Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3/2015 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 24.7.2015

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Mgr. Hana Radovesnická

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Vlastimil Karpíšek

* omluveni: Mgr.Tereza Baselová, Jan Strach, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek


Zápis č.3/2015

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 24.7.2015 od 16:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Mgr. Hana Radovesnická

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Vlastimil Karpíšek

* omluveni: Mgr.Tereza Baselová, Jan Strach, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek

 

 

 

Termín příštího zasedání: zatím nebyl určen

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Nové úkoly

IV. Výcviková komise

V. Kontrolní komise

VI. Areál Zbraslav

VII. Různé

VIII. KKR

 

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Úkol 1/2015 Zhodnocení budovy v Brně

Tř. kpt. Jaroše začne zhodnocovat svaz dle finanční situace z vlastních zdrojů. Náklady na opravu střechy budou cca 500.000,-Kč. Ekonomka vypracuje zprávu, kde vyhodnotí,zda investice bude reálná v roce 2016.

Z: Jelínková

T: příští zasedání

 

Předložena žádost JUDr. Kratochvílové na výměnu podlahové krytiny ve druhém patře budovy v ceně do 15.000,- Kč.

* Jednohlasně schváleno

 

III. NOVÉ ÚKOLY

 

Úkol 2/2015 bankovní účet svazu

Vyvěsit na web č.ú. České spořitelny, oslovit správce účtu KB, za jakých podmínek lze účet zrušit.

Z: PhDr. Trčalová, Boleslavová

T: 5/2015

Úkol splněn, účet lze zrušit v KB za účasti předsedy svazu. Tajemnice dohodne schůzku se správcem účtu.

 

Úkol 3/2015 ocenění areálu Zbraslav

Oslovit Ing. Bechného, jako soudního znalce, k ocenění budov a pozemků v kynologickém areálu Zbraslav

Z: Kratochvíl

T: 5/2015

Úkol trvá, soudní znalec předloží cenovou nabídku za vypracování posudku.

Dále je třeba provést odpisy Tesco budov

Z: Ing. Jelínková, MVDr. Široký

T: do konce roku 2015

* Jednohlasně schváleno

 

Úkol 4/2015 KK Nezamyslice

Magda Moravcová poslala předsednictvu dokumenty týkající se voleb . Předsednictvo pověřilo Vlastimila Karpíška, jako člena kontrolní komise, aby paní Moravcovou kontaktoval a provedl místní šetření. Do té doby, než bude situace v klubu vyhodnocena, platí Usnesení 3/2015.

Usnesení 3/2015 – pobočný spolek KK Nezamyslice

Předsednictvo MSKS zpochybnilo volbu a naznalo, že členská schůze je neplatná. Doporučuje spolku KK Nezamyslice novou volbu, která musí být v souladu se stanovami MSKS. Než se tak stane, má spolek pozastavený servis se strany MSKS

-jednohlasně schváleno.

 

Úkol 5/2015 – Stanovy, sjezd

Dr. Šlauf zpracoval návrh nových stanov MSKS. Předsednictvo jeho návrh připomínkovalo. Bude vyvoláno jednání, kde budou Stanovy zpracovány do finální verze a po té vloženy na web MSKS k připomínkování našim členům. Lhůta, po kterou budou stanovy na webu zveřejněny, bude jeden měsíc.

Z: Ing. Fiala, MVDr.Široký

T: 8/2015

 

Vyhledat a zajistit prostory pro konání sjezdu.

Z: Boleslavová

T: 11/2015

 

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

 

Úkol 6/2015 LVT mládež

VK u příležitosti konání LVT pro mládež požádala předsednictvo o dar ve výši 2.000,-Kč . Finanční hotovost bude použita na drobné dárky a pamlsky pro děti, kteří se zúčastní her a závodů v rámci LVT.

- jednohlasně schváleno

 

Úkol 11/2015 zasedání VK

VK komise oznámila, že na jejím zasedání bude zabývat tématem zkoušek pro sluchově postižené občany a skládání zkoušek pejsků s protézou.

Dále pak upřesní počty uchazečů, pro které se budou konat školení výcvikářů. Kladečů stop a figurantů, aby tato školení byla rentabilní.

* Tento úkol je třeba detailněji probrat a stále trvá.

Úkol 12/2015 Mistrovství MSKS

VK zpracovala propozice k MM MSKS:

Ředitel závodu: Ing. Radim Fiala

Tech. ředitel: Jaroslav Venhauer

Hl. rozhodčí: Jaroslav Venhauer

Vedoucí obran a poslušnosti: Jiří Kratochvíl

Zkušební pes: psovod Jan Venhauer

Fotograf: Edita Jelínková

Veterinární dozor: MVDr. Lubomír Široký

 

Odměny závodníkům:

IPO 3 - 1.místo: 8000,-Kč

2.místo: 5000,-Kč

3.místo: 3000,-Kč

4.místo: poukaz v hodnotě 2000,-Kč

5. místo: poukaz v hodnotě 1000,-Kč

6. – 10.místo: poukaz na ubytování v areálu Zbraslav na tři dny (dvě noci)

Startovné bude vráceno pouze závodníkům (členům MSKS) umístěných do pátého místa.

IPO 1 - 1.místo: poukaz + vratka startovného ( pouze členům MSKS)

2.místo: poukaz + vratka startovného (pouze členům MSKS)

3.místo: poukaz + vratka startovného ( pouze členům MSKS)

Všichni účastníci jsou povinni uhradit startovné ve výši 1000,- Kč, kde až po ukončení závodu jim bude vráceno 500,-Kč!

Důležité: závodníci si ubytování i stravování objednávají sami!

 

Dále je třeba oslovit sponzory a obeslat čestné hosty pozvánkou.

Poháry Bauer – MVDr. Široký

Gappay, HST, Psí sporty – Boleslavová

Josera – Strach

Ostatní – dle možností

* Jednohlasně schváleno

 

Úkol 13/2015 zkoušky na rozhodčí

Do dnešního dne se přihlásili tři uchazeči na zkoušky rozhodčích. Termín zkoušek bude upřesněn.

* Jednohlasně schváleno

 

Usnesení 9/2015 - obranářské dny

KKR mají nárok na jeden obranářský den za pololetí, pouze KKR jihomoravského kraje na dva obranářské dny za pololetí

- jednohlasně schváleno

 

V. KONTROLNÍ KOMISE

Úkol 10/2015 Inventarizace v areálu Zbraslav

Předsednictvo schválilo inventarizační komisi k provedení inventury v areálu Zbraslav.

Inventarizační komise: Jaroslav Venhauer, Jiří Kratochvíl, Kateřina Boleslavová, Ing. Edita Jelínková Hrdličková

* jednohlasně schváleno

Úkol splněn, dne 22.6.2015 byla provedena inventarizace v areálu Zbraslav. Inventarizační zápis bude předložen P MSKS na příštím zasedání.

 

Úkol 11/2015 inventura na tř. Kpt. Jaroše

Inventarizaci majetku v budově na tř. Kpt. Jaroše provede :

Radoslav Parolek, Vlastimil Karpíšek, Kateřina Boleslavová, Ing.Edita Jelínková

 

VI. ZBRASLAV

Úkol 8/2015 reklamace STAVO Černoch – urgence opravy

Pan Černoch se vyjádřil k reklamaci 1.6.2015 a přislíbil opravu zrealizovat do 10.7.2015. Do dnešního dne tak neučinil. Zaslat další písemnou urgenci.

Z: Kratochvíl, Boleslavová

T: 8/2015

 

Usnesení 10/2015 – ukončení pracovního poměru správci areálu Zbraslav

K 31.7.2015 byl ukončen pracovní poměr panu Romanu Zýkovi – správci areálu Zbraslav, pro opakované neplnění pracovních povinností.

Funkci správce bude od 24.7.2015 nově vykonávat pan Martin Mrázek.

 

* Jednohlasně schváleno

 

VII. RŮZNÉ

Tajemnice předložila žádost o registraci zapsaných spolků u MSKS:

1. Klub malého kontinentálního španěla ČR, z.s., Praha

2. Klub přátel pracovních a sportovních psů z.s. Ostrava

P MSKS oba zapsané spolky přijímá a budou u MSKS zaregistrovány pod svým IČ.

 

* jednohlasně schváleno

 

VIII. KKR

 

Všechny KKR předložily zápisy ze svých zasedání a řádně vyúčtovaly peníze za činnost r. 2014. Ekonomka jim přednesla zprávu o hospodaření MSKS za rok 2014 a polovinu roku 2015.

 

Úkol 12/2015 zveřejnění zprávy do věstníku

Paní Božena Mikšová- předsedkyně KKR JM kraje požádala o uveřejnění zprávy z hospodaření do Věstníku.

* Jednohlasně schváleno

 

Usnesení 11/2015 peníze na činnost KKR na rok 2015

KKR Jihomoravského kraje obdrží dotaci na činnost ve výši 10000,-Kč, ostatní KKR obdrží 5000,- Kč. Tyto finance je třeba vyúčtovat do února 2016 tajemnici svazu. Předsedové KKR dodají tajemnici svazu čísla účtu, na které budou peníze zaslány.

* Jednohlasně schváleno

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 24.7.2015

Partneři