Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2/2014 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 8.2.2014

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek
  • za Krajské kynologické rady (dále KKR): Petr Brhel, Pavel Soukop, Ladislav Šimek, Ing. Jiří Šlejtr
  • Ing. Edita Jelínková – zástupce nové účetní firmy EHV Enterprise
  • omluveni: Mgr. Tereza Baselová, Vlastimil Karpíšek, zástupce Moravskoslezského krajské kynologické rady

 

Zápis č. 2/2014
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

Datum:  8. 2. 2014 v 10,00 hod.
Místo:  kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer, Radoslav Parolek
  • za Krajské kynologické rady (dále KKR): Petr Brhel, Pavel Soukop, Ladislav Šimek, Ing. Jiří Šlejtr
  • Ing. Edita Jelínková – zástupce nové účetní firmy EHV Enterprise
  • omluveni: Mgr. Tereza Baselová, Vlastimil Karpíšek, zástupce Moravskoslezského krajské kynologické rady

Termín příštího zasedání: 6. 4. 2014 v 10,00 hod. ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, návrh programu
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Nové úkoly
IV. Areál Zbraslav
V. Různé
(příchod KKR)
1) Kooptace člena předsednictva
2) Informace z předsednictva, ekonomika
3) Informace z výcvikové komise
4) Informace o areálu Zbraslav
5) Informace o budově na tř. Kpt. Jaroše 35, Brno
6) Informace kontrolní komise
7) Různé a diskuse

Program byl jednomyslně odsouhlasen.
I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.
Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ
Úkol 54/2013 Zřídit elektronické bankovnictví pro účty ČSOB a ČS
Z: A. Salgová
T: 12/2013 – úkol trvá, vyřizuje se v bankách

Úkol 57/2013 Sponzoři
- Oslovit potencionální sponzory s žádostí o příspěvek na Mistrovství MSKS 2014
Z: A. Salgová
T: 11/2013 – splněno

Úkol 59/2013 Zhodnocení budovy v Brně
– zjistit nabízené možnosti firmy VITOM a nachystat na jednání s KKR začátkem roku 2014
Z: A. Salgová
T: 12/2013 – úkol trvá – proběhla jednání s firmou. Vitom zaslal nabídku na odkup půdy a v její ceně nabízí různé opravy domu např. oken, fasády, ..

V souvislosti s nabídkou firmy VITOM zjistit u JUDr. Kratochvílové jaké by byly majetkové, smluvní vztahy, ..
Z: A. Salgová
T: 2/2014

Úkol 1/2014 Dotace pro KKR
Minule navrženo zvýšení příspěvku pro Krajské kynologické rady, budou-li dotace na sportovní činnost v dostatečné výši, ke stávajícím 5.000,-. Zvýšení bude v závislosti na počtu ZO jednotlivých krajů. Zjistit počty dle jednotlivých krajů.
Z: A. Salgová
T: 8. 2. 2014 -  splněno

Úkol 2/2014 Evidence rozhodčích
Z důvodu přehledu počtu posouzení akcí jednotlivými rozhodčími, potřebných k nahlášení na ČMKU jako mezinárodního rozhodčího zpracovat evidenci dle posouzených závodů
Z: H. Radovesnická
T: 15.2. – splněno

Úkol 3/2014 Figuranti
Projednat s M. Olivou úpravy předsednictva v jeho návrhu a následně zpracovat.
Z: H. Radovesnická
T: příští zasedání VK – úkol trvá

Úkol 4/2014 Kalendář
Doplnit připomínky do kalendáře
Z: H. Radovesnická, A. Salgová
T: ihned - splněno

Kalendář dát na web.
Z: E. Trčalová
T: ihned - splněno

Úkol 5/2014 Rozpočet na rok 2014
– zpracovat na příští zasedání.
Z: R. Fiala
T: 8.2.2014 - splněno

III. NOVÉ ÚKOLY
Úkol 6/2014 webové stránky MSKS
Vytipovat webové stránky, které jsou zajímavé grafickým zpracováním a poslat tajemnici odkaz jako námět na stránky MSKS
Z: předsednictvo
T: 2/2014

IV. AREÁL ZBRASLAV
- Zvážit zahájení opravy cesty v areálu ve Zbraslavi vč. osvětlení – od restaurace dolů chodník, od hlavní brány k restauraci silnice

V. RŮZNÉ
Návrh na zvýšení příspěvků pro KKR:
- na provoz Krajské kynologické rady: každá KKR dostane 5.000,-, Jihomoravská vzhledem k počtu základních dostane 8.000,-
- na sportovní činnost: Jihomoravská KKR dostane 10.000,-, ostatní KKR dostanou příspěvek v poměru k této částce dle počtu jejich základních organizací.

Peníze budou poslány na základě dokladů z pořádané akce.
Usnesení 5/2014:  odsouhlaseno – 5 hlasů, zdržel se 1


Žádost o zrušení členství:
- ZO Vinec k 31. 12. 2013.
Předsednictvo bere na vědomí.

- ZO Morkovice k 11. 1. 2014.
Předsednictvo bere na vědomí.


Stížnosti:
1) Nezamyslice - odvolání proti kárnému opatření, o němž rozhodla členská schůze ZO Nezamyslice – žádost o prověření správnosti postupu ZO Nezamyslice

2) Stížnost p. Bartela na vyloučení ze ZO Olomouc – Neředín

Závěr k v.u. stížnostem: Členská schůze ZO je nejvyšší orgán rozhodující o vyloučení členů. Předsednictvo může změnit rozhodnutí členské schůze ZO pouze v případě, že je v rozporu se stanovami MSKS. Z toho důvodu je potřeba požádat v.u. ZO o sdělení důvodů vyloučení svých členů.


Klub malého kontinentálního španěla – žádost o změnu termínu pořádání výstavy v Lounech na 14. 9. 2014.
Předsednictvo souhlasí, předat informaci na ČMKU


Žádost J. Kališe na odprodej bytu v 1. patře na tř. Kpt. Jaroše v Brně – prozatím žádost odsunuta až po jednání s firmou VITOM.


Žádost p. Pavlištové na proplacení nákladů spojených s reprezentací na MS Kníračů v roce 2013 – není známa výše nákladů, dotace pro rok 2013 byly již uzavřeny. Z tohoto důvodu není možné přispět zpětně na reprezentaci.

přijetí Kynologického klubu za člena MSKS:

- Kynologický klub Křemelky
- Kynologický klub Boccaro

V současné době není možné z důvodu nejasností výkladu nového Občanského zákoníku přijímat nové členy. Více informací by mělo být v 3/2014.

Nové webové stránky MSKS
Informace E. Trčalové o cenové nabídce na nové webové stránky MSKS

OD 12,00 HOD. ÚČAST ZÁSTUPCŮ KRAJSKÝCH KYNOLOGICKÝCH RAD (KKR)

Program:
1) Kooptace člena předsednictva
2) Informace R. Fialy:
- Hospodaření roku 2013
- Návrh rozpočtu 2014
- Personální situace v předsednictvu a kontrolní komisi

3) Výcvikové komise:
- Činnost v roce 2013
- Výběrové závody

4) Areálu Zbraslav
5) Budově na tř. Kpt. Jaroše v Brně
6) Kontrolní komise
7) Různé
8) Diskuse

1) Kooptace člena předsednictva
Z důvodu rezignace Petra Brhela je nutná dovolba člena předsednictva.
Dalším z volených kandidátů na sjezdu byla Veronika Staniová.
Dle sdělení kontrolní komise byli všichni řádně obesláni, seznámeni s programem a jsou  usnášeníschopni.
Stručné představení Veroniky Staniové.

Členem předsednictva byla jednomyslně zvolena Veronika Staniová.
Přebírá činnost po P. Brhelovi – sledování ekonomiky a informování členské základny

2) Informace R. Fialy:
- Personální situace v předsednictvu a kontrolní komisi:
Ihned po sjezdu se odstoupil z předsednictva Jiří Hammer – kooptován místo něj Jan Strach. V prosinci 2013 odstoupil Petr Brhel – kooptována Veronika Staniová.
V prosinci 2013 také odstoupila Libuše Fojtová z kontrolní komise. Jediným z možných členů komise je Eva Gajdušíková, která funkci odmítla.

V průběhu roku 2013 proběhla změna účetní firmy – stručná informace zástupce firmy EHV Enterprise o předání účetních dokladů.

- Hospodaření roku 2013 – seznámení s výsledky hospodaření
- Návrh rozpočtu 2014 – předložen návrh s tím, že je nutno zapracovat uvažovanou opravu cesty ve Zbraslavi

3) Výcviková komise
- většina informací je na webu nebo v kalendáři akcí MSKS
- stručné informace o činnosti:
15. 2. 2014 školení rozhodčích

V roce 2013 bylo přes 70 akcí dodatečných a na druhou stranu 40 akcí bylo zrušeno. Díky vstřícnosti rozhodčích bylo možné všem ZO vyhovět.
Platby u dodatečných akcí budou hrazeny na účet u KB. Už ne na adresu H. Radovesnické
Počet zkoušek dle NZŘ se zvýšil, naopak se snížil počet dle MZŘ.

V případě stížností během zkoušek či závodů je nutné stížnost předat písemně výcvikové komisi, aby se mohla záležitostí zabývat, event. i kontrolní komise
V roce 2013 přibyli dva rozhodčí – Kristýna Klementová a Jiří Barát

Z nahlášených závodů asi polovina se neuskutečnila z důvodu malé účasti závodníků.

V loňském roce se uskutečnily akce:
Z nichž stěžejní byly: 2 výběrové závody, mistrovství MSKS dospělých, mládeže, mládeže stopařů, 2 soustředění mládeže, letní výcvikový tábor
Seminář stopy s D. Majtasem
Školení výcvikářů, kladečů stop, obranářské dny probíhají na základě požadavků KKR

Jedním z důvodů zrušení výběrového závodu v roce 2014 – většina účastníků VZ se neúčastní Mistrovství => finančně posílit Mistrovství – větší odměny závodníkům, zvážit poskytnutí ubytování, stravy závodníkům zdarma,  ..

Diskuse na téma zrušení výběrových závodů

4) Areálu Zbraslav
Zbraslav – do budoucna předsednictvo plánuje opravu vozovky – původní cena byla ve výši cca 900 tis. Z důvodu vysoké ceny se uvažuje o vozovce pouze k restauraci, od ní směrem k ubytovnám bude chodník. Zároveň s těmito úpravami se zvažuje osvětlení hřiště chodníku a tím i hřiště. Po vypsání dalšího výběrového řízení cena vychází 530 – 800 tis. na cestu + osvětlení ve výši 90 tis.

5) Budově na tř. Kpt. Jaroše v Brně
- informace o nutnosti oprav budovy a nabídce firmy VITOM na odkup půdních prostor

6) Různé
- informace o navýšení dotací pro KKR na rok 2014

a) na provoz KKR:
Jihomoravská Kč 8.000,-
Zlínská Kč 5.000,-
Moravskoslezská Kč 5.000,-
Olomoucká Kč 5.000,-
Vysočina Kč 5.000,-

b) na činnost – rozděleno dle počtu základní organizacích jednotlivých krajů

KKR: počet ZO výše dotace na činnost
Jihomoravská 80 10.000,- Kč
Zlínská 26 3.250,- Kč
Moravskoslezská 28 3.500,- Kč
Olomoucká 20 2.500,- Kč
Vysočina 19 2.375,- Kč

6) Kontrolní komise
- v roce 2013 nebyla činnost taková, jak by si kontrolní komise představovala:
Prozatím proběhla fyzické inventury ve Zbraslavi i v Brně. Bohužel předávání účetnictví a problémy s tím spojené nedovolily možné provézt porovnání s účetnictvím.

Pro rok 2014 plánuje KK se sejít 2x ročně v kompletním složení.

Úkoly na 1. pololetí (odpovědná osoba):
- Kontrola členské základny v 3-4/2014 (J. Venhauer)
- Účast při provádění fyzické i účetní inventury v 4-5/2014 ve Zbraslavi (J. Venhauer, L. Široký), v Brně (R. Parolek, V. Karpíšek)
- Kontrola čerpání dotací na činnost a provoz areálu za rok 2013 v 3-4/2014 (L. Široký)
- Kontrola čerpání dotací v roce 2014 – provádět průběžně (L. Široký, J. Venhauer)
- Kontrola vedení finančních náležitostí ve Zbraslavi v roce 2013 v 3-4/2014 (L. Široký, J. Venhauer)
- Kontrola vedení finančních náležitostí za VZ, Mistrovství v roce 2013 v 5-6/2014(R. Parolek, V. Karpíšek)
- Kontrola usnesení sjezdu a přijatých předsednictvem MSKS – průběžně (R. Parolek, V. Karpíšek)
- Kontrola ubytování ve Zbraslavi – průběžně (J. Venhauer)

V poslední době se množí různé stížnosti – KK Nezamyslice na konání členské schůze, p. Bartel z KK Olomouc – Neředín na vyloučení z klubu, rozhodčího p. Hammera na chování člena KK Kývalka ve Svitávce při zkouškách

7) Různé a diskuse
- informace p. Soukopa na vyloučení p. Bartela ze ZO Olomouc – Neředín – záležitost předána kontrolní komisi
Dotaz p. Šimka na podávání přiznání k dani z příjmu – bude zjištěno u účetní

Upozornění KK BaF: na špatnou formulaci ve finančních náhradách – upravit v kalendáři, připomínkami ke smlouvě na pronájem areálu se bude předsednictvo zabývat.

Zapsala: A. Salgová
Ve Zbraslavi u Brna dne 8. 2. 2014

Partneři