Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 6/2014 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 8.11.2014

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Hana Radovesnická, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Mgr. Tereza Baselová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer
  • omluveni: Ing. Radim Fiala, Jan Strach

Zápis č.6/2014

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)
Datum: 8.11.2014 od 10 hod
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Hana Radovesnická, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Mgr. Tereza Baselová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer
  • omluveni: Ing. Radim Fiala, Jan Strach

Termín příštího zasedání: 14.12.2014 ?. ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, návrh programu
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Nové úkoly
IV. Výcviková komise
V. Kontrolní komise
VI. Areál Zbraslav
VII. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Úkol 54/2013 Zřídit elektronické bankovnictví pro účty ČSOB a ČS

Z: A. Salgová

T: 12/2013 – úkol trvá, vyřizuje se v bankách – z důvodu znovu dodání podkladů do bank – upřesnění plných mocí

Informace A. Salgové o situaci při vyřizování e-bankovnictví. Nutná osobní účast R. Fialy.

Z: R. Fiala

T: ihned

Usnesení 16/2014: Zrušení účtu v České spořitelně a následně i v Československé obchodní bance - členové předsednictva udělují plnou moc předsedu R. Fialu, ke krokům souvisejícím s převodem peněz do Komerční banky a zrušení účtu svazu u České spořitelny. Členové předsednictva schvalují, aby se převodu peněz v KB zúčastnila D. Navrátilová, jež je jedna ze dvou osob nutných při disponování s účtem, a následně její manipulační právo s účtem bylo nahrazeno právem pro současnou tajemnici.

V dohledné době zrušit účet u ČSOB.

Hlasovali pro: 5; proti: 0;

Dodatečně hlasoval pro: 1

Dvojí autorizace u Fio banky je možná

Z: A. Salgová

T: 7/2014 – splněno

Zajistit u FIO BANKY podklady k založení účtu,převést účty z ČSOB, České spořitelny a KB. Dispoziční právo k novému účtu i místopředseda MSKS

Z: K. Boleslavová, Ing. Fiala

T: 15.12/2014

Úkol 59/2013 Zhodnocení budovy v Brně

Projednána otázka rekonstrukce budovy v Brně a zúčastnění vyjádřili souhlas se zahájením jednání s firmou VITOM v souvislosti s rekonstrukcí budovy za odprodej půdy dle podmínek, které byly uvedeny v jejich nabídce.

Byla oslovena JUDr. Kratochvílová, aby kroky právně zhodnotila. Na základě tohoto bude na příští předsednictvo pozván zástupce firmy VITOM p. Suchomel.

Z: K. Boleslavová

T: 11/2014

Úkol 6/2014 webové stránky MSKS

Vytipovat webové stránky, které jsou zajímavé grafickým zpracováním a poslat tajemnici odkaz jako námět na stránky MSKS

Z: předsednictvo

T: 2/2014 – z důvodu nepřítomnosti E. Trčalové, která má na starosti stávající web MSKS, se úkol přesouvá na příští zasedání - splněno * vytipované navrhované stránky: cuscz.cz; www.2014eurodogshow.cz

Na webu již začala pracovat firma AVONET.

Úkol 22/2014 Rozšíření zkoušky dle NZŘ

J.Venhauer připomněl předsednictvu, že dopodud nebylo sděleno předsednictvu ČKS stanovisko MSKS ohledně rozšíření NZŘ o zkoušky ZZO1-3. P MSKS souhlasí s návrhem ČKS týkající se rozšíření NZŘ o zkoušky ZZO1-3. J.Venhauer připraví koncept dopisu a po schválení P MSKS jej tajemnice zašle ČKS.

Z: J. Venhauer

T: ihned

Úkol 15/2014 Reklamace u firmy Stavo na nátěr spodní ubytovny

Z: A. Salgová

T: 5/2014 – splněno – počkat do konce roku a spolu s reklamacemi, které mohou vzniknout v souvislosti s opravou komunikace, oslovit firmu Stavo – úkol stále trvá.

Reklamace na opravu budovy č. 1 po zatečení vody

* J.Kratochvíl připraví podklady o tom, kde je třeba provést oprava stropů, vymalování atd. Tajemnice na zákadě podkladů zašle písemnou žádost Ing. Černochovi k odstranění závad.

Doplatek za zhotovení chodníku a komunikace již uhrazen.

Z: J.Kratochvíl

T. 14.11.2014

III. NOVÉ ÚKOLY

Úkol 20/2014 Systém řízení:

VK zpracovala Systém řízení - všichni členové předsednictva si nejpozději do příštího zasedání prostudují a připraví připomínky, návrhy, aby mohl vejít v platnost k 1. 1. 2015

Z: členové předsednictva

T: 8/2014 – úkol trvá

Úkol 24/2014 Daňové přiznání

Množí se dotazy, zda jsou povinny ZO podávat daňové přiznání. Dotaz zodpoví Ing. Jelínková – ekonomka svazu, která v této souvislosti bude oslovena.

Z: K. Boleslavová

T. 11/2014

Úkol 25/2014 Rejstříkový soud

Zjistit informaci na rejstříkovém soudě, zda může předseda svazu zplnomocnit a pověřit tajemnici k podpisu plné moci těm pobočným spolkům, které budou muset na soud podat návrh na zápis změn a nových skutečností do spolkového rejstříku.

Z: K. Boleslavová

T: ihned

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Zpracovat kalendář akcí na 1.pololetí 2015

Z: VK

T: 12/2014

Usnesení 21/2014: Mistrovství MSKS

Schválena finanční odměna pořadatelům za práci odvedenou na zajištění Mezinárodního mistrovství MSKS 2014

Hlasovali pro: 4; proti: 0;

Zdržel se hlasování: 1

V. KONTROLNÍ KOMISE

J.Venhauer přednesl stížnost p. Vojtka na pí.Nymburskou zastupující KK Svitávka. Pan Vojtek obdržel písemné vyjádření od J. Venhauera.

Úkol 23/2014 Restaurace (M.Mrázek)

Dlužné nájemné

Vyúčtování akce mezinárodního mistrovství, mistrovství mládeže a juniorů a mistrovství mládeže stopařů MSKS

Z: K.Boleslavová

T: 11/2014

VI. ZBRASLAV

Usnesení 22/2014: Ceník pro ubytování dětí v areálu Zbraslav platný od 1.1.2015

Zpracovala Veronika Staniová

Letní období (červen – září) Zimní období (říjen – květen)

Děti do 8 let……zdarma děti do 8 let …… 30,-Kč

8 - 15 let ………. 30,-Kč 8 – 15 let ……. 60,- Kč

15 – 18 let ……….50,- Kč 15 – 18 let ….. 80,-Kč

* jednohlasně schváleno.

Usnesení 23/2014: Dodláždění cesty

U nově vybudované komunikace je třeba rozšířit napojení ke staré panelové cestě na rohu objektu, ve kterém jsou kanceláře. Jedná se cca o 2 m2. J. Kratochvíl osloví místní firmu.

Z: J.Kratochvíl,K.Boleslavová

T: 11/2014

* jednohlasně schváleno.

VII. RŮZNÉ

Tajemnice předložila žádost p. Kališe na snížení nájmu z 8.500,- Kč na 6.500,- Kč. Je třeba zjistit, jaké je standartní nájemné v dané lokalitě a dle toho se rozhodne, zda se jeho žádosti vyhoví.

Z: K.Boleslavová

T: 11/2014

Usnesení 21/2014: Nové organizace se nebudou přijímat jako pobočné spolky, ale jen jako hlavní spolky

* jednohlasně schváleno

Usnesení 24/2014: Příspěvek V. Staniové na reprezentaci v Rakousku – Mistrovství světa kníračů 2014

Příspěvek schválen ve výši 1.500,-Kč.

* jednohlasně schváleno

Zapsala: K Boleslavová
Ve Zbraslavi u Brna dne 8.11.2014

Partneři