Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3/2016 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 22.7.2016

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek, Vlastimil Karpíšek

* omluveni: Ing. Radim Fiala, MVDr. Lubomír Široký


Zápis č. 3/2016 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 22.7.2016 od 17:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek, Vlastimil Karpíšek

* omluveni: Ing. Radim Fiala, MVDr. Lubomír Široký

 

 

 

Termín příštího zasedání: 9.9.2016 od 16:00 hod

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Nové úkoly

IV. Výcviková komise

V. Kontrolní komise

VI. Areál Zbraslav

VII. Různé

 

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

4/2015 KK Nezamyslice

Magda Moravcová poslala předsednictvu dokumenty týkající se voleb . Předsednictvo pověřilo Vlastimila Karpíška, jako člena kontrolní komise, aby paní Moravcovou kontaktoval a provedl místní šetření. Předsednictvo po prostudovaní podkladů vyhodnotilo volbu předsedy jako neplatnou. Paní Moravcová bude pozvána na příští zasedání. Do té doby platí Usnesení 3/2015.

– úkol trvá

Usnesení 3/2015 – pobočný spolek KK Nezamyslice

Předsednictvo MSKS zpochybnilo volbu a naznalo, že volba předsedy a následující hlasování je neplatné. Doporučuje spolku KK Nezamyslice novou volbu, která musí být v souladu se stanovami MSKS. Než se tak stane, má spolek pozastavený servis se strany MSKS

-jednohlasně schváleno.

Paní Moravcová byla pozvána na zasedání, které muselo být pro neusnášeníschopnost P MSKS zrušeno. Toto jí bylo tajemnicí oznámeno s tím, že bude přizvána na další. Pozvání odmítla, že se se již zařídila jinak.

 

III. NOVÉ ÚKOLY

2/2016 rozpočet 2016

Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh nebyl přijat.

Rozpočet byl panem Venhauerem a paní Staniovou obratem přepracován a P MSKS předán písemnou formou e-mailové komunikace a byl jednohlasně odsouhlasen.

 

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Byly předloženy stížnosti paní Cahové a paní Fuchsíkové. Dále pak byla předložena žádost o prošetření porušení Zákona České národní rady na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb, novelizovaného Zákonem 359/2012Sb., kterou podala paní Blanka Perlíková na výcvikářku KK Olomouc- Neředín paní Ivanu Muclingerovou.

3/2016 určení komisí pro vyřešení stížností

Předsednictvo určilo komise, které budou zasedat ve Zbraslavi u Brna dne 4.3.2016 a budou se tímto zabývat následovně:

* 15:00 hod stížnost paní Cahové – komise: Dr. Široký, Mgr. Radovesnická, p.Venhauer

* 16:30 hod stížnost paní Fuchsíkové – komise: Dr.Široký, Ing.Fiala, Mgr.Radovesnická, Ing. Vávra, p. Kratochvíl

-jednohlasně schváleno

Jelikož byly navrženy dva termíny zasedání komise a stěžovatelky se z časových důvodů omluvily, komise zasedne ve výše uvedeném složení a rozhodne. O výsledku budou obě strany informovány.

Oběma stěžovatelkám byl zaslán dopis s výsledkem rozhodnutí komise. Ani jedna se již k rozhodnutí nevyjádřila.

4/2016 prošetření stížnosti Blanky Perlíkové

Paní Muclingerové bylo pozastaveno členství v klubu Olomouc-Neředín. MSKS na základě stížnosti majitelky týraného psa postupuje celou věc k prošetření Krajské veterinární správě, aby u jmenované výcvikářky provedla místní šetření.

-jednohlasně schváleno

Z: Boleslavová

T: ihned

* Úkol splněn, tajemnice zaslala na Státní veterinární zprávu do Prahy žádost k prošetření.

Veterinární správa zaslala vyjádření, ve kterém sděluje, že KVS Olomouc nemůže posoudit, zda došlo k týrání předmětného psa, jelikož ten se nachází již u své majitelky. Přesto provedla dne 18.3.2016

kontrolu 6 psů v zájmovém chovu paní Muclingerové, kde nebylo zjevné porušení zákona č.246/1992 Sb.

 

Předsedkyně Mgr. Hana Radovesnická seznámila P MSKS se zápisem ze zasedání VK.

7/2016 Závod malých plemen 24.9.2016

* O pořádání projevila zájem KK Holešov

* P MSKS věnuje pořadatelské organizaci sadu pohárů

*

8/2016 Mezinárodní mistrovství MSKS 30.9. – 2.10.2016 ve Zbraslavi u Brna

* Změna náhradního rozhodčího a rozhodčího pro IPO1: pro posuzování byl nově delegován Ing. Miroslav Vávra – jednohlasně schváleno

* Pořadatelskou službu bude zajišťovat základní organizace KK Rapotice

* Pro letošní ročník jsou odsouhlaseny peněžité odměny závodníkům ve výši:

IPO 3 1. místo…. 6.000,- Kč

2. místo…. 4.000,- Kč

3. místo…. 2.000,- Kč

4. místo…. poukaz v hodnotě 2.000,- Kč

5. místo…. poukaz v hodnotě 1.000,- Kč

6. – 10. místo…. poukaz na ubytování v areálu Zbraslav na tři dny (dvě noci)

IPO 1 1. – 3. místo…. poukaz v hodnotě 1.000,- Kč

Důležité:

Všichni účastníci jsou povinni uhradit startovné ve výši 1.000,- Kč, kde vratná kauce ve výši 500,- Kč bude vrácena až po skončení závodu! Závodníci si ubytování i stravu objednávají sami!

* jednohlasně schváleno

 

V. KONTROLNÍ KOMISE

Místopředseda kontrolní komise pan Venhauer seznámil P MSKS s kontrolami provedenými v průběhu letošního roku. Zprávy z některých jsou již zveřejněny na webu a ty ostatní budou ihned po zpracování vyvěšeny.

U kontroly členské základny provedené 6.června 2016 byla P MSKS navrhnuta tato opatření

- ZO MSKS,které nezaplatily i přes upozornění členské příspěvky MSKS a nezaslaly evidenční karty členů ZO pozastavit členství v MSKS a na druhé pololetí 2016 nedelegovat na akce žádné rozhodčí a neposkytovat žádné jiné služby ze strany MSKS. ZO uvědomit písemně o přijatém usnesení předsednictva MSKS s tím,že když nebudou do 1.9.2016 členské příspěvky uhrazeny,budou k 1.1.2017 z MSKS vyloučeny.

- písemně upozornit ZO 10712 Hřivnův újezd, aby doplatil za jednoho člena členský příspěvek

Z: tajemnice MSKS

T: do 31.7.2016

– jednohlasně schváleno

 

9/2016 Inventura

Dne 2.3.2016 byla provedena inventura na tř.Kpt.Jaroše v Brně a 28.6.2016 v kynologickém areálu ve Zbraslavi u Brna. Oba inventarizační zápisy byly zpracovány a odsouhlaseny jednotlivými inventarizačními komisemi a předloženy P MSKS ke schválení.

* jednohlasně schváleno

 

Kontrolou provedenou dne 19.6.2016 u správce areálu ve Zbraslavi byly zjištěny nedostatky ve vedení administrativy. Používané příjmové pokladní doklady budou s natištěnou číselnou řadou a údaje na nich uvedené budou korespondovat s knihou ubytovaných,která bude řádně vyplňována. Tajemnice toto každý týden při vyúčtování a převzetí plateb od správce zkontroluje.Dále bude zaveden sešit,kde bude pan Kratochvíl ukládat správci pracovní úkoly,správce bude vybírat zálohy na zapůjčení pokoje a kotce pro ustájení psa.

Z: Mrázek, Boleslavová

T: pravidelně

* jednohlasně schváleno

 

VI. ZBRASLAV

10/2016 Dlažba před nově zrekonstruovaným objektem( kancelářemi) ve Zbraslavi u Brna

Pan Kratochvíl osloví tři stavební firmy, aby vypracovaly rozpočet na odstranění stávajícího drolícího se betonu a nové pokládky zámkové dlažby.

 

VII. RŮZNÉ

 

Tajemnice předložila žádost o registraci spolků u MSKS:

1. KK Tovačov, z.s. se sídlem v Tovačově - přijat

2. Spolek Feneček se sídlem v Blansku – přijat

P MSKS oba zapsané spolky přijímá a budou u MSKS zaregistrovány pod svým IČ.

 

* jednohlasně schváleno

 

JUDr. Kratochvílová předložila rozpočet na výměnu hlavic u radiátorů v kancelářích budovy MSKS na tř.Kpt.Jaroše 35 v Brně ve výši 72.191,- Kč. Tento návrh nebyl předsednictvem přijat.

* jednohlasně schváleno

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 28.7.2016

Partneři