Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 5/2014 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 27.8.2014

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Veronika Staniová, Mgr. Tereza Baselová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek
  • omluveni: Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová

Zápis č.5/2014

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)
Datum: 27.8. 2014 v 16,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Veronika Staniová, Mgr. Tereza Baselová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek
  • omluveni: Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová

Termín příštího zasedání: 8.11.2014 od 10 hod. ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, návrh programu
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Nové úkoly
IV. Výcviková komise
V. Kontrolní komise
VI. Areál Zbraslav
VII. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Úkol 54/2013 Zřídit elektronické bankovnictví pro účty ČSOB a ČS

Z: A. Salgová

T: 12/2013 – úkol trvá, vyřizuje se v bankách – z důvodu znovu dodání podkladů do bank – upřesnění plných mocí

Informace A. Salgové o situaci při vyřizování e-bankovnictví. Nutná osobní účast R. Fialy.

Z: R. Fiala

T: ihned

Usnesení 16/2014: Zrušení účtu v České spořitelně a následně i v Československé obchodní bance - členové předsednictva udělují plnou moc předsedu R. Fialu, ke krokům souvisejícím s převodem peněz do Komerční banky a zrušení účtu svazu u České spořitelny. Členové předsednictva schvalují, aby se převodu peněz v KB zúčastnila D. Navrátilová, jež je jedna ze dvou osob nutných při disponování s účtem, a následně její manipulační právo s účtem bylo nahrazeno právem pro současnou tajemnici.

V dohledné době zrušit účet u ČSOB.

Hlasovali pro: 5; proti: 0;

Dodatečně hlasoval pro: 1

Dvojí autorizace u Fio banky je možná

Z: A. Salgová

T: 7/2014 - splněno

Úkol 57/2013 Sponzoři

* Společnost GAPPAY – zajistila A. Salgová, ONTARIO a poháry Bauer – MVDr. Široký, ostatní sponzory zajistila V. Staniová, která byla tímto úkolem pověřena.

Úkol 59/2013 Zhodnocení budovy v Brně

– v souvislosti s nabídkou firmy VITOM zjistit u JUDr. Kratochvílové jaké by byly majetkové, smluvní vztahy, ..

Z: A. Salgová

T: 7/2014

= > nutno oslovit vlastníky půdy – p. Zvařiče a p. Plchutovou (partnerka p. Zvařiče)– zda souhlasí s nabídkou firmy VITOM na opravu domu

Z: A. Salgová

T: 7/2014

Projednána otázka rekonstrukce budovy v Brně a zúčastnění vyjádřili souhlas se zahájením jednání s firmou VITOM v souvislosti s rekonstrukcí budovy za odprodej půdy dle podmínek, které byly uvedeny v jejich nabídce.

Byla oslovena JUDr. Kratochvílová, aby kroky právně zhodnotila.

Úkol 6/2014 webové stránky MSKS

Vytipovat webové stránky, které jsou zajímavé grafickým zpracováním a poslat tajemnici odkaz jako námět na stránky MSKS

Z: předsednictvo

T: 2/2014 – z důvodu nepřítomnosti E. Trčalové, která má na starosti stávající web MSKS, se úkol přesouvá na příští zasedání - splněno * vytipované navrhované stránky: cuscz.cz; www.2014eurodogshow.cz

Usnesení 18/2014: ZO, které v letošním roce žádaly o přijetí, budou přijaty jako pobočný spolek MSKS.

Úkol 15/2014 Reklamace u firmy Stavo na nátěr spodní ubytovny

Z: A. Salgová

T: 5/2014 – splněno – počkat do konce roku a spolu s reklamacemi, které mohou vzniknout v souvislosti s opravou komunikace, oslovit firmu Stavo – úkol stále trvá

III. NOVÉ ÚKOLY

Úkol 19/2014 Mistrovství stopařů MSKS – zájemci o účast na Mistrovství stopařů MSKS, zašlete přihlášku tajemnici.

* dát na web přihlášku

Z: E. Trčalová

T: 7/2014 - splněno

Úkol 20/2014 Systém řízení:

VK nově zpracovala Systém řízení - všichni členové předsednictva si nejpozději do příštího zasedání prostudují a připraví připomínky, návrhy, aby mohl vejít v platnost k 1. 1. 2015

Z: členové předsednictva

T: 8/2014 – úkol trvá

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Mistrovství MSKS

* Hlavní rozhodčí: Jan Strach

* Rozhodčí pro posuzování stop: Ing. Miroslav Vávra

* Rozhodčí pro posuzování poslušnosti: Milan Mnich

* Rozhodčí pro posuzování obrany: Jozef Klíma (SK)

* Rozhodčí pro IPO 1 a náhr.rozhodčí: Miroslav Kašpar

* Kladeči: J. Šlejtr, Z. Černý, L. Pánek

* Vedoucí stop: M. Oliva ( J. Bechný)

* Pořadatelská organizace: KK Miroslav

* Terény zajištuje: J. Bechný

* Závoz na stopy: M. Burian

* Technický ředitel: P. Brhel

* Ředitel závodu: V Staniová

* Čestný host: VK navrhuje pozvat R. Lišku – byl pozván, nezúčastnil se

* Poháry: zajistí ČMKU, štítky VK nechá vyrobit u Bauera nebo Sabe

V. KONTROLNÍ KOMISE

* Předání pokladny a inventáře kanceláře tajemníka za účasti kontrolní komise mezi bývalou tajemnicí Bc. Alicí Salgovou a nynější tajemnicí Kateřinou Boleslavovou k 1.9.2014.

Z: L.Široký, J.Venhauer

T: 9/2014

* J. Venhauer seznámil P MSKS s provedenou následnou kontrolou ve Zbraslavi – viz.zápis uvedený na webu MSKS

* Zjištěné nedostatky při kontrole v dubnu byly z větší části odstraněny. Bylo zajištěno, že finanční hotovost u správce nesouhlasí s předloženými doklady, že stále není vedena pokladní kniha u správce. Poplatek 20,- Kč za placení ubytování u správce byl vybírán do konce června a pak na pokyn pí. Staniové tento poplatek přestal správce vybírat.

VI. ZBRASLAV

Pracovní smlouva s p. Zýkou – změnit pracovní smlouvu – konkrétně část týkající se pracovní doby, čerpání dovolené v letních měsících, kompenzace za měsíce zimní, práce přesčas nařízená vedoucím, čerpání náhradního volna

MÚ Rosice odbor životního prostředí provedl 26. 6. 2014 vodoprávní dozor – dodržování povinností vyplývajících z vodního zákona týkající se kanalizace v areálu – za MSKS se zúčastnil J. Kratochvíl, A. Salgová. Svazu byla MÚ v Rosicích udělena pokuta ve výši 5000,- Kč. Je třeba vybudovat novou jímku, nebo opravit starou dle předpisů.

Pronájem restaurace – informace tajemnice o neplacení faktur za pronájem areálu – příště projednat s M. Mrázkem - nesplněno

VII. RŮZNÉ

Žádost p. Kališe na odkoupení bytové jednotky v prvním patře budovy na tř. Kpt. Jaroše – neschváleno

Usnesení 21/2014: Základní organizace se nebudou přijímat jako pobočné spolky, ale jen jako hlavní spolky

* jednomyslně schváleno

Zapsala: K Boleslavová
Ve Zbraslavi u Brna dne 27.8.2014

Partneři