Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2/2016 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 12.3.2016

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Jan Strach

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek

* omluveni: Mgr.Tereza Baselová, Mgr. Hana Radovesnická, MVDr. Lubomír Široký


Zápis č. 2/2016 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 12.3.2016 od 10:00

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Jan Strach

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek

* omluveni: Mgr.Tereza Baselová, Mgr. Hana Radovesnická, MVDr. Lubomír Široký

 

 

 

Termín příštího zasedání: 3.6.2016 od 17:00 hod

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Nové úkoly

IV. Výcviková komise

V. Kontrolní komise

VI. Areál Zbraslav

VII. Různé

 

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

4/2015 KK Nezamyslice

Magda Moravcová poslala předsednictvu dokumenty týkající se voleb . Předsednictvo pověřilo Vlastimila Karpíška, jako člena kontrolní komise, aby paní Moravcovou kontaktoval a provedl místní šetření. Předsednictvo po prostudovaní podkladů vyhodnotilo volbu předsedy jako neplatnou. Paní Moravcová bude pozvána na příští zasedání. Do té doby platí Usnesení 3/2015.

– úkol trvá

Usnesení 3/2015 – pobočný spolek KK Nezamyslice

Předsednictvo MSKS zpochybnilo volbu a naznalo, že volba předsedy a následující hlasování je neplatné. Doporučuje spolku KK Nezamyslice novou volbu, která musí být v souladu se stanovami MSKS. Než se tak stane, má spolek pozastavený servis se strany MSKS

-jednohlasně schváleno.

III. NOVÉ ÚKOLY

2/2016 rozpočet 2016

Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh nebyl přijat

 

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Byly předloženy stížnosti paní Cahové a paní Fuchsíkové. Dále pak byla předložena žádost o prošetření porušení Zákona České národní rady na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb, novelizovaného Zákonem 359/2012Sb., kterou podala paní Blanka Perlíková na výcvikářku KK Olomouc- Neředín paní Ivanu Muclingerovou.

 

3/2016 určení komisí pro vyřešení stížností

Předsednictvo určilo komise, které budou zasedat ve Zbraslavi u Brna dne 4.3.2016 a budou se tímto zabývat následovně:

* 15:00 hod stížnost paní Cahové – komise: Dr. Široký, Mgr. Radovesnická, p.Venhauer

* 16:30 hod stížnost paní Fuchsíkové – komise: Dr.Široký, Ing.Fiala, Mgr.Radovesnická, Ing. Vávra, p. Kratochvíl

-jednohlasně schváleno

Jelikož byly navrženy dva termíny zasedání komise a stěžovatelky se z časových důvodů omluvily, komise zasedne ve výše uvedeném složení a rozhodne. O výsledku budou obě strany informovány.

 

4/2016 prošetření stížnosti Blanky Perlíkové

Paní Muclingerové bylo pozastaveno členství v klubu Olomouc-Neředín. MSKS na základě stížnosti majitelky týraného psa postupuje celou věc k prošetření Krajské veterinární správě, aby u jmenované výcvikářky provedla místní šetření.

-jednohlasně schváleno

Z: Boleslavová

T: ihned

* Úkol splněn, tajemnice zaslala na Státní veterinární zprávu do Prahy žádost k prošetření.

 

Mistrovství malých plemen – VK určí na svém zasedání podmínky pro účast.

* Úkol trvá

 

6/2016 rozpočet na LVT a soustředění mládeže

Byl předložen návrh rozpočtu na soustředění mládeže a LVT mládeže. Návrh byl paní Baselové vrácen k doplnění stravného ( svačiny a pitný režim), které nebylo v rozpočtu uvedeno.

Dále se budou akce pro mládež řídit Usnesením 2/2016.

 

Usnesení 2/2016 výcvikové akce mládeže

P MSKS stanovuje pro letošní rok poplatky pro výcvikové akce mládeže.

Soustředění mládeže:

Poplatek za víkendové soustředění…300,-Kč/osobu

Poplatek za jednodenní soustředění….150,-Kč/osobu

 

LVT mládeže:

Poplatek za týdenní pobyt 1.500,- Kč/ mládežník, 2.000,- Kč/junior

Pravidlo pro počet lektorů: 1 lektor/ 7 dětí.

 

Na každou akci bude zpracován rozpočet a veškeré další výdaje, které v rozpočtu nebudou zahrnuty, bude schvalovat předsednictvo.

* jednohlasně schváleno

 

V. KONTROLNÍ KOMISE

Provede kontrolu účetních dokladů – telefonů

Z: Venhauer, Dr. Široký

T: 2/2016

Kontrola byla provedena, v loňském roce byla úspora nákladů oproti roku 2014 na telefony a internet 20.tisíc korun.

 

Usnesení 3/2016 zrušení tel.linky

Vzhledem ke skutečnosti, že kancelář tajemníka byla přesunuta do Zbraslavi, bude v rámci úspor na tř. Kpt.Jaroše zrušena pevná linka.

* jednohlasně schváleno

KK navrhuje vedení účetnictví MSKS ve čtyřech oddílech – Brno,Zbraslav,výcvikové akce a ostatní MSKS,kde budou vždy uvedeny všechny účetní náklady pro jmenovaný oddíl

Dále KK navrhuje rozčlení cestovních příkazů a jejich zaúčtování a to takto:

-cestovné P MSKS (pouze zasedání)

-cestovné KK (kontroly)

-cestovné VK (pouze zasedání)

-cestovné výcvikové akce a Zbraslav

 

* jednohlasně schváleno

* Účetní zpracuje směrnici pro cestovné.

Z: Jelínková, Boleslavová

T: 5/2016

KK navrhla zvážení finančních nákladů vykazovaných k proplacení JUDr.Kratochvílovou a Ing.Jelínkovou

 

VI. ZBRASLAV

Pan Kratochvíl předložil kalkulaci na opravu budovy, kde jsou umístěny kanceláře a zasedací místnost. Byly osloveny tři firmy, kde nejlepší cenovou kalkulaci předložila firma LOMA s.r.o. a to včetně zateplení v celkové ceně 273.000,-Kč – ta byla P MSKS vybrána.

* jednohlasně schváleno

Tajemnice vyhledá na KÚ přesně vytyčené hranice pozemku kynologického areálu ve Zbraslavi a je třeba je porovnat s kupní smlouvou.

Z: Boleslavová

T: do příštího zasedání

 

VII. RŮZNÉ

Tajemnice předložila žádost o registraci spolků u MSKS:

1. ZO Malínky se sídlem v Malínkách - přijat

2. Toller klub CZ, z.s. se sídlem ve Vřesině – přijat

P MSKS oba zapsané spolky přijímá a budou u MSKS zaregistrovány pod svým IČ.

* jednohlasně schváleno

Místopředseda svazu PhDr. Ester Trčalová se omluvila a před skončením zasedání musela odjet.

 

Výběrový závod MSKS v Ostravě – Kunčicích 23.-24.dubna 2016

Paní Staniová vznesla požadavek, zda by mohl být upraven počet startujících na tomto závodě. P MSKS snížilo minimální počet účastníků závodu na 18 z původních 24.

* jednohlasně schváleno

V den uzávěrky na závod bude pí. Staniová informovat předsedu svazu o počtu přihlášených, který by případně dal P MSKS ke zvážení prodloužení uzávěrky.

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 12.3.2016

Partneři