Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2015 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 14.2.2015

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl,   Veronika Staniová, Jan Strach
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer
  • omluveni: Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová

Zápis č.1/2015

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS) 

Datum: 14.2.2015od 11:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl,   Veronika Staniová, Jan Strach
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer
  • omluveni: Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová

Termín příštího zasedání:  zatím nebyl určen  

 Program:

I.  Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Nové úkoly

IV. Výcviková komise

V. Kontrolní komise

VI. Areál Zbraslav

VII. Různé 

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I.  Zasedání je usnášeníschopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Usnesení 16/2014: Zrušení účtu v České spořitelně a následně i v Československé obchodní bance - členové předsednictva se dohodli, že účet v ČS se nezruší, jelikož ČS nabídla bezplatné veden účtu. Udělují plnou moc předsedovi R. Fialu, ke krokům souvisejícím s převodem peněz do České spořitelny. Členové předsednictva schvalují, aby se současně zrušila stará dispoziční práva D.Navrátilové a p. Kočímu a převedla se tak na současnou tajemnici.

Účet u ČSOB by měl taktéž zůstat zachován – zjistit, zda je možná dvojí autorizace u internetového bankovnictví.

Hlasovali pro: 5; proti: 0;

Z: K. Boleslavová

Úkol 59/2013  Zhodnocení budovy v Brně

Projednána otázka rekonstrukce budovy v Brně a zúčastnění vyjádřili souhlas se zahájením jednání s firmou VITOM v souvislosti s rekonstrukcí budovy za odprodej půdy dle podmínek, které byly uvedeny v jejich nabídce.

Byla oslovena JUDr. Kratochvílová, aby kroky právně zhodnotila. V lednu se s JUDr. Kratochvílovou sejdou, PhDr. Trčalová, J. Venhauer a K. Boleslavová. Na základě tohoto bude na příští předsednictvo pozván zástupce firmy VITOM p. Suchomel.

Z: K. Boleslavová, J. Venhauer, E. Trčalová

T: 1/2015

Po dodání všech materiálů firmou Vitom se předsednictvo usneslo, že od tohoto kroku odstoupí.

Úkol 15/2014     Reklamace u firmy Stavo na nátěr spodní ubytovny

Z: A. Salgová

T: 5/2014 – splněno – počkat do konce roku a spolu s reklamacemi, které mohou vzniknout v souvislosti s opravou komunikace, oslovit firmu Stavo – úkol stále trvá.

Reklamace na opravu budovy č. 1 po zatečení vody

- J.Kratochvíl připraví podklady o tom, kde je třeba provést oprava stropů, vymalování atd. Tajemnice na zákadě podkladů zašle písemnou žádost Ing. Černochovi k odstranění závad.

Doplatek za zhotovení chodníku a komunikace již uhrazen.

Z: J.Kratochvíl

T. 14.11.2014 – splněno, reklamace odeslána, p. Černoch se zatím k reklamaci nevyjádřil

Stavo Černoch zaslal vyjádření, že to, co se týká reklamace, opraví požadované, co nejdříve. Některé body jako nátěr spodní budovy neuznal, jelikož na barvu fasády mají vliv povětrnostní podmínky a barva bledne.

III. NOVÉ ÚKOLY

Úkol 1/2015 Zhodnocení budovy v Brně

 Tř. kpt. Jaroše začne zhodnocovat svaz dle finanční situace z vlastních zdrojů. Je třeba zajistit soupis oprav – střecha, omítka, topení, okna a el. rozvody. Bude pozvána stavební firma, která budovu projde, zhodnotí stav a vypracuje rozpočet oprav.

Z: K. Boleslavová

T: do příštího zasedání

Úkol 26/2014 Stanovy

Nové stanovy pro svazy – byl osloven právník, úkol splněn

Z: MVDr. Široký

T: 1/2015

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Navrhovaný termín MM MSKS  2.- 4.10.2015, VK osloví p. Adamuščina. Požádat ČMKU o CACT a CACIT.

Žádost byla odeslána na ČMKU pí. Jarošové v tomto znění:

Výběrový závod Bzenec – CACT

Mistrovství MSKS – CACIT

Mistrovství stopařů CACT + Res.CACT

 

KK Baf zažádal o podporu na pořádání závodu, předsednictvo se usneslo, že podporu neschválí a je třeba , aby se klub obrátil na KKR Jihomoravského kraje.

Hlasovali pro: 5, Proti: 0

Tajemnice předala předsednictvu dopis pí. Fuchsíkové, která žádá o to, aby byla připuštěna ke zkouškám na rozhodčí. Jelikož nebyla naplněna kapacita a zkoušky se v loňském roce nekonaly, je třeba dohodnout nějaký termín na druhou polovinu tohoto roku. V tomto smyslu bude paní Fuchsíkové odpovězeno.

Z: K.Boleslavová

T: ihned

V. KONTROLNÍ KOMISE

J.Venhauer a MVDr. Široký za účasti tajemnice provedli kontrolu evidence členské základny. Kontrolou byly zjištěny tyto nedostatky:

- některé ZO zasílají neúplné, nepodepsané a neorazítkované evidenční listy

- dotazník o majetku vyplňuje jen málo organizací

-  které nezaslaly ev. karty, a příspěvky, ani nezrušily členství ( Valtice, Tatran Pohořelice, Bartošovice, Senohraby, Ruský toy klub a Samostatný klub chovatelů českého strakatého psa)

Úkol 27/2014 – Souhlas s navrženým opatřením

P MSKS vzalo na vědomí zprávu kontrolní komise. Tajemnice obešle výše zmiňované ZO e-mailem s potvrzením o přečtení, zda chtějí být nadále členy MSKS či nikoliv.

T: 1/2015

Z: Boleslavová

Kromě klubu chovatelů českého strakatého psa se předsedové všech  organizací vyjádřili. Samostatný klub chovatelů českého strakatého psa bude obeslán poštou a pokud se nevyjádří, jeho členství v MSKS bude ukončeno.

Hlasovali pro: 5 Proti: 0

VI. ZBRASLAV

Úkol 2/2015 Oprava plotů a likvidace dřeva  z polomů

Během měsíce března bude opraveno oplocení areálu a zlikvidováno dřevo z polomů. Je třeba také zjistit stav kotců, jelikož střechou do některých zatéká.

T: 3/2015

Z: J.Kratochvíl, J. Venhauer

jednohlasně schváleno

VII. Různé

Usnesení 1/2015 - Rozpočet na rok 2015

jednohlasně schválen

Dle informací ekonomky svazu Ing. Edity Jelínkové Hrdličkové byl hospodářský výsledek za rok 2014 příznivnější, než bylo plánováno. Předběžný hospodářský výsledek za 2014 je + 400.tis.

Usnesení 2/2015 – Nový web MSKS

PhDr. Trčalová představila novou verzi webu. Předsednictvo souhlasí s dalšími úpravami, na kterých se dohodlo.

-  Jednohlasně schváleno

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 14.2.2015

Partneři