Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická (tajemnice do ustanovení nového předsednictva svazu)

tel. 602 786 002, 604 898 935

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: ---------

tel. ---------

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2016 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 14.2.2016

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Mgr. Hana Radovesnická

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer

* omluveni: Mgr.Tereza Baselová, Jan Strach


Zápis č.1/2016 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 14.2.2016 od 10:00

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Mgr. Hana Radovesnická

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer

* omluveni: Mgr.Tereza Baselová, Jan Strach

Termín příštího zasedání: 12.3.2016 od 10:00 hod

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Nové úkoly

IV. Výcviková komise

V. Kontrolní komise

VI. Areál Zbraslav

VII. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

4/2015 KK Nezamyslice

Magda Moravcová poslala předsednictvu dokumenty týkající se voleb . Předsednictvo pověřilo Vlastimila Karpíška, jako člena kontrolní komise, aby paní Moravcovou kontaktoval a provedl místní šetření. Předsednictvo po prostudovaní podkladů vyhodnotilo volbu předsedy jako neplatnou. Paní Moravcová bude pozvána na příští zasedání. Do té doby platí Usnesení 3/2015.

Usnesení 3/2015 – pobočný spolek KK Nezamyslice

Předsednictvo MSKS zpochybnilo volbu a naznalo, že volba předsedy a následující hlasování je neplatné. Doporučuje spolku KK Nezamyslice novou volbu, která musí být v souladu se stanovami MSKS. Než se tak stane, má spolek pozastavený servis se strany MSKS

-jednohlasně schváleno.

III. NOVÉ ÚKOLY

1/2016 ZO a jejich převod na spolky

Dne 12. 3. 2016 v 10:00 hod. proběhne ve Zbraslavi u Brna konference na téma registrace pobočných spolků. Na konferenci bude přítomen advokát JUDr. Petr Šlauf zabývající se problematikou pobočných spolků. Cílem této konference je zodpovězení veškerých otázek týkajících se zápisu pobočných spolků MSKS do spolkového rejstříku včetně všech souvisejících otázek. Dalším důvodem pro svolání této konference je i to, že na tomto jednání by měly pobočné spolky předložit listiny potřebné k zápisu pobočných spolků MSKS do spolkového rejstříku. Jedná se zejména o následující listiny:

* pokud má pobočný spolek své stanovy, pak stanovy pobočného spolku

* seznam a údaje představitelů pobočného spolku, tj. předsedy, místopředsedy, hospodáře atd. včetně členů revizní komise

* v případě změny sídla doložení výpisu z listu vlastnictví k danému sídlu

Tajemnice zašle tuto informaci korespondentům na e-mail, kde bude třeba potvrdit účast do konce února. Taktéž bude vyvěšeno na webu.

Bylo také rozhodnuto,že tajemnice požádá Dr. Šlaufa který zpracuje podrobný popis kroků ,které musí ZO udělat pro zápis do spolkového rejstříku a to v takovém rozsahu,aby ZO jen doplňovala svoje údaje.

Z: Boleslavová,Dr.Trčalová

T: 2/2016

 

2/2016 rozpočet 2016

Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh přijat nebyl a byl vrácen paní Staniové k přepracování.

Na webu MSKS bude nově odkaz na link, kde budou k dispozici výsledky hospodaření svazu.

-jednohlasně schváleno

Z: Staniová

T: Q/2016

 

Byly předloženy stížnosti paní Cahové a paní Fuchsíkové. Dále pak byla předložena žádost o prošetření porušení Zákona České národní rady na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb, novelizovaného Zákonem 359/2012Sb., kterou podala paní Blanka Perlíková na výcvikářku KK Olomouc- Neředín paní Ivanu Muclingerovou.

 

3/2016 určení komisí pro vyřešení stížností

Předsednictvo určilo komise, které budou zasedat ve Zbraslavi u Brna dne 4.3.2016 a budou se tímto zabývat následovně:

* 15:00 hod stížnost paní Cahové – komise: Dr. Široký, Mgr. Radovesnická, p.Venhauer

* 16:30 hod stížnost paní Fuchsíkové – komise: Dr.Široký, Ing.Fiala, Mgr.Radovesnická, Ing. Vávra, p. Kratochvíl

-jednohlasně schváleno

 

4/2016 prošetření stížnosti Blanky Perlíkové

Paní Muclingerové bylo pozastaveno členství v klubu Olomouc-Neředín. MSKS na základě stížnosti majitelky týraného psa postupuje celou věc k prošetření Krajské veterinární správě, aby u jmenované výcvikářky provedla místní šetření.

-jednohlasně schváleno

Z: Boleslavová

T: ihned

Dne 28.2.2016 od 9:00 hod proběhne v areálu Zbraslav u Brna školení rozhodčích - lektor Jozef Adamučšin. Za předsednictvo se zúčastní předseda Ing. Radim Fiala, za kontrolní komisi MVDr. Lubomír Široký.

 

Mistrovství malých plemen – VK určí na svém zasedání podmínky pro účast.

 

Mistrovství stopařů MSKS – vyvěsit na web, která organizace by měla zájem o jeho pořádání

 

5/2016 vzorný výcvikář

VK podala návrh na přiznání titulu „Vzorný výcvikář“ Bc. Denise Zimové z KK Jihlava, která splnila podmínky pro udělení.

-jednohlasně schváleno

 

V. KONTROLNÍ KOMISE

Provede kontrolu účetních dokladů – telefonů

Z: Venhauer, Dr. Široký

T: 2/2016

 

VI. ZBRASLAV

8/2015 reklamace STAVO Černoch – urgence opravy

Pan Černoch se vyjádřil k reklamaci 1.6.2015 a přislíbil opravu zrealizovat do 10.7.2015. Do dnešního dne tak neučinil. Zaslat třetí písemnou urgenci, po té bude věc předána právnímu zástupci

Z: Kratochvíl, Boleslavová

T: 2/2016

 

VII. RŮZNÉ

Tajemnice předložila žádost o registraci zapsaných spolků u MSKS:

1. NordCoursing club se sídlem v Praze - přijat

2. Moravský coursing, z.s. se sídlem v Brně – prijat

3. Spolek Feneček se sídlem v Blansku – nepřijat je třeba doložit Stanovy spolku a doplnit členy výboru

P MSKS oba zapsané spolky přijímá a budou u MSKS zaregistrovány pod svým IČ.

-jednohlasně schváleno

 

J. Venhauer upozornil tajemnici, aby zasílala program předsednictva s předstihem do mailu. Na každém předsednictvu se dohodne termín příštího zasedání.

 

Zhodnocení X. sjezdu

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 14.2.2016

Partneři