Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická (tajemnice do ustanovení nového předsednictva svazu)

tel. 602 786 002, 604 898 935

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: ---------

tel. ---------

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2/2015 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 1.5.2015

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr.Tereza Baselová

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer

* omluveni: Mgr. Hana Radovesnická, Ing. Radim Fiala, Veronika Staniová


Zápis č. 2/2015

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 1.5.2015 od 10:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr.Tereza Baselová

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer

* omluveni: Mgr. Hana Radovesnická, Ing. Radim Fiala, Veronika Staniová

Termín příštího zasedání: zatím nebyl určen

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Nové úkoly, KK Nezamyslice, sjezd MSKS

IV. Výcviková komise

V. Kontrolní komise

VI. Areál Zbraslav

VII. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Úkol 1/2015 Zhodnocení budovy v Brně

Tř. kpt. Jaroše začne zhodnocovat svaz dle finanční situace z vlastních zdrojů. Je třeba zajistit soupis oprav – střecha, omítka, topení, okna a el. rozvody. Bude pozvána stavební firma, která budovu projde, zhodnotí stav a vypracuje rozpočet oprav.

Z: K. Boleslavová

T: do příštího zasedání

Úkol splněn – stavební firma zhodnotila stav domu,rozpočet oprav projdeme, až se sejdou všichni členové předsednictva.

 

III. NOVÉ ÚKOLY

Úkol 2/2015 bankovní účet svazu

Vyvěsit na web č.ú. České spořitelny, oslovit správce účtu KB, za jakých podmínek lze účet zrušit.

Z: PhDr. Trčalová, Boleslavová

T: 5/2015

 

Úkol 3/2015 ocenění areálu Zbraslav

Oslovit Ing. Bechného, jako soudního znalce, k ocenění budov a pozemků v kynologickém areálu Zbraslav

Z: Kratochvíl

T: 5/2015

Úkol 4/2015 KK Nezamyslice

Předsednictvo MSKS obdrželo dopis od Ing. Jany Otáhalové tč. jako předsedy KK Nezamyslice, že po dvou letech není opět zcela jasná situace ve vedení organizace. Paní Otáhalová byla přizvána na jednání k podání vysvětlení a objasnění situace v klubu a uvedla:

1)Na výroční schůzi se paní Moravcová dostavila s jasným cílem, že si se svojí zmanipulovanou částí členské základy prosadila doplnění programu – z původních 7 bodů na 23 - do konání schůze nikdo výboru nezaslal žádný bod na doplnění – tedy zcela změnila program – program všem členům byl zaslaný korespondenčním lístkem měsíc před konáním schůze

2) prosazovala si přijmutí nových členů – tato rozhodnutí má v pravomoci výbor, až po té co výbor dá zamítavé stanovisko, může se nepřijatá osoba odvolat na členské schůzi proti jejímu rozhodnutí – přesto, že věděla ze zápisu z výborové schůze z října 2014, že výbor se rozhodl, že do nové výroční členské schůze nové členy přijímat nebude – vyčetla si ze zápisu výbor

3)po přednesení zprávy předsedy, kde ji byla vytýkána porušení stanov (nedodání dokladů pro vyúčtování, zamykání areálu pro veřejnost v době, kdy opustila areál – areál je obce atd.

nechala odvolat výbor – přesto, že volební období je 4 leté a výbor plnil své povinnosti

4) po té další část členů opustila prostor, kde se schůze konala, tím v místnosti zůstalo méně než polovina členů – tedy schůze nebyla usnášení schopná navrhla volbu nového výboru -

5) na připravených lístečcích si nechala odhlasovat jedním hlasováním celý výbor, včetně předsedy – tedy sebe, i když hlasování předsedy se provádí vždy samostatně

6) přesto, že podle ní byl odvolán pouze výbor, nechala dovolit revizora, který je ovšem ze Švýcarska a neumí česky (do schůze byla právoplatný revizor klubu, i když takový, který se o dění začal zajímat až v době, kdy jí to vyhovovalo, ale hlavně z důvodu obsazení postu předsedy a hlavně osoby, která může hospodařit s financemi)

Usnesení 3/2015 – pobočný spolek KK Nezamyslice

Předsednictvo MSKS zpochybnilo volbu a naznalo, že členská schůze je neplatná. Doporučuje spolku KK Nezamyslice novou volbu, která musí být v souladu se stanovami MSKS. Než se tak stane, má spolek pozastavený servis se strany MSKS

-jednohlasně schváleno.

 

Úkol 5/2015 – Stanovy

Mgr. Šlauf zpracovává nové stanovy MSKS. Jakmile budou zpracované, je třeba je vyvěsit na web a od toho okamžiku se bude jednat o termínu konání Sjezdu MSKS.

Z: PhDr. Trčalová

T: 5/2015

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Usnesení 4/2015 VZ v Bzenci

Zrušen výběrový závod v Bzenci pro nedostatek účastníků, proběhla diskuze nad otázkou VZ, zda je pořádat. KK Bzenec vznikly náklady spojené s pořádáním, které p. Dulowetz předloží a MSKS uhradí.

* jednohlasně odsouhlaseno

Usnesení 5/2015 uzávěrka zkoušek

VK předložila předsednictvu návrh na prodloužení termínu žádostí o pořádání zkoušek do 20.5.2015

* jednohlasně schváleno

Usnesení 6/2015 nejlepší mládežník

Předsednictvo odsouhlasilo vyplacení odměn nejlepších mládežníků za loňský rok.

* jednohlasně odsouhlaseno

Úkol 6/2015 rozpočty

VK vypracovala rozpočet na soustředění mládeže Vojkovice, soustředění mládeže Zbraslav a LVT Zbraslav. Jelikož někteří členové předsednictva rozpočet nedostali, bude se řešit na příštím zasedání. Zatím bylo odsouhlaseno, že cena na LVT mládeže ve Zbraslavi bude oproti loňskému roku zvýšena a to na: 1.500,-Kč /mládežník a 2.000,-Kč/junior

- jednohlasně schváleno

VK komise dále oznámila, že na jejím zasedání bude zabývat tématem zkoušek pro sluchově postižené občany a skládání zkoušek pejsků s protézou.

Dále pak upřesnípočty uchazečů, pro které se budou konat školení výcvikářů. Kladečů stop a figurantů, aby tato školení byla rentabilní.

V. KONTROLNÍ KOMISE

Úkol 7/2015 kontrola ZO MSKS

J.Venhauer provedl kontrolu zařazení základních organizací MSKS ve Veřejném rejstříku, kde zjistil nedostatky (viz. zpráva na webu) V této souvislosti, je třeba oslovit organizace, aby svoje údaje v OR doplnili.

Z: Boleslavová

T: 5/2015

J.Venhauer upozornil P MSKS na úkoly z usnesení IX.sjezdu MSKS a to:

- 2x ročně se uskuteční rozšířené jednání P MSKS o KKR

- na jednání P MSKS trvale zařadit bod – informace z KKR a kolektivních členů

MVDr. Široký se zúčastnil jednání na Sdružení sportovních svazů a přednesl tyto informace:

* Dotace: každá organizace si o dotace žádá na sdružení MŠMT samostatně

* MSKS obdrží dotaci ve výši cca 700.tis.Kč v průběhu měsíce srpna 2015

* Spolkový rejstřík (návrh na zápis zapsaných údajů) – informace rozeslány e-maiem všem základním organizacím

Dále Dr. Široký oznámil, že předsednictvo ČMKU volilo zástupce do odborných komisí (viz web ČMKU).

VI. ZBRASLAV

Úkol 8/2015 reklamace STAVO Černoch

Firma Stavo Černoch obdrží písemnou reklamaci na opravu chodníků, které byly v loňském roce vybudovány. Chodníky jsou na mnoha místech propadené a před ubytovnou špatně spádované, když prší, drží se na nich voda a znemožňuje přístup do ubytovny.

Z: Kratochvíl, Boleslavová

T: 5/2015

Usnesení 7/2015 úprava nezpevněných ploch

Předsednictvo schválilo dle rozpočtu pana Kratochvíla navážku hlíny a štěrku na vybrané nezpevněné plochy v areálu.

* jednohlasně schváleno

Úkol 9/2015 oprava plotů

V průběhu měsíce května budou v areálu opraveny spadené ploty. Sloupky jsou již zajištěny a nachystány k zabudování.

Z: Kratochvíl

T: 5/2015

VII. RŮZNÉ

Tajemnice předložila výpověď z nájmu na tř. kpt. Jaroše pana Kališe k 30.6.2015. K tomuto datu již nebude vykonávat ani funkci údržbáře v objektu.

* jednohlasně schváleno

Úkol 10/2015 Inventarizace v areálu Zbraslav

Předsednictvo schválilo inventarizační komisi k provedení inventury v areálu Zbraslav.

Inventarizační komise: Jaroslav Venhauer, Jiří Kratochvíl, Kateřina Boleslavová, Ing. Edita Jelínková Hrdličková

* jednohlasně schváleno

Usnesení 8/2015 restaurace

Předsednictvo odsouhlasilo p. Mrázkovi fakturace za služby ve výši 5.000,-Kč/ měsíc

* jednohlasně schváleno

Na příští zasedání bude p. Mrázek přizván.

KKR budou pozvány na příští zasedání, kde přednesou informace z rad.

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 1.5.2015

Partneři