016 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 17.11.2016

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS:  PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová,  Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Jan Strach,
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek
  • omluveni: Ing. Radim Fiala, Vlastimil Karpíšek

Zápis č.6/2016

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum:  17.listopadu 2016 od 12:00 hod

Místo:    kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS:  PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová,  Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Jan Strach,
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek
  • omluveni: Ing. Radim Fiala, Vlastimil Karpíšek

Termín příštího zasedání:  10.12.2016 od 10 hod, Zbraslav u Brna  

 

 Program:

 I.      Zahájení, návrh programu

 II.     Kontrola úkolů z minulého zasedání

 III.    Výcviková komise, pozván pan Hammer

 IV.    EET – Ing. Jelínková

 V.     Kontrolní komise

 VI.    Areál Zbraslav

 VII.   Sjezd 2017

VIII.   Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I.  Zasedání je usnášeníschopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

 1. Předseda VK Mgr. Hana Radovesnická seznámila P MSKS se zápisem z VK (viz Zápis 2/2016 web MSKS)

-          MM MSKS, Zbraslav u Brna v termínu 23.-24.9.2017, podmínky účasti budou zveřejněny v kalendáři akcí na první pololetí r. 2017

-          Mezinárodní závod MSKS s udělením titulu CACIT v termínu 29.-30.4.2017: pořádající organizace KK Ostrava – Kunčice, návrh rozhodčích: Jozef Klíma, Milan Oliva, Jiří Barát, hl.rozhodčí Miroslav Kašpar, návrh figuranti: David Polzer, Lukáš Slowioczek, Vojtěch Konečný

-          Připuštění osob se zdravotním znevýhodněním na zkoušky (nikoliv závody) za těchto podmínek: provedení jednotlivých cviků a povelovou techniku vždy nutné předem domluvit s rozhodčím, ale stále podléhá předpisům zkušebního řádu. Je nutné, aby byla osoba skládající zkoušku soběstačná a mohla všechny cviky provést bez pomoci cizí osoby.

-          Jednohlasně schváleno.

 

2. Ve 14:00 hod přizván pan Jiří Hammer, aby objasnil situaci, která nastala chybným bodováním při jeho posuzování poslušností v kategorii IPO 3 na MM MSKS 2016. J. Hammer všem poškozeným zaslal omluvný dopis a P MSKS se omluvil za způsobené nepříjemnosti. 

3. JUNIOR OPEN ČMKU – v termínu 17.-18.6.2017 ve Zbraslavi u Brna. VK navrhne kategorie a předloží komisi pro mládež ČMKU. Dále bude uveřejněno v kalendáři akcí pro příští rok.

4. Školení rozhodčích MSKS se bude konat 18.2.2017 v Kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna. Pozvánky rozešle H. Radovesnická.

5.  Paní Staniová upozornila VK, že je třeba uveřejnit na stránkách ČMKU mezinárodní rozhodčí.

Z: T.Baselová

T: 12/2016

 

IV. Elektronická evidence tržeb - EET

Vzhledem k tomu, že vzniká povinnost EET, byla oslovena ekonomka svazu Ing. Jelínková, aby navrhla pro svaz řešení. Po prostudování materiálů a návrhu řešení P MSKS pověřilo Ing. Jelínkovou k jednání na FÚ, aby posoudili naši žádost k elektronické evidenci tržeb v rámci neziskové organizace. O výsledku jednání bude ekonomka svaz informovat.

 

V. Kontrolní komise

1. Předseda KK předložil P MSKS zápis z inventarizace pokladny MSKS prováděné ke dni 30.6.2016. Pokladní doklady obsahovaly všechny předepsané náležitosti, zůstatky jsou v pokladní knize vykazovány ke každému dni, v němž se uskutečnila alespoň jedna účetní operace. Účetní zůstatek ke dni 30.6.2016 činil částku 37.297,-Kč a souhlasil s pokladní hotovostí.

2. R.Parolek předložil zápis, kde byla KK pověřena kontrolou z plnění úkolů 9.sjezdu 2013 s výsledkem, že všechny zmíněné a zapsané body uložené P MSKS jsou splněny a dodržovány, hospodaření pravidelně předkládá ekonomka svazu a KK je kontrolováno. Na jednáních P MSKS je konzultována výcviková činnost svazu a jednání s ČKS, práce s mládeží, krajských rad a akcí klubů a svazu. Dále byly zajištěny registrace svazu u potřebných institucí uloženým sjezdem 2013 a 2015.

 

VI. areál zbraslav

1. Pan Kratochvíl seznámil P MSKS s opravami střech na ubytovnách a terase, nátěr, kterým by bylo třeba přetřít střechy nebo alespoň spoje se bude řešit na jaře roku 2017.

2. Do rozpočtu pro příští rok bude třeba zahrnout opravy pokojů na ubytovnách.

Z: Staniová

T:12/2016

 3. Dveře WC na ubytovnách je třeba opatřit mechanismem k zamykání dveří.

Z: Mrázek

T: ihned

 

VII.  XI. sjezd

Termín XI. Volebního sjezdu MSKS je stanoven na 1.4.2017 v sále Kynologického areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna. Tajemnice rozešle materiály k návrhu kandidátů a delegátů do poloviny prosince 2016 všem organizacím e-mailem. Taktéž budou vyvěšeny na webu MSKS. Organizace své návrhy zašlou zpět do konce ledna 2017.

Z: Boleslavová

T: 12/2016

 

VIII.  Různé

V polovině listopadu se MVDr. Široký zúčastnil zasedání Sdružení sportovních svazů a seznámil P MSKS s dotačním neinvestičním programem státní podpory sportu pro spolky na období 2017-2019.

 

Tajemnice předložila žádost o registraci spolků u MSKS:

1. Kynologický klub Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. se sídlem v Domaníně – přijat

- jednohlasně schváleno

Dále předložena žádost  o  finanční příspěvek MVDr. Haně Musilové, která reprezentovala ČR na Mistrovství světa ve výkonu kníračů ISPU 2016 ve Švýcarsku a umístila se na krásném pátém místě.

P MSKS schválilo příspěvek ve výši 3000,-Kč.

-          jednohlasně schváleno

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 17.11.2016

Partneři