Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3/2014 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 6.4.2014

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, Veronika Staniová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer
  • omluveni: PhDr. Ester Trčalová

Zápis č.3/2014
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

Datum: 6. 4. 2014 v 10,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, Veronika Staniová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer
  • omluveni: PhDr. Ester Trčalová

Termín příštího zasedání: 15. 6. 2014 v 10,00 hod. ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, návrh programu
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Nové úkoly
IV. Výcviková komise
V. Stanovy
VI. Areál Zbraslav
VII. Kontrolní komise
VIII. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Úkol 54/2013 Zřídit elektronické bankovnictví pro účty ČSOB a ČS
Z: A. Salgová
T: 12/2013 – úkol trvá, vyřizuje se v bankách – z důvodu znovu dodání podkladů do bank – upřesnění plných mocí

Úkol 57/2013 Sponzoři
- Oslovit potencionální sponzory s žádostí o příspěvek na Mistrovství MSKS 2014
Z: A. Salgová
T: 11/2013 – splněno; průběžně budou členové předsednictva doplňovat informace
- prozatím se odpověděli pouze 2 sponzoři – chtějí upřesnit podmínky

Úkol 59/2013 Zhodnocení budovy v Brně
– zjistit nabízené možnosti firmy VITOM a nachystat na jednání s KKR začátkem roku 2014
Z: A. Salgová
T: 12/2013 – úkol trvá – proběhla jednání s firmou. Vitom zaslal nabídku na odkup půdy a v její ceně nabízí různé opravy domu např. oken, fasády, ..
V souvislosti s nabídkou firmy VITOM zjistit u JUDr. Kratochvílové jaké by byly majetkové, smluvní vztahy, ..
Z: A. Salgová
T: 2/2014
- v dubnu firma Vitom slíbila zaslat rozpis navrhovaných oprav ve výši ceny půdy
Úkol 3/2014 Figuranti
Projednat s M. Olivou úpravy předsednictva v jeho návrhu a následně zpracovat.
Z: H. Radovesnická
T: příští zasedání VK – splněno

Úkol 5/2014 Rozpočet na rok 2014
– zpracovat na příští zasedání.
Z: R. Fiala
T: 8.2.2014 – splněno
- zpřesnit zpracování rozpočtu – plán akcí, dotace
Z: V. Staniová, J. Venhauer
T: do konce 4/2014

Úkol 6/2014 webové stránky MSKS
Vytipovat webové stránky, které jsou zajímavé grafickým zpracováním a poslat tajemnici odkaz jako námět na stránky MSKS
Z: předsednictvo
T: 2/2014 – z důvodu nepřítomnosti E. Trčalové, která má na starosti stávající web MSKS, se úkol přesouvá na příští zasedání

III. NOVÉ ÚKOLY

Úkol 7/2014 propagace mistrovství
a) Na webu
Z: T. Baselová
T: průběžně

b) Inzerce v časopisech – Psí sporty, Svět psů, Pes přítel člověka – zjistit ceny a zadat grafické zpracování inzerátu (velikost A5, info o akci – název, termín, web, ceny, rozhodčí, ..), zjistit termíny uzávěrek
Z: A. Salgová
T: do konce 4/2014

Úkol 8/2014 Nákup překážky A
Z: A. Salgová
T: 26. 4. 2014

Úkol 9/2014 Národní zkušební řád – oddílové zkoušky
svolat pracovní komisi ČMKU za účasti MSKS a ČKS na téma rozšíření stávajícího NZŘ
Z: A. Salgová
T: 4/2014

Úkol 10/2014 Dotisk národního zkušebního řádu
Z: A. Salgová
T: 4/2014

Úkol 11/2014 Přijímání nových členů
Zjistit, zda je možné smluvně ošetřit finanční náležitosti v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, při přijímání nových členů.
Z: A. Salgová
T: 4/2014
Úkol 12/2014 Změna stanov
L. Široký osloví Mgr. Šlaufa na téma změna stanov dle nového občanského zákoníku, zapracování požadavků a potřeb MSKS
Z: L. Široký, A. Salgová
T: 15. 6. 2014

Úkol 13/2014 areál Zbraslav
Správce na jaře zajistí natlakování závlah, doplní hlínu s travním semenem na plochu
Z: R. Zýka
T: 4-5/2014

Úkol 14/2014 inventury
Zjistit, kdy účetní dodá účetní podklady pro inventury a dle toho domluvit termíny inventur.
Z: A. Salgová
T: 4/2014

Úkol 15/2014 Reklamace u firmy Stavo na nátěr spodní ubytovny
Z: A. Salgová
T: 5/2014

Úkol 16/2014 Ing. Jakubec – bývalá účetní firma
a) domluvit schůzku a projednat doplacení faktur
Z: R. Fiala
T: 15. 6. 2014

b) oslovit JUDr. Kratochvílovou se sepsáním dohody – vyrovnání s Ing. Jakubcem
Z: A. Salgová
T: 5/2014

Úkol 17/2014 Finanční náležitosti rozhodčích, figurantů, lektorů a vedoucích akcí
Na str. 8 upřesnit informaci "finanční náležitosti hradí MSKS včetně stravného a cestovného" - doplnit "týká se pouze akcí pořádaných svazem"
Z: Do kalendáře – H. Radovesnická
Na web – E. Trčalová
T: do kalendáře 6/2014
na web ihned

Úkol 18/2014 Školení BOZP zaměstnanců, referentské zkoušky zaměstnanců
Zajistit.
Z: A. Salgová
T: 5/2014

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Mistrovství MSKS
- Diskuse na téma podmínky účasti – bodové limity:
o VK podporuje stanovené bodové limity – důvod: vrcholná akce svazu, body ze závodů je možno získat během 2 let i na VZ ČKS, na MS FCI, M ČR plemen, MS plemen, na CACITu konaném dle IPO3; body ze zkoušky je možné získat za r. 2013 a 2014
o Další návrh (p. Stracha a p. Staniové) je snížení bodů ze zkoušky na 260 a zvýšení ze závodů na 260 b. – důvodem je obava z malé účasti závodníků, limit příliš vysoký

Hlasování: ponechat stávající podmínky – 270 b. ze zkoušky a 250 b. ze závodů
Pro - 4; proti – 2

- Návrh rozhodčích: hlavní – J. Strach, stopy – M. Vávra, poslušnost – J. Matula, náhradní rozhodčí + posouzení IPO 1 – M. Kašpar, zahraniční rozhodčí – Klíma, (Majtas)
- Návrh figuranti: L. Slowioczek, J. Bravenec, J. Josefík

- Návrh věcné ceny – kategorie IPO 3:
- 1.– 3. místo 8.000,- – 5.000,- – 3.000,- Kč
- 4. – 5. místo poukázky na nákup zboží v hodnotě 2.000,- a 1.000,- Kč
- 6. – 10. místo poukázky na pobyt v areálu Zbraslav – 3 a 2 dny zdarma

- Prémie pro závodníka na 1. místě, dosáhne-li 285 b., je poukázka na nákup zboží v hodnotě 3.000,-. Pokud takový závodník nebude, částka se rozdělí mezi nejlepšího stopaře, v poslušnosti a obraně.

- Věcné ceny kategorie IPO1:
- 1.– 3. místo poukazy na nákup zboží v hodnotě 3.000,- – 2.00,- - 1.000,- Kč

- Nejlepší výsledek – stopa, poslušnost, obrana v obou kategoriích (1. – 3. místo) - pohár + věcná cena
- Prvním pěti závodníkům v obou kategoriích – vrátit startovné
- všem závodníků - členům MSKS – ubytování zdarma

- Propagace:
Na webu
Inzerce v časopisech – Psí sporty, Svět psů, Pes přítel člověka – zjistit ceny a zadat grafické zpracování inzerátu (velikost A5, info o akci – název, termín, web, ceny, rozhodčí, ..)

- Informace školení rozhodčích MSKS – 15. 2. 2014
proběhlo školení rozhodčích, všichni rozhodčí a adepti se zúčastnili. Pan Mnich proškolil rozhodčí dle NZŘ – zkoušky pro malá plemena. Proběhla diskuse ohledně nekonání VZ na MM MSKS, bodové limity.
Na ČMKU byl zaslán seznam rozhodčích, kteří splňují podmínky pro statut mezinárodního rozhodčího.

- Soustředění mládeže
Pravděpodobně se uskuteční pouze soustředění ve Vojkovicích, o termín ve Zbraslavi prozatím není dostatečný počet zájemců

- Seminář s Júliusem Benovičem
Hodnocen účastníky kladně
J. Kratochvíl upozornil, že během semináře se stopy prováděly na jiném místě než bylo domluveno s myslivci a proto do budoucna bude problém s domlouváním terénů pro stopy.

- Každá akce pořádaná svazem bude mít odpovědného vedoucího.
Usnesení 6/2014: jednomyslně schváleno

- Překážky v areálu
Návrh J. Venhauera: Přesunout překážky pro provádění aportu při mistrovství MSKS na plochu pod restauraci a zakoupit novou překážku typu A
- Nákup překážky A – předloženy 3 nabídky (Pavel Hanák, Radoslav Ryšlavý, Gappay)
Usnesení 7/2014: nákup překážky v hodnotě cca 10.000,- jednomyslně odsouhlasen

- Oddílové zkoušky
Návrh na rozšíření stávajícího NZŘ o dílčí (oddílové) zkoušky – svolat na toto téma pracovní komisi ČMKU za účasti zástupců MSKS a ČKS.
Usnesení 8/2014: jednomyslně odsouhlaseno svolat schůzku.

- Dotisk národního zkušebního řádu
Schválen dotisk v počtu 500 ks.

- Žádost na funkci rozhodčího MSKS – podal pouze Radek Severin z Nového Šaldorfu – protože není více zájemců, letos se přezkoušení pro zájemce o rozhodčího MSKS konat nebudou (minimálně 5 zájemců)

- ZO Chihuahua klub a Klub malého kontinentálního španěla – ZO, které včas vyplnili formulář "informace o aktivní činnosti ZO a jejích členů". Dle usnesení 63/2013 měli za to dostat návlek. Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo namísto návleku zaslat odměnu ve výši Kč 500,-
Usnesení 9/2014: jednomyslně přijato zaslání finanční odměny Kč 500,- namísto návleku.

- Letní výcvikový tábor mládeže MSKS 2014:
Návrh VK na účastnický poplatek:
Mládež Kč 700,-
Junioři Kč 1.000,-
Usnesení 10/2014: jednomyslně odsouhlasen návrh VK na úhradu účastnických poplatků na LVT 2014

V. STANOVY

Přijímání nových členů:
Zjistit, zda je možné smluvně ošetřit finanční náležitosti v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, při přijímání nových členů, do doby než budou přijaty nové stanovy

L. Široký osloví Mgr. Šlaufa na téma změna stanov dle nového občanského zákoníku, zapracování požadavků a potřeb MSKS

VI. ZBRASLAV

- oprava cesty v areálu ve Zbraslavi vč. osvětlení – od restaurace dolů chodník, od hlavní brány k restauraci silnice
Usnesení 11/2014: odsouhlasena cena do Kč 600.000,- - nyní budou probíhat jednání o jednotlivých nabídkách

- WC v restauraci – opraveny stropy sádrokartonem (Kč 8.200,-) + vymalování

- Správce na jaře zajistí natlakování závlah, doplní hlínu s travním semenem na plochu

VII. KONTROLNÍ KOMISE

- provedena kontrola účetních dokladů v souvislosti s vyúčtováním poskytnutých dotací na činnost a opravu a údržbu kynologického areálu – dle termínů sjednat nápravu - viz zápis na webu, odd. kontrolní komise

Finanční náhrada pro zaměstnance při služebních cestách, kdy využívají vlastní auto = Kč 6,-/km
Usnesení 12/2014: jednomyslně odsouhlaseno se zpětnou platností od 11/2011

Občerstvení při zasedání předsednictva, kontrolní komise, krajských kynologických rad – přikládat k faktuře rozpis - účtovat max. do 200,- Kč/osoba
Usnesení 13/2014: jednomyslně odsouhlaseno

Komise pro provedení inventur:
Zbraslav - Široký, Venhauer, Kratochvíl, tajemnice
Brno – Parolek, Karpíšek, Staniová, tajemnice
Zjistit, kdy účetní dodá účetní podklady pro inventury a dle toho domluvit termíny inventur.

Reklamace u firmy Stavo na nátěr spodní ubytovny

Správce areálu: informovat tajemnici a p. Kratochvíla o vybírání dovolené, náhradního volna

Faktury Ing. Jakubce – bývalý účetní
p. Jakubec si domluví schůzku s R. Fialou na téma vyrovnání faktur za rok 2013
Oslovit JUDr. Kratochvílovou, aby dojednala s p. Jakubcem dohodu

VIII. RŮZNÉ

Žádost o sponzorství Elišky Dolníčkové na akci Mistrovství světa belgických ovčáků 2014 ve Finsku, Tuusula (26.5.-1.6.2014).
Usnesení 14/2014: jednomyslně odsouhlasen příspěvek ve výši Kč 3.000,-

TARAN Pohořelice
- Ukončení činnosti k 31. 12. 2013.
Usnesení 15/2014: Předsednictvo bere na vědomí.

KK Nezamyslice, KK Olomouc – Neředín

Stížnost SZBK – p. Bartoš
- Opětovná stížnost na pořádání zkoušek
Odpověď zpracuje kontrolní komise – p. Venhauer

Tajemnice jménem Wolfhound Klubu vyřídila poděkování za výbornou spolupráci s p. Zýkou, Kratochvílem a Mrázkem během klubové výstavy 5. 4. 2014.

Zapsala: A. Salgová
Ve Zbraslavi u Brna dne 6. 4. 2014

Partneři