Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 5/2012 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 17.7.2012

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • za Kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký
  • Omluven: Slavomír Bořuta, Mgr. Hana Radovesnická

Zápis č. 5/2012
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu
(dále jen P MSKS)

Datum: úterý 17. 7. 2012 ve 12,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • za Kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký
  • Omluven: Slavomír Bořuta, Mgr. Hana Radovesnická

Příští termín zasedání P MSKS: 3. 8. 2012 ve 12 hodin ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Areál ve Zbraslavi
IV. Budova na tř. Kpt. Jaroše v Brně
V. Mládež MSKS
VI. KK Nezamyslice
VII. Různé

Zasedání je usnášeníschopné.
Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Radim Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

58/2011 Výcviková komise
Od 1. 1. 2013 musí mít figurant na akcích pořádaných ZO MSKS minimálně platný průkaz klubového figuranta. Školení klubových figurantů budou i nadále zajišťovat KKR společně s VK MSKS – bude zveřejněno v kalendáři 2012/II
Z: H. Radovesnická
T: 30. 6. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

59/2011 Revize komínů a elektrických rozvodů garáží a ubytoven
Revize komínů - hotová, elektrických rozvodů se bude provádět na jaře 2012.
Pozn.: revize elektrických rozvodů v restauraci provedena v dubnu 2012, v ubytovnách se bude provádět na jaře.
Z: J. Kratochvíl
T: 30. 6. 2012

Revize v restauraci je hotová – čeká se na revizní zprávu, v ubytovnách se realizuje
T: 31. 8. 2012

2/2012 Restaurace Zbraslav – vydané faktury za rok 2011
Z: A. Salgová
T: splněno - se Z. Mrázkem bude JUDr. Kratochvílovou sepsán splátkový kalendář na platby za rok 2011
Z: A. Salgová
T: 31. 5. 2012 – sepsání kalendáře – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

5/2012 Pojištění trenérů, rozhodčích či sportovců v rámci sportovních aktivit klubů či svazu
Předběžná nabídka Sdružení sportovních svazů ČR (dále jen SSS ČR) na v.u. pojištění - zjistit podmínky pojištění
Z: R. Fiala
T: přesunuto na 13. 4. 2012 – prodlouženo dle jednání SSS ČR s pojišťovnou
R. Fiala informoval, že pojišťovna změnila nabídku a proto tento úkol je ve stadiu rozpracovanosti a nové informace poskytne Dr. Ertl, předseda SSS ČR na radě, která se uskuteční 17. 4. 2012. Rady se zúčastní L. Široký, který sdělí podrobnosti na příštím zasedání P MSKS.

MŠMT uvolnilo pro rok 2012 na základě jednání finance pro sportovce. Dle sdělení Dr. Ertla (předseda SSS ČR) se peníze mezi jednotlivé členy SSS ČR budou dělit dle počtu členů, počtu mládeže a výše majetku. Peníze jsou určeny na kynologickou činnost - pořádání mistrovství, výběrových závodů, školení.

Přístupová dohoda s hasiči byla pozměněna a podepsána – na majetek SSS ČR nabitý do podepsání dohody nemají hasiči nárok a financí pro letošní rok od SSS ČR se vzdávají.

Pojištění trenérů, rozhodčích či sportovců v rámci sportovních aktivit klubů či svazu – neprobíralo se, odloženo na další jednání SSS ČR.

Vyřadit ze seznamu úkolů – v současné době tento bod SSS ČR neprojednává – odloženo.

7/2012 Kolaudace restaurace ve Zbraslavi
Z důvodu dodržení hygienických předpisů nájemce restaurace uskuteční během února 2012 rekonstrukce kuchyně. Následně bude provedena kolaudace restaurace.
Z: J. Kratochvíl
T: přesunuto na březen 2012 - prodlouženo
J. Kratochvíl informoval o průběhu kolaudačního řízení – dle požadavků hasičů je nutno dodělat hromosvod, vydláždit větší plochu u krbu, dodělat revizi plynu a vybetonování plochy pro nájezd hasicích vozů u požárních nádrží ve spodní části areálu.
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 5. 2012 – úkol trvá – plocha u krbu vydlážděna, zpevnění plochy pro nájezd hasicích vozů uděláno; zbývají dodělat hromosvody a revize plynu.
Poptat 2 – 3 firmy na dodělání hromosvodu na budově restaurace.
Z: A. Salgová
T: 31. 5. 2012 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů) – vybrána firma Ivan Klíma, Rosice

10/2012 Energie – černý odběr
Předjednat s p. Komrskou smlouvu na kompenzaci za odebranou energii.
JUDr. Kratochvílová zpracovala návrh smlouvy s p. Komrskou - náhrada za "černý odběr"
Usnesení 1/4/2012 smlouva jednomyslně schválena
Zaslat p. Komrskovi
– vše splněno (vyřadit ze seznamu úkolů) - smlouva 2x zaslána doporučeně J. Komrskovi, který ji na poště nepřevzal.
Usnesení 18/05/2012 Vzhledem k tomu, že J. Komrska nereaguje, bude věc předána Policii ČR k přešetření – jednomyslně odsouhlaseno.

Zjistit u JUDr. Kratochvílové možnosti podání trestního oznámení.
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2012

16/2012 Soutěž o nejlepšího mládežníka
Pozvat vítěze ankety na vyhodnocení Mistrovství MSKS, kde jim budou předány ceny.
Z: A. Salgová
T: duben 2012 – úkol trvá – v závislosti na stanovení termínu M MSKS
Vítězové budou pozváni na Mistrovství MSKS mládeže, proto se úkol přesouvá
Z: A. Salgová
T: 7. 9. 2012

18/2012 Inventura majetku v restauraci areálu ve Zbraslavi
Zpracovat inventarizační soupis majetku v restauraci – rozděleno na majetek MSKS a majetek M. Mrázka.
Z: A. Salgová
T: splněno – přeposlat členům komise mailem – úkol trvá – bude odesláno po schůzce na toto téma s účetním Ing. Jakubcem - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

22/2012 Cestovní náhrady
Změna výše cestovních náhrad pro členy předsednictva, rozhodčí, figuranty, lektory a vedoucí akcí od 1. 7. 2012 z Kč 5,- na Kč 6,-/km
Informaci dát do kalendáře akcí 2012/II
Z: A. Salgová
T: 30. 6. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

23/2012 Spotřeba elektřiny
Změřit množství protopené energie v místnosti, kterou využívá Z. Mrázek v administrativní budově a spotřebu energie čerpadlo v požární nádrži, kterou nájemce restaurace hradí.
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 5. 2012 – úkol trvá - p. Kratochvíl sleduje stavy elektroměrů a na základě nich provede vyhodnocení – zjistit, zda M. Mrázek bude místnost využívat i přes zimu

25/2012 Osvětlení u ubytovny č. 2 v areálu ve Zbraslavi
Zjistit možnosti na namontování světla na fotobuňku u budovy č. 2
Z: J. Kratochvíl
T: 30. 4. 2012 – úkol trvá

26/2012 Internet ve Zbraslavi
Objednat připojení k Internetu u firmy MIDGARD Networks s.r.o.
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012 – splněno částečně – připojeno, z důvodu špatného harddisku PC správce areálu nebylo možné připojení vyzkoušet - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)
28/2012 Elektřina v areálu
Informace o možnosti slev za odběr elektřiny poskytnut prostřednictvím J. Kratochvíla od revizního technika p. Nekuži.
Prověřit a zjistit možnosti
Z: A. Salgová
T: 30. 4. 2012 – zjištěno, realizuje se s dodavatelem E.ON - úkol trvá

30/2012 KK Nezamyslice
Kontrolní komise sdělí své stanovisko do zasedání příštího předsednictva MSKS.
Z: L. Široký, J. Hammer, T. Kadera
T: 11. 5. 2012 – viz samostatný bod zasedání – bod č. VI

31/2012 Časový program M MSKS
- Rozeslat na všechny závodníky a personál závodu s žádostí o přijetí mailu.
Z: A. Salgová
T: ihned po obdržení časového harmonogramu - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

32/2012 revize kanálů mezi 1. a 2. ubytovnou
- Zajistit firmu
Z: J. Kratochvíl
T: 15. 6. 2012 - splněno – skutečný stav kanalizace není možné zjistit, bude zjištěn až při úpravě komunikace (vyřadit ze seznamu úkolů)

33/2012 oprava budovy na tř. Kpt. Jaroše
- Zjistit možnosti získání dotace od Magistrátu města Brna na opravu budovy
Z: R. Fiala
T: 15. 6. 2012 – úkol byl 17. 7. předán A. Salgové

34/2012 Vymalování chodeb na tř. Kpt. Jaroše, oprava podlahy a toalet
- Zajistit nabídky 2 – 3 firem na provedení prací
Z: A. Salgová
T: 15. 6. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

35/2012 KK Nezamyslice – vyjádření kontrolní komise MSKS
- závěr zaslat zástupcům KK Nezamyslice (M. Moravcová, A. Indráková)
Z: A. Salgová
T: 15. 6. 2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

36/2012 Ing. Košťálová
- pozvat na příští zasedání – téma: oprava komunikace
Z: A. Salgová
T: 6/ 2012 - splněno – Ing. Arch Košťálová se zasedání nezúčastnila, připravené podklady zaslala mailem (vyřadit ze seznamu úkolů)

37/2012 Český klub německých ovčáků – žádost o finanční příspěvek
na Mezinárodní Mistrovství německých ovčáků v Blovicích 24. – 26. 8. 2012 ve výši Kč 20.000,-
– ano, upřesnit s prezidentem ČKNO formu poskytnutí
Z: A. Salgová
T: 6/2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

38/2012 Výstava a bonitace německých ovčáků v roce 2013 – uskuteční se v červnu 2013
Požádat p. Strouhala
A. Salgová - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

39/2012 Nový web pro areál ve Zbraslavi
Ponechat stávající web MSKS doplněný o odkaz na areál ve Zbraslavi. Pro areál vytvořit samostatný web s možností rezervačních systémů na ubytování a pronájem výcvikové plochy
– zjistit možnosti u firmy AVONET.
Z: E. Trčalová
T: 6/2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

- zjistit možnosti u firem A.G.A. a Studio Erigo
Z: A. Salgová
T: 6/2012 - splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

Usnesení 19/05/2012 P MSKS vybralo ve výběrovém řízení pro zpracování nových webových stránek areálu Zbraslav vč. ubytovacího formuláře firmu A.G.A. studio, s r.o., Hlinky 142c, Brno a zároveň pověřuje A. Salgovou jednáním a korekturami s v.u. firmou ve věci připravovaného softwaru – jednomyslně odsouhlaseno.

40/2012 Výstava a bonitace německých ovčáků v roce 2013 – uskuteční se v červnu 2013. Upřesnit datum a zajistit termín v areálu Zbraslav v roce 2013.
Z: A. Salgová
T: 12/2012

III. Nové úkoly

41/2012 Oprava ubytovny č. 1
- Zjistit nabídky od 3 firem
Z: J. Kratochvíl
T: 31. 7. 2012

42/2012 ubytovna č. 3 – nabídnout hasičům ke cvičení
- zjistit za jakých podmínek by byla provedena likvidace budovy a následného odpadu
- Z: A. Salgová
- T: 31. 7. 2012

43/2012 odvoz odpadu
- Objednat odvoz odpadu vč. nákupu 1 ks kontejneru 1.100 l
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2012

44/2012 tř. Kpt. Jaroše – nutná výměna kotle
- Zjistit nabídky na nákup kotle od dalších firem
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2012

44/2012 tř. Kpt. Jaroše - opravy střech
- Zjistit nabídky na opravy od dalších firem
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2012

45/2012 Žádost o odprodání bytové jednotky
- Odpověděť J. Kališovi zamítavé stanovisko P MSKS.
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2012

46/2012 Dotace – čerpání pro letní výcvikový tábor
- Zjistit, co vše je možné uhradit z poskytnutých dotací.
Z: A. Salgová
T: 23. 7. 2012

47/2012 Poukázky – Ticket Restaurant
Zjistit možnosti úspor pro zaměstnavatele.
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2012

48/2012 Zápis ze společného jednání MSKS a ČKS
– A. Karban stále nezaslal zápis – zjistit stav.
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2012

49/2012 KK Nezamyslice
- pozvat obě strany KK Nezamyslice na zasedání P MSKS dne 3. 8. 2012 v 15 hodin.
Z: A. Salgová
T: 27. 7. 2012

IV. Areál ve Zbraslavi

A. Salgová pověřena ve věci jednání s firmou Pozemstav.

J. Kratochvíl společně s A. Salgovou:
- informovali o průběhu pravidelných kontrol v areálu (elektro, plyn)
- informovali o mimořádných revizích souvisejících s kolaudací restaurace a závěrech z nich vyplývajících
- předložili návrhy na stavební úpravy v areálu – > J. Kratochvíl zjistí nabídky od 3 firem na opravu budovy č. 1.
- oprava střechy ubytovny č. 2 – ochranný nátěr
Usnesení 20/05/2012 – jednomyslně schválena firma Martin Louda

- navrhli budovu č. 3 nabídnout hasičům ke cvičení -> zjistit za jakých podmínek by byla provedena likvidace budovy a následného odpadu

- odvoz odpadu – službu ve Zbraslavi zajišťují Technické služby Velká Bíteš - domluvit odvoz 1x 14 dní vč. objednání nákupu 1 ks kontejneru 1.100 l
Usnesení 21/05/2012 – jednomyslně schválen nákup kontejneru a objednání odvozu odpadu

V. sídlo svazu na tř. Kpt. Jaroše

A. Salgová informovala o:
- pravidelné revizi kotle -> nutná výměna obou kotlů –> zjistit nabídky od dalších firem
- kontrole střechy -> střecha je v havarijní stavu – nutné ochranné nátěry, výměny tašek -> zjistit nabídky od dalších firem

Žádost spávce budovy J. Kališe o odprodání bytové jednotky
P MSKS jeho žádosti nevyhovuje.

Zvýšení nájemného - informace JUDr. Kratochvílové - dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu – o možném zvýšení v roce 2012 – JUDr. Kratochvílová nedoporučuje, P MSKS souhlasí.

VI. Mládež

T. Baselová zaslala rozpočet na letní tábor mládeže. Zjistit, co vše je možné uhradit z dotací. Chybí veterinární dozor – doplnit.

VII. KK Nezamyslice – oznámení o porušení stanov MSKS členem klubu

P MSKS rozhodlo, že vzhledem k tomu, že obě strany KK Nezamyslice předložily samostatně podklady a jejich tvrzení si vzájemně odporují, na příští zasedání P MSKS je třeba pozvat zároveň obě strany KK Nezamyslice, věc projednat společně a vyzvat obě strany k pokusu o smír a hledání řešení.

VIII. Různé

Klub malého kontinentálního španěla ČR – žádá P MSKS o předložení žádosti o uznání Klubu malého kontinentálního španěla za klub chovatelský předsednictvu Českomoravské kynologické unie spolu s dokumenty, které jsou dle směrnice ČMKU k tomu zapotřebí.
Usnesení 22/05/2012 Jednomyslně odsouhlaseno.

Rámcová smlouva s telefonním operátorem Vodafone – smlouva uplynutím dohodnuté doby skončila v 6/2012. Obnovovat se nebude, stávající účastníci rámcové smlouvy mohou přejít od ??? DOPLNÍM k jakémukoliv operátorovi. Zjistit, jak účetně správně proplácet měsíční paušál.

PEEM, spol. s r.o. – žádá MSKS o možnost vybudování přípojky a připojení se k plynu.
Zjistit za jakých kompenzačních podmínek o přípojce uvažují.

Poukázky – Ticket Restaurant
Jednomyslně odsouhlasen nákup poukázek pro zaměstnance svazu ve výši Kč 65,-/ks/odpracovaný den. Zjistit možnosti úspor pro zaměstnavatele.

Mistrovství MSKS – zhodnocení - přesunuto z důvodu nepřítomnosti H. Radovesnické na příští zasedání.
- J. Venhauer upozornil, že hlavní rozhodčí J. Hammer neplnil všechny funkce hlavního rozhodčího tím, že nehlídal odložení.

Připomínky J. Venhauera:
- Kalendář akcí 2012/2
- Nesouhlasí se sdělením výcvikové komise týkající se figurování na zkouškách:
- od 1.1 2013 na závodech a zkouškách může figurovat:
" na závodech – figurant 1. třídy
" zkoušky – do 1. stupně zkoušky může figurovat klubový figurant
" zkoušky vyššího stupně – figurant 1. Třídy
- toto rozhodnutí velice zkomplikuje ZO organizování závodů

- Zápis ze společného jednání MSKS a ČKS – stále A. Karban nezaslal zápis – zjistit stav.

Dne 17.7.2012 byla vybrána z běžného účtu v KB částka Kč 25.000,- na běžný provoz sekretariátu svazu.

Zapsala: A. Salgová
Datum: 17. 7. 2012 

Partneři