Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2/2012 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 10.3.2012

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer,
  • Ing. Jakubec – účetní a daňový poradce
  • za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký
  • za KKR: Petr Brhel, Ing. Tomáš Kadera, Ing. Jana Stará, Ladislav Šimek

Omluven: Slavomír Bořuta, Ladislav Olšaník


Zápis č. 2/2012

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu
(dále jen P MSKS) rozšířené o zástupce Krajských kynologických rad (dále jen KKR)

Datum: 10. března 2012 v 9.00 hod.
Místo: Brno, Tř. Kpt. Jaroše 35
Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer,
  • Ing. Jakubec – účetní a daňový poradce
  • za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký
  • za KKR: Petr Brhel, Ing. Tomáš Kadera, Ing. Jana Stará, Ladislav Šimek

Omluven: Slavomír Bořuta, Ladislav Olšaník

Příští termín zasedání: 13. 4. 2012 v 10,00 ve Zbraslavi

Program:

I. zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Nové úkoly
IV. Výsledky hospodaření svazu za rok 2011 – účast Ing. Jakubce a zástupců KKR
V. Sjezd
VI. Různé
- Výcviková komise
- Komise pro Zbraslav
- Přijetí nových členů
- Přístupová dohoda - Sboru dobrovolných hasičů - členem Sdružení sportovních svazů ČR

Zasedání je usnášeníschopné.
Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Radim Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

58/2011 Výcviková komise
Zvážit přehodnocení směrnic – povinnost mít/nemít průkaz figuranta
Mají KKR organizovat školení figurantů – není povinnost v současné době
Z: H. Radovesnická
T: únor 2012 – z důvodu nemoci H. Radovesnické se úkol přesouvá na příští zasedání P MSKS

59/2011 Revize komínů a elektrických rozvodů garáží a ubytoven
Zajistit revizi v areálu Zbraslav
Z: J. Venhauer
T: 30. 6. 2012
Revize komínů - hotová, elektrických rozvodů se bude provádět na jaře 2012.

1/2012 Členské průkazy - výměna
Zveřejnit na webu MSKS opětovně manuál "Jak postupovat při výměně členských průkazů".
Z: E. Trčalová
T: splněno

2/2012 restaurace Zbraslav – vydané faktury
Provést inventuru vydaných faktur na p. Zdeňka Mrázka za roky 2009, 2010 a 2011. V případě, že nebyly všechny vydány dle smlouvy, je potřeba je vydat a poslat k úhradě.
Z: A. Salgová
T: splněno – za rok 2009, 2010 faktury vystaveny a uhrazeny
Za rok 2011 – bude faktura vystavena
Z: A. Salgová
T: 31. 3. 2012

3/2012 Stížnost Mgr. Hostiny
Záležitost týkající se stížnosti na vyloučení z KK Kostice je interní záležitostí samotného kynologického klubu, který má právní subjektivitu a z toho důvodu nepřísluší předsednictvu MSKS do jeho věcí zasahovat. Činnost KK nebyla v rozporu se stanovami MSKS. V tomto smyslu napsat Mgr. Hostinovi dopis v kopii na předsedu klubu J. Šestáka.
Z: A. Salgová
T: splněno

4/2012 Žádosti KK Židlochovice o souhlas s podáním dotace u MŠMT.
Zjistit, jaký je postup pro udělení dotace pro KK, zda KK Židlochovice potřebuje souhlas MSKS a v případě, že ano, co z toho pro nás vyplývá.
Z: A. Salgová
T: splněno – není potřeba souhlasu MSKS

5/2012 Pojištění trenérů, rozhodčích či sportovců v rámci sportovních aktivit klubů či svazu
Předběžná nabídka Sdružení sportovních svazů ČR na v.u. pojištění - zjistit podmínky pojištění
Z: R. Fiala
T: přesunuto na 13. 4. 2012

6/2012 KK Hartvíkovice – žádost o pořádání výstav v r. 2013, 2014
Připravit smlouvu o vzájemné spolupráci MSKS a KK Hartvíkovice.
Z: A. Salgová
T: splněno
Usnesení: 01/03/2012 Smlouva odsouhlasena jednomyslně.

7/2012 Kolaudace restaurace ve Zbraslavi
Z důvodu dodržení hygienických předpisů nájemce restaurace uskuteční během února 2012 rekonstrukci kuchyně. Následně bude provedena kolaudace restaurace.
Z: J. Kratochvíl
T: přesunuto na březen 2012

8/2012 Komunikace a chodníky ve Zbraslavi
Nechat zpracovat 2 – 3 nabídky na úpravu komunikace a chodníků v areálu
Z: J. Kratochvíl
T: splněno - předloženy nabídky p. Kratochvílem na různé typy úpravy – zámková dlažba pochůzková i pojezdová, asfalt

9/2012 Pozemstav
R. Fiala informoval o uskutečněném jednání mezi MSKS a firmou Pozemstav a závěrech z jednání
Písemné vyjádření k bodu "Odsun suti" přeposlat právníkovi Mgr. Novákovi
Z: A. Salgová
T: splněno
J. Kratochvíl informoval o stavu nedodělků:
- Okénko pro vstup na střechu u horní ubytovny – doděláno
- Zemina na cvičiště – zajistí MSKS, Pozemstav uhradí - z důvodu zmrznutí hlíny odloženo po VZ MSKS

10/2012 Energie – černý odběr
Předjednat s p. Komrskou smlouvu na kompenzaci za odebranou energii.
Z: J. Venhauer
T: splněno – nyní zpracovává JUDr. Kratochvílová

11/2012 Ukončení pracovního poměru správce ve Zbraslavi.
Pro opakované porušování pracovní smlouvy ze strany správce J. Dopity.
Hlasování o ukončení pracovního poměru správce J. Dopity dohodou.
Usnesení 02/03/2012 Jednomyslně odsouhlaseno.

Požádat JUDr. Kratochvílovou o připravení Dohody o ukončení pracovního poměru.
Z: A. Salgová
T: splněno

Oslovení uchazečů z posledního výběrového řízení na správce areálu.
Z: J. Kratochvíl
T: splněno

12/2012 Firma MVVS – nájemce na Tř. Kpt. Jaroše – má nového majitele
Zjistit ze smlouvy, za jakých podmínek v případě ukončení smlouvy MVVS, může firma odejít. Zda je povinna uvést prostory do původního stavu.
Z: A. Salgová
T: splněno

13/2012 Rozpočet na rok 2012
Zpracovat
Z: R. Fiala
T: splněno

III. Nové úkoly

14/2012 Pověřovací listina
Pověřovací listina, na základě které budou P. Brhel, T. Kadera, J. Hammer (členové předsednictva MSKS i bez pověřovací listiny) mít právo porovnat knihu ubytovaných se skutečně ubytovanými.
Sepsat pověřovací listinu
Z: A. Salgová
T: 31. 3. 2012

15/2012 Návrh změn Stanov MSKS dát na web v pdf
Z: E. Trčalová
T: 31. 3. 2012

16/2012 Soutěž o nejlepšího mládežníka
Pozvat vítěze ankety na vyhodnocení Mistrovství MSKS, kde jim budou předány ceny.
Z: A. Salgová
T: duben 2012

17/2012 Informace o vítězích Soutěže o nejlepšího mládežníka dát na web MSKS
Z: E. Trčalová
T: 31. 3. 2012

18/2012 Inventura majetku v restauraci areálu ve Zbraslavi
Zpracovat inventarizační soupis majetku v restauraci – rozděleno na majetek MSKS a majetek M. Mrázka.
Z: A. Salgová
T: 31. 3. 2012

19/2012 Statistika členů MSKS
Rozeslat členům předsednictva a zástupcům KKR počty ZO a jejich členů MSKS za roky 2010 a 2011.
Z: A. Salgová
T: 31. 3. 2012

V 11,00 hod. přišel J. Jakubec, ve 12,00 hod. zástupci KKR

IV. Ekonomická situace svazu
J. Jakubec informoval předsednictvo o celkových výsledcích hospodaření za MSKS a za Zbraslav za r. 2011 – viz příloha zápisu.

Po připojení zástupců KKR všichni účastníci zasedání obdrželi celkové výsledky hospodaření v písemné podobě za MSKS a zvlášť výsledky za Zbraslav v r. 2011 - ke všem položkám bylo poskytnuto J. Jakubcem vysvětlení
Dotazy a diskuse na téma hospodaření.

R. Fiala přednesl návrh rozpočtu pro rok 2012 – viz příloha
Dotaz P. Brhela – na vybírání hotovosti a evidenci ubytování. Informace o závěrech z ranního zasedání předsednictva o posílení signálu pro Internet, aby byla možnost platby přes účet a snížit objem plateb v hotovosti, zlepšit evidenci ubytovaných.

Pověřovací listina, na základě které budou P. Brhel, T. Kadera, J. Hammer (členové předsednictva MSKS i bez pověřovací listiny) mít právo porovnat knihu ubytovaných se skutečně ubytovanými.

EZD
odchod J. Jakubce

V. SJEZD
Předsednictvu předloženo vyjádření ke stávajícím stanovám vč. navrhovaných připomínek JUDr. Kratochvílovou – umístit na webové stránky MSKS

Připomínky p. Venhauera na téma sjezdu MSKS:
1) vypustit ze stanov ve čl. 13 bod. 8 "a zástupce ZO"
2) z čl. 13, odst. 9 – vypustit poslední tři slova " a zástupce ZO"
Důvod: Volenými představiteli ZO jsou členové KKR, kteří se rozšířeného zasedání P MKS, proto není nutná účast ZO
Usnesení 03/03/2012: návrhy – bod č. 1 a 2 – jednomyslně schváleny
3) stanovení volebního klíče – zakomponovat ho do stanov – předsednictvo se domluvilo, že není třeba začlenit do stanov

Termín sjezdu navrhnut ve spolupráci se zástupci KKR na březen – duben 2013. Bude upřesněno po schválení výstav v roce 2013 ČMKU.

VI. Různé

Výcviková komise
Příspěvek na reprezentaci
Lucie Ševčíková – příspěvek na reprezentaci na Mistrovství světa belgických ovčáků v Itálii ve výši Kč 3.000,-
Tomáš Molák – příspěvek na reprezentaci na Mistrovství světa FMBB 2012 v Itálii ve výši Kč 3.000,-

Usnesení 04/03/2012: Schváleno s doporučením, aby se příjemci finanční příspěvků účastnili i Mistrovství MSKS.

Vyhodnocení soutěže o nejúspěšnějšího mládežníka

- Přihlášeno 8 lidí – hodnoceno podle počtu složených zkoušek a úspěšnosti na závodech a soutěžích
- 1. místo - Klára Pavlištová z Ostrava Kunčice (odměna Kč 3.000,-)
- 2. místo - Karolína Ohřálová z Vojkovic (odměna Kč 2.000,-)
- 3. místo - David Jonáš z ??? pod Šibeníkem (odměna Kč 1.000,-)

Do soutěže o nejúspěšnější organizaci v práci s mládeží se přihlásila pouze jedna organizace – Ostrava Kunčice a ta také zvítězila (odměna – poukaz na odběr kynologických pomůcek ve výši Kč 5.000,-)

Usnesení 05/03/2012: Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo výsledky ankety.
Všem zúčastněných předsednictvo MSKS gratuluje. Ceny budou předány během Mistrovství MSKSK.

Ukončení pracovní smlouvy se správcem areálu ve Zbraslavi J. Dopitou

Pro opakované porušování pracovní smlouvy ukončen pracovní poměr k 15. 3. 2012

Usnesení 06/03/2012 Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo nového správce Romana Zýku, který nastoupí do pracovního poměru od 1. 4. 2012 - účastník minulého výběrového řízení - hrubá mzda stanovena dohodou ve stejné výši jako měl stávající správce J. Dopita – Kč 13.000,-. Od 12. 3. 2012 do 31. 3. 2012 bude R. Zýka pracovat na dohodu o provedené práci.
Konzultovány možné návrhy kontroly pracovních povinností správce členy předsednictva nebo osobami na základě pověření.

12. 3. 2012 se uskuteční fyzická inventura v areálu za účasti J. Dopity, R. Zýka, J. Venhauera, L. Širokého, J. Kratochvíla, A. Salgové

Nájemce prostor na Tř. Kpt. Jaroše firma MVVS má nového majitele – vyjádření JUDr. Kratochvílové, za jakých podmínek musí nájemce vrátit pronajímané prostory.

Komise pro Zbraslav

J. Venhauer předložil návrhy komise.
- Komise žádá předsednictvo o rozkličování odpisů a její délce trvání

- Komise navrhuje předsednictvu vést měsíčně detailní evidenci příjmů (člen, nečlen, pes, dle akcí) a výdajů.
Usnesení 07/03/2012: Předsednictvo návrh jednomyslně schválilo – všechny tyto činnosti budou spadat do kompetence nového správce ve spolupráci s tajemnicí, následně zpracuje účetní a daňový poradce

- Komise žádá předsednictvo, aby informovalo Komisi Zbraslav o event. přijaté dotaci týkající se areálu ve Zbraslavi.
Z: A. Salgová
T: trvale

- Komise žádá předsednictvo o inventarizační soupis majetku v restauraci – rozděleno na majetek MSKS a majetek M. Mrázka.

- Komise navrhuje zveřejnit výzvu pro zájemce o výcvik, aby se hlásili předem správci – v současné situaci, kdy nemá možnost se správce k internetu připojit – se budou žádosti o ubytování evidovat u tajemnice svazu a ta je bude předávat správci.

- Vyjádření komise k nabídce Avonetu – oslovit i jiné firmy

- Osvětlení areálu – v současné době předsednictvo neví, zda bude MSKS udělena dotace a v jaké výši. V okamžiku, kdy budou známy informace o dotacích, se předsednictvo rozhodne. V současné době chce jít cestou veřejných finančních prostředků. Nebude-li dotace poskytnuta, bude MSKS provádět osvětlení na vlastní náklady společně s vozovkou.

- Ozvučení areálu – bod prozatím odložen

Dotaz M. Kociána – Je možné, aby MSKS pořádalo vylučovací závody pro nominaci na mistrovství světa dle IPO (jejímž garantem je FCI), stejně jako ČKS?Proč se nemohou zúčastnit VZ pro MS FCI účastníci,kteří nemají splněný daný limit bodů u rozhodčího z ČKS?
Odpověď L. Širokého - ČMKU má garanta pro pracovní výcvik stejné, jak pro MSKS, tak i ČKS. Garantem je Antonín Karban, který má právo si svolat oba dva zástupce v.u. svazů, tuto otázku projednat a následně bude informovat předsednictvo ČMKU.
Usnesení 08/03/2012: předsednictvo MSKS požádá předsedu ČMKU L. Širokého, aby svolal schůzku garanta pro výcvik pracovních plemen se zástupci MSKS a ČKS – jednomyslně odsouhlaseno.
Za MSKS se zúčastní J. Venhauer a další člen bude upřesněn

Dopis zaslat jménem R. Fiala na A. Karbana
Z: A. Salgová
T: 31. 3. 2012
KK Oslavany přijetí za člena MSKS.
Splněny všechny náležitosti pro přijetí.
Usnesení 09/03/2012: jednomyslně odsouhlaseno při jetí za člena MSKS.

KK Bohumín – přijetí za člena MSKS
Splněny všechny náležitosti pro přijetí.
Usnesení 10/03/2012: Jednomyslně odsouhlaseno při jetí za člena MSKS.

Registr psů bez průkazu původu
Od 1. 3. je možné si u MSKS zažádat o zařazení do Registru psů bez průkazu původu. Žádost vč. pokynů jsou k dispozici na www.msks.cz

Sdružení sportovních svazů ČR
- MSKS je členem SSS ČR společně s dalšími 15 svazy.
- R. Fiala informoval o žádosti Sboru dobrovolných hasičů stát se členem SSS ČR
- MSKS jednomyslně odsouhlasilo přijetí Sboru dobrovolných hasičů
Usnesení11/03/2012: MSKS se připojilo k ostatním svazům a podpořilo vstup Sboru dobrovolných hasičů do Sdružení sportovních svazů ČR – pro - 3, zdržel hlasování – 1 

Zapsala: A. Salgová
Datum: 10. 3. 2012 

Partneři