Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2014 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 11.1.2014

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): Jaroslav Venhauer
  • Ing. Edita Jelínková – zástupce nové účetní firmy EHV Enterprise
  • omluven: MVDr. Lubomír Široký

Zápis č. 1/2014

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)
Datum: 11. 1. 2014 v 10,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová
  • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): Jaroslav Venhauer
  • Ing. Edita Jelínková – zástupce nové účetní firmy EHV Enterprise
  • omluven: MVDr. Lubomír Široký

Termín příštího rozšířeného zasedání: sobota 8. 2. 2014 od 9,30 hod. ve Zbraslavi

za účasti členů kontrolní komise a krajských kynologických rad (od 12,00 hod.)

Program:

I. Zahájení, návrh programu
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Účetnictví - zpráva nové účetní firmy EHV Enterprise
IV. Nové úkoly
V. Areál Zbraslav
VI. Informace z výcvikové komise
VII. Různé
VIII. Závěr

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

Informace Ing. Jelínkové:

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Úkol 32/2013 Plán akcí do konce roku 2013

* Zpracovat návrh akcí, které by se mohly ještě do konce roku uspořádat z poskytnutých dotací.

Z: P. Brhel, J. Venhauer

T: 20. 9. 2013 – splněno

J. Venhauer připravil odhad dle loňského roku – úkol se odkládá z důvodu termínu předání účetnictví nové účetní firmě – úkol trvá – rozšířen o doplnění konkrétní výše finančních částek u jednotlivých položek možných využít v dotacích, aby bylo možné rozhodnout, jak lze dotaci ještě využít .

Z: A. Salgová

T: 11/2013

Úkol 39/2013 smlouvy s p. Kališem, s JUDr. Kratochvílovou

* Nachystat na příští zasedání P MSKS

* Ke smlouvě JUDr. Kratochvílové bylo hovořeno o změně jejího dispozičního práva nakládání s účtem za pronájmy

Z: A. Salgová

T: 9/2013 – přesunuto na příští zasedání, zajistit dodatek č. 1 smlouvy s JUDr. Kratochvílovou - splněno

Úkol 48/2013 Požadavky L. Fojtové

* Hlavní knihu k 31. 12. 2012 – ve stavu, v jakém ji předal Ing. Jakubec – bude k dispozici k nahlédnutí od 5. 12. a následně každý další čtvrtek na sekretariátu svazu. V tuto dobu bude také přítomen zástupce nové účetní firmy – úkol splněn

Úkol 52/2013 Finanční náležitosti

* Na příští zasedání předsednictva - všichni členové si připraví návrhy a změny k doplnění do části "finanční náležitosti" uváděné v kalendáři akcí MSKS – splněno

BOD III zápisu 8/2013 - Přijetí KK Vzdělávací centrum kynologie Dolní Kounice

* Doporučit změnu názvu, např. KK Dolní Kounice – vzdělávací centrum a zjistit, zda má klub akreditaci, aby se mohl jmenovat Vzdělávací centrum

Z: A. Salgová

T: 11/2013 - splněno

Úkol 54/2013 Zřídit elektronické bankovnictví pro účty ČSOB a ČS

Z: A. Salgová

T: 12/2013 – úkol trvá, vyřizuje se v bankách

Úkol 55/2013 Figuranti

* Zaslat všem členům výcvikové komise a p. Venhauerovi ještě jednou materiál týkající se figurování na zkouškách a jejich přezkušování k připomínkám. Bude se projednávat na příští zasedání předsednictva 14. 12. 2013

Z: H. Radovesnická

T: 11/2013 - splněno

III. ÚČETNICTVÍ

Kontrola úkolů přerušena příchodem Ing. Jelínkové, která informovala o:

* zpracování účetnictví za rok 2013 a převzatých materiálech Ing. Jakubce

* tom, že byly Ing. Fojtové předány požadované materiály "hlavní kniha za rok 2012" v rozsahu 90 stran

Pokračování bodu II. KONTROLA ÚKOLŮ:

Úkol 56/2013 Výběrové závody – článek

* Připravit do Kalendáře 2014/1 článek o důvodech zrušení výběrových závodů na Mistrovství 2014 a zmínit se o připravovaných cenách

Z: H. Radovesnická

T: 11/2013 - splněno

Úkol 57/2013 Sponzoři

* Oslovit potencionální sponzory s žádostí o příspěvek na Mistrovství MSKS 2014

Z: A. Salgová

T: 11/2013 – úkol trvá

Úkol 58/2013 Webové stránky Mistrovství

– ponechat stávající stránky a postupně přepracovat pro účely Mistrovství 2014

Z: T. Baselová

T: průběžně - splněno

Úkol 59/2013 Zhodnocení budovy v Brně

– zjistit nabízené možnosti firmy VITOM a nachystat na jednání s KKR začátkem roku 2014

Z: A. Salgová

T: 12/2013 – úkol trvá – proběhla jednání s firmou. Po schůzce se statikem firma zpracuje konkrétní nabídku.

Úkol 60/2013 Žádost ČMKU

* Napsat dopis do Chihuahua klubu o sjednání nápravy ve věci vydávání vlastních karet CAC, res. CAC, CAJC

Z: A. Salgová

T: 11/2013 – splněno

IV. NOVÉ ÚKOLY

Úkol 1/2014 Dotace pro KKR

Minule navrženo zvýšení příspěvku pro Krajské kynologické rady, budou-li dotace na sportovní činnost v dostatečné výši, ke stávajícím 5.000,-. Zvýšení bude v závislosti na počtu členů v ZO jednotlivých krajů. Zjistit počet členů dle jednotlivých krajů.

Z: A. Salgová

T: 8. 2. 2014

Úkol 2/2014 Evidence rozhodčích

Z důvodu přehledu počtu posouzení akcí jednotlivými rozhodčími, potřebných k nahlášení na ČMKU jako mezinárodního rozhodčího zpracovat evidenci dle posouzených závodů

Z: H. Radovesnická

T: 15.2.

Úkol 3/2014 Figuranti

Projednat s M. Olivou úpravy předsednictva v jeho návrhu a následně zpracovat.

Z: H. Radovesnická

T: příští zasedání VK

Úkol 4/2014 Kalendář

Doplnit připomínky do kalendáře

Z: H. Radovesnická, A. Salgová

T: ihned

Kalendář dát na web.

Z: E. Trčalová

T: ihned

Úkol 5/2014 Rozpočet na rok 2014

– zpracovat na příští zasedání.

Z: R. Fiala

T: 8.2.2014

V. AREÁL ZBRASLAV

* Proveden postřik proti plísni sněžné

VI. VÝCVIKOVÁ KOMISE (dále jen VK)

- kalendář akci 2014/1:

- Doplnit:

- informace o rezignaci člena předsednictva a člena revizní komise

- termín Mistrovství MSKS dospělých, mládeže, stopařů

- termín školení rozhodčích

- figuranti: předložen návrh M. Olivou – proběhla diskusi – H. Radovesnická názor předsednictva projedná s M. Olivou a zpracují

Předloženy výsledky mládežnických soutěží:

SOUTĚŽ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLÁDEŽNÍK MSKS ROKU 2013

1. Karolína Hejčová – Brno Rybníček

2. Martina Nemravová – Olomouc Neředín

3. Anna Juráková – Ostrava Kunčice

SOUTĚŽ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ORGANIZACE MSKS V PRÁCI S MLÁDEŽÍ ROKU 2013

1. Vojkovice

2. Ostrava – Kunčice

3. Veverská Bítýška

Usnesení 1/2014 jednomyslně odsouhlasena odměna pro v.u. mládežníky a organizace

1. – 2. 3. 2014 ve Zbraslavi seminář s Juliusem Benovičem – poslušnost, obrana

Návrh na vyhlašování výsledků v soutěži Nejlepší mládežník a junior:

T. Baselová navrhuje: nejvíce bodů napříč všemi zkouškami.

Protinávrh J. Venhauera: nejvíce bodů v nejvyšší kategorii

Závěr: Vítězem bude ten, kdo bude mít nejvíce bodů v nejvyšší kategorii soutěže

Poslušnost, stopa, obrana – vyhlašování nejlepších:

Bude na uvážení vedoucího akce podle počtu přihlášených – zda vyhlašovat nejlepší poslušnost, obranu a stupu nebo napříč všemi kategoriemi soutěže.

VII. RŮZNÉ

Žádosti o přijetí za člena MSKS:

* Kynologický klub Křížovice

Usnesení 2/2014: KK byl jednomyslně přijat

Předseda svazu seznámil s rezignací Ing. Fojtové

Ukončení činnosti KK Litoměřice k 27. listopadu 2013

Usnesení 3/2014: Předsednictvo bere na vědomí.

Žádost o proplacení nákladů na Loukovský pohár + závodů v rámci zlínské krajské kynologické rady.

Usnesení: 4/2014 předsednictvo souhlasí s proplacení nákladů ve výši Kč 4.001,- za dva závody zlínské krajské kynologické rady. U akce Loukovský pohár nejsou doloženy náklady, dotace nebude poskytnuta.

Dotazy týkající se nového občanského zákoníku. Informace od Ing. Fialy, že změny se týkají pouze nově vznikajících organizací. Stávající organizace se prozatím změny netýkají. Více informací prozatím není známo.

Nové webové stránky MSKS

* E. Trčalová informovala o tom, že se přístup firmy Avonet výrazně zlepšil a předložila nabídku na úpravu stávajících stránek.

* Byla předložena také nabídka firmy A.G.A. na nové stránky

Do příště zvážit, zda investovat do nových stránek u nové firmy nebo zda využít nabídky firmy Avonet.

Dotaz J. Venhauera na výcvikovou komisi:

* zda existuje evidence rozhodčích, kolik mají jednotliví rozhodčí posouzeno závodů, aby se mohli hlásit na mezinárodního rozhodčího.

Výcviková komise zpracuje.

J. Venhauer připomíná, že neexistuje průkaz pro komisaře MSKS.

Zapsala: A. Salgová
Ve Zbraslavi u Brna dne 11. 1. 2014

 

Partneři