Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 4/2014 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 20.6.2014

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, Veronika Staniová, PhDr. Ester Trčalová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer
  • omluveni: Mgr. Tereza Baselová

Zápis č.4/2014

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)
Datum: 20. 6. 2014 v 16,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, Veronika Staniová, PhDr. Ester Trčalová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer
  • omluveni: Mgr. Tereza Baselová

Program:

I. Zahájení, návrh programu
II. Ekonomika, účetnictví
III. Kontrola úkolů z minulého zasedání
IV. Nové úkoly
V. Výcviková komise
VI. Kontrolní komise
VII. Areál Zbraslav
VIII. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. EKONOMIKA, ÚČETNICTVÍ

* Ing. Jelínková – Hrdličková podala informace o:

* provedeném auditu účetnictví za rok 2013, který proběhl dne 2. 6. 2014.

Dle auditora je vše bez výhrad – zápis o provedeném auditu je na sekretariátu svazu

* provedené kontrole MSSZ – vše v pořádku – zápis o provedené kontrole je na sekretariátu svazu

* provedené kontrole Všeobecné zdravotní pojišťovny – vše v pořádku – zápis o provedené kontrole je na sekretariátu svazu

III. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Úkol 54/2013 Zřídit elektronické bankovnictví pro účty ČSOB a ČS

Z: A. Salgová

T: 12/2013 – úkol trvá, vyřizuje se v bankách – z důvodu znovu dodání podkladů do bank – upřesnění plných mocí

Informace A. Salgové o situaci při vyřizování e-bankovnictví. Nutná osobní účast R. Fialy.

Z: R. Fiala

T: ihned

Usnesení 16/2014: Zrušení účtu v České spořitelně a následně i v Československé obchodní bance - členové předsednictva udělují plnou moc předsedu R. Fialu, ke krokům souvisejícím s převodem peněz do Komerční banky a zrušení účtu svazu u České spořitelny. Členové předsednictva schvalují, aby se převodu peněz v KB zúčastnila D. Navrátilová, jež je jedna ze dvou osob nutných při disponování s účtem, a následně její manipulační právo s účtem bylo nahrazeno právem pro současnou tajemnici.

V dohledné době zrušit účet u ČSOB.

Hlasovali pro: 5; proti: 0;

Dodatečně hlasoval pro: 1

Zjistit možnosti dvojí autorizace u Fio banky.

Z: A. Salgová

T: 7/2014

Úkol 57/2013 Sponzoři

* průběžně budou členové předsednictva doplňovat informace

Úkol 59/2013 Zhodnocení budovy v Brně

– v souvislosti s nabídkou firmy VITOM zjistit u JUDr. Kratochvílové jaké by byly majetkové, smluvní vztahy, ..

Z: A. Salgová

T: 7/2014

= > nutno oslovit vlastníky půdy – p. Zvařiče a p. Plchutovou – zda souhlasí s nabídkou firmy VITOM na opravu domu

Z: A. Salgová

T: 7/2014

Projednána otázka rekonstrukce budovy v Brně a zúčastnění vyjádřili souhlas se zahájením jednání s firmou VITOM v souvislosti s rekonstrukcí budovy za odprodej půdy dle podmínek, které byly uvedeny v jejich nabídce.

Úkol 5/2014 Rozpočet na rok 2014

* zpřesnit zpracování rozpočtu – plán akcí, dotace

Z: V. Staniová, J. Venhauer

T: do konce 4/2014 – splněno

Usnesení 17/2014 – rozpočet jednomyslně schválen v předložené podobě

Úkol 6/2014 webové stránky MSKS

Vytipovat webové stránky, které jsou zajímavé grafickým zpracováním a poslat tajemnici odkaz jako námět na stránky MSKS

Z: předsednictvo

T: 2/2014 – z důvodu nepřítomnosti E. Trčalové, která má na starosti stávající web MSKS, se úkol přesouvá na příští zasedání - splněno * vytipované navrhované stránky: cuscz.cz; www.2014eurodogshow.cz

Úkol 7/2014 propagace mistrovství

a) Na webu

Z: T. Baselová

T: průběžně

b) Inzerce v časopisech – Psí sporty, Svět psů, Pes přítel člověka – zjistit ceny a zadat grafické zpracování inzerátu (velikost A5, info o akci – název, termín, web, ceny, rozhodčí, ..), zjistit termíny uzávěrek

Z: A. Salgová

T: do konce 4/2014 – splněno

Úkol 8/2014 Nákup překážky A

Z: A. Salgová

T: 26. 4. 2014 - splněno

Úkol 9/2014 Národní zkušební řád – oddílové zkoušky

svolat pracovní komisi ČMKU za účasti MSKS a ČKS na téma rozšíření stávajícího NZŘ

Z: A. Salgová

T: 4/2014 – splněno

Informace J. Venhauera z pracovní schůzky MSKS a ČKS svolané pracovní komisí ČMKU na téma rozšíření zkoušek dle Národního zkušebního řádu - neoficiální zápis z jednání – viz příloha

J. Venhauer zašle zápis E. Trčalové, aby jej mohla zveřejnit na webu

Z: J. Venhauer, E. Trčalová

T: 7/2014

Po rozeslání zápisu E. Trčalovou, zjistit možnosti otisknutí v časopisech Psí sporty, Pes přítel člověka, zpravodaj ČKNO

Z: A. Salgová

T: 7/2014

Úkol 10/2014 Dotisk národního zkušebního řádu

Z: A. Salgová

T: 4/2014 – splněno

Úkol 11/2014 Přijímání nových členů

Zjistit, zda je možné smluvně ošetřit finanční náležitosti v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, při přijímání nových členů.

Z: A. Salgová

T: 4/2014 – splněno

Usnesení 18/2014: ZO, které v letošním roce žádaly o přijetí, budou přijaty jako pobočný spolek MSKS.

Úkol 12/2014 Změna stanov

L. Široký osloví Mgr. Šlaufa na téma změna stanov dle nového občanského zákoníku, zapracování požadavků a potřeb MSKS

Z: L. Široký, A. Salgová

T: 15. 6. 2014 - splněno

Úkol 13/2014 Areál Zbraslav

Správce na jaře zajistí natlakování závlah, doplní hlínu s travním semenem na plochu

Z: R. Zýka

T: 4-5/2014 - splněno

Úkol 14/2014 Inventury

Zjistit, kdy účetní dodá účetní podklady pro inventury a dle toho domluvit termíny inventur.

Z: A. Salgová

T: 4/2014 - splněno

Úkol 15/2014 Reklamace u firmy Stavo na nátěr spodní ubytovny

Z: A. Salgová

T: 5/2014 – splněno – počkat do konce roku a spolu s reklamacemi, které mohou vzniknout v souvislosti s opravou komunikace, oslovit firmu Stavo

Úkol 16/2014 Ing. Jakubec – bývalá účetní firma

a) domluvit schůzku a projednat doplacení faktur

Z: R. Fiala

T: 15. 6. 2014 - splněno

b) oslovit JUDr. Kratochvílovou se sepsáním dohody – vyrovnání s Ing. Jakubcem

Z: A. Salgová

T: 5/2014 – úkol zrušen - všechny podklady předány, kontroly na VZP, MSSZ a audit proběhly v pořádku

Usnesení 19/2014: proplatit zbývající 3 faktury p. Jakubcovi

IV. NOVÉ ÚKOLY

Úkol 19/2014 Mistrovství stopařů MSKS – zájemci o účast na Mistrovství stopařů MSKS, zašlete přihlášku tajemnici.

* dát na web

Z: E. Trčalová

T: 7/2014

Úkol 20/2014 Systém řízení:

VK nově zpracovala Systém řízení - všichni členové předsednictva si nejpozději do příštího zasedání prostudují a připraví připomínky, návrhy, aby mohl vejít v platnost k 1. 1. 2015

Z: členové předsednictva

T: 8/2014

Úkol 21/2014 Kalendář 2014/2 – poslat všem členům předsednictva i kontrolní komise k připomínkám

Z: A. Salgová

T: 6/2014

V. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Jednání MSKS – ČKS – rozšíření zkoušek dle Národního zkušebního řádu.

Návrh výcvikové komise: zveřejnit zápis na stránkách MSKS i v některém kynologickém časopise

Mistrovství MSKS

* změna rozhodčího: J. Matula nemůže – místo něj bude M. Mnich

* Kladeči: J. Šlejtr, Z. Černý, J. Šindelková, L. Pánek

* Vedoucí stop: M. Oliva

* Pořadatelská organizace: KK Miroslav

* Terény zajištuje: J. Bechný

* Závoz na stopy: M. Burian

* Technický ředitel: oslovit P. Brhela

* Ředitel závodu: E. Trčalová

* Čestný host: VK navrhuje pozvat R. Lišku

* Poháry: zajistí ČMKU, štítky VK nechá vyrobit u Bauera nebo Sabe

Žádost ČKNO o dotaci Mistrovství ČKNO

Schválen nákup poháru na Mistrovství ČKNO ve výši Kč 1.500,-

Dotace pro letošní rok prozatím nebude poskytnuta, definitivní rozhodnutí závisí na poskytnutých dotacích.

Zkoušky rozhodčích

* Zkoušky pro rozhodčí se svolávají až od počtu 3 uchazečů.

Systém řízení:

VK nově zpracovala Systém řízení - všichni členové předsednictva si nejpozději do příštího zasedání prostudují a připraví připomínky, návrhy, aby mohl vejít v platnost k 1. 1. 2015

Soustředění mládeže:

* Uskutečnilo se ve Vojkovicích, zúčastnilo se 18 mládežníků; figurant P. Polián; lektoři T. Baselová, H. Radovesnická

* Soustředění hodnoceno kladně

Letní výcvikový tábor

* Rozpočet zpracovala T. Baselová

* Náklady na LVT jsou celkem bez ubytování cca 84.000,-, příjmy 17.400,- Kč

Usnesení 20/2014: Rozpočet jednomyslně odsouhlasen

Kalendář 2014/2 – poslat všem členům předsednictva i kontrolní komise k připomínkám

Mistrovství stopařů MSKS – zájemci o účast na Mistrovství stopařů MSKS, zašlete přihlášku tajemnici.

* dát na web

VI. KONTROLNÍ KOMISE

* 26. 4. 2014 byla provedena kontrola písemností, které mají být vedeny správcem areálu na základě uzavřené pracovní smlouvy mezi správcem a svazem a povinností vyplývajících z ubytovacího a provozního řádu. Byla provedena kontrola areálu Zbraslav – viz zápis na webu, odd. kontrolní komise

VI. ZBRASLAV

Pracovní smlouva s p. Zýkou – změnit pracovní smlouvu – konkrétně část týkající se pracovní doby, čerpání dovolené v letních měsících, kompenzace za měsíce zimní, práce přesčas nařízená vedoucím, čerpání náhradního volna

oprava cesty v areálu vč. osvětlení – provedena firmou Stavo; záruka je 2,5 roku; komunikace převzata bez výhrad

* Dle dodatečné informace správce a J. Kratochvíla není proveden "kufr" – poskytnuta fotodokumentace J. Kratochvílem

V 18,30 hod. příchod R. Fialy

MÚ Rosice odbor životního prostředí provede 26. 6. 2014 vodoprávní dozor – dodržování povinností vyplývajících z vodního zákona týkající se kanalizace v areálu – za MSKS se zúčastní J. Kratochvíl, A. Salgová

Pronájem restaurace – informace tajemnice o neplacení faktur za pronájem areálu – příště projednat s M. Mrázkem

VIII. RŮZNÉ

Pokácení stromu na tř. Kpt. Jaroše – žádost J. Kališe o odměnu za 25 hod. práce

* Neschváleno

Žádost p. Kališe na odkoupení bytové jednotky v prvním patře budovy na tř. Kpt. Jaroše – prozatím odloženo v závislosti na výsledcích jednání o opravách domu.

Dotaz Krajské kynologické rady Moravskoslezského kraje zda je možné, aby KK vybíral poplatek za psa při obranářském dnu.

Zaplacením účastnického poplatku souhlasí přihlášený účastník s podmínkami akce, které jsou plně v kompetenci kynologického klubu.

Chovatelský klub Landeseer – žádost o členství v MSKS

Klub je možné přijmout pouze jako základní organizaci, nikoliv jako chovatelský klub

Dvojí členství ve svazu – fyzická osoba může být členem pouze jedné základní organizace MSKS, v ostatních organizacích je možné být pouze hostem.

Usnesení 21/2014: Předsednictvo svazu uděluje výjimku členům ZBK JMK, kteří jsou členy ve svém klubu i v jedné jiné základní organizaci – důvodem je jiné zaměření výcviku. 

Zapsala: A. Salgová
Ve Zbraslavi u Brna dne 20. 6. 2014

Partneři