Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 7/2014 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 15.12.2014

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: PhDr. Ester Trčalová, Ing. Radim Fiala, Mgr. Hana Radovesnická, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Mgr. Tereza Baselová,
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek
  • omluveni: Jan Strach

Zápis č. 7/2014

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)
Datum: 15.12.2014 od 15.00 hod
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: PhDr. Ester Trčalová, Ing. Radim Fiala, Mgr. Hana Radovesnická, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Mgr. Tereza Baselová,
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek
  • omluveni: Jan Strach

Termín příštího zasedání: 14.2.2015 od 11:00 hod ve Zbraslavi u Brna

Program:

I. Zahájení, návrh programu
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Nové úkoly
IV. Výcviková komise
V. Kontrolní komise
VI. Areál Zbraslav
VII. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Usnesení 16/2014: Zrušení účtu v České spořitelně a následně i v Československé obchodní bance - členové předsednictva udělují plnou moc předsedu R. Fialu, ke krokům souvisejícím s převodem peněz do Komerční banky a zrušení účtu svazu u České spořitelny. Členové předsednictva schvalují, aby se převodu peněz v KB zúčastnila D. Navrátilová, jež je jedna ze dvou osob nutných při disponování s účtem, a následně její manipulační právo s účtem bylo nahrazeno právem pro současnou tajemnici.

V dohledné době zrušit účet u ČSOB.

Hlasovali pro: 5; proti: 0;

Dodatečně hlasoval pro: 1

Zajistit u FIO BANKY podklady k založení účtu,převést účty z ČSOB, České spořitelny a KB. Dispoziční právo k novému účtu i místopředseda MSKS

Z: K. Boleslavová, Ing. Fiala, PhDr. Trčalová

T: 31.1.2015

Úkol 59/2013 Zhodnocení budovy v Brně

Projednána otázka rekonstrukce budovy v Brně a zúčastnění vyjádřili souhlas se zahájením jednání s firmou VITOM v souvislosti s rekonstrukcí budovy za odprodej půdy dle podmínek, které byly uvedeny v jejich nabídce.

Byla oslovena JUDr. Kratochvílová, aby kroky právně zhodnotila. V lednu se s JUDr. Kratochvílovou sejdou, PhDr. Trčalová, J. Venhauer a K. Boleslavová. Na základě tohoto bude na příští předsednictvo pozván zástupce firmy VITOM p. Suchomel.

Z: K. Boleslavová, J. Venhauer, E. Trčalová

T: 1/2015

Úkol 22/2014 Rozšíření zkoušky dle NZŘ - neschváleno

Úkol 15/2014 Reklamace u firmy Stavo na nátěr spodní ubytovny

Z: A. Salgová

T: 5/2014 – splněno – počkat do konce roku a spolu s reklamacemi, které mohou vzniknout v souvislosti s opravou komunikace, oslovit firmu Stavo – úkol stále trvá.

Reklamace na opravu budovy č. 1 po zatečení vody

* J.Kratochvíl připraví podklady o tom, kde je třeba provést oprava stropů, vymalování atd. Tajemnice na zákadě podkladů zašle písemnou žádost Ing. Černochovi k odstranění závad.

Doplatek za zhotovení chodníku a komunikace již uhrazen.

Z: J.Kratochvíl

T. 14.11.2014 – splněno, reklamace odeslána, p. Černoch se zatím k reklamaci nevyjádřil

III. NOVÉ ÚKOLY

Úkol 20/2014 Systém řízení:

VK zpracovala Systém řízení - všichni členové předsednictva si nejpozději do příštího zasedání prostudují a připraví připomínky, návrhy, aby mohl vejít v platnost k 1. 1. 2015

Jednohlasně schváleno.

Z: členové předsednictva

T: 8/2014 – úkol splněn

Úkol 24/2014 Daňové přiznání

Množí se dotazy, zda jsou povinny ZO podávat daňové přiznání. Dotaz zodpoví Ing. Jelínková – ekonomka svazu, která v této souvislosti bude oslovena.

Z: K. Boleslavová

T. 11/2014 – úkol splněn, ano organizace jsou povinné podávat daňové přiznání, pokud vykazují činnost

Úkol 25/2014 Rejstříkový soud

Zjistit informaci na rejstříkovém soudě, zda může předseda svazu zplnomocnit a pověřit tajemnici k podpisu plné moci těm pobočným spolkům, které budou muset na soud podat návrh na zápis změn a nových skutečností do spolkového rejstříku.

Z: K. Boleslavová

T: ihned – splněno, nelze udělit jednotnou plnou moc.

Úkol 26/2014 Stanovy

Nové stanovy pro svazy – bude osloven právník

Z: MVDr. Široký

T: 1/2015

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Zpracovat kalendář akcí na 1.pololetí 2015

Z: VK

T: 12/2014 - splněno

Navrhovaný termín MM MSKS 2.-4.10.2015, VK osloví p. Adamuščina. Požádat ČMKU o CACT a CACIT.

V. KONTROLNÍ KOMISE

J.Venhauer a MVDr. Široký za účasti tajemnice provedl kontrolu evidence členské základny. Kontrolou byly zjištěny tyto nedostatky:

- některé ZO zasílají neúplné, nepodepsané a neorazítkované evidenční listy

- dotazník o majetku vyplňuje jen málo organizací

-organizace, které nezaslaly ev. karty, a příspěvky, ani nezrušily členství ( Valtice, Tatran Pohořelice, Bartošovice, Senohraby, Ruský toy klub a Samostatný klub chovatelů českého strakatého psa)

Úkol 27/2014 – Souhlas s navrženým opatřením

P MSKS vzalo na vědomí zprávu kontrolní komise. Tajemnice obešle výše zmiňované ZO e-mailem s potvrzením o přečtení, zda chtějí být nadále členy MSKS či nikoliv.

T: 1/2015

Z: Boleslavová

Úkol 23/2014 Restaurace (M.Mrázek)

Dlužné nájemné – Ing. Jelínková započte pohledávky vůči restauraci pana Mrázka na základě vystavené faktury za občerstvení, které p. Mrázek pro mistrovství MSKS zajišťoval.

Vyúčtování akce mezinárodního mistrovství, mistrovství mládeže a juniorů a mistrovství mládeže stopařů MSKS

Z: K.Boleslavová

T: 11/2014 - splněno

P. Mrázek podal žádost na rozebrání baru v místnosti za restaurací. Bar bude rozebrán a uskladněn v garáži.

* jednohlasně schváleno

VI. ZBRASLAV

Usnesení 23/2014: Dodláždění cesty

U nově vybudované komunikace je třeba rozšířit napojení ke staré panelové cestě na rohu objektu, ve kterém jsou kanceláře. Jedná se cca o 2 m2. J. Kratochvíl osloví místní firmu.

Z: J.Kratochvíl,K.Boleslavová

T: 11/2014 splněno

* jednohlasně schváleno.

VII. RŮZNÉ

Tajemnice předložila žádost p. Kališe na snížení nájmu z 8.500,- Kč na 6.500,- Kč. Je třeba zjistit, jaké je standartní nájemné v dané lokalitě a dle toho se rozhodne, zda se jeho žádosti vyhoví.

Z: K.Boleslavová

T: 11/2014 splněno, RK stanovila výši nájmu v dané lokalitě na 6.000,- - 7.000,- Kč.

* jednohlasně neschváleno

Usnesení 18/2014 nahrazeno usnesením 21/2014: Nové organizace se nebudou přijímat jako pobočné spolky, ale jen jako hlavní spolky

* jednohlasně schváleno

Usnesení 24/2014 Valná hromada ČMKU

Dne 28.3.2014 se bude konat valná hromada ČMKU. MSKS navrhuje jako kandidáty MVDr. Širokého a Ing. Fialu.

Valné hromady se za MSKS zúčastní: PhDr. Trčalová, Ing. Fiala, V.Staniová, R. Parolek, J.Venhauer, J. Kratochvíl, Ing. Jelínková, K. Boleslavová, J.Hammer

* jednohlasně schváleno

Zapsala: K Boleslavová
Ve Zbraslavi u Brna dne 15.12.2014

Partneři