Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2012 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 10.2.2012

Přítomni: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer, Ing. Jakubec – účetní a daňový poradce
Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký
Omluvena: Mgr. Hana Radovesnická


Zápis č. 1/2012
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu
(dále jen P MSKS)

Datum: 10. února 2012 ve 12.00 hod.
Místo: Brno, Tř. Kpt. Jaroše 35
Přítomni: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer, Ing. Jakubec – účetní a daňový poradce
Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký
Omluvena: Mgr. Hana Radovesnická

Příští termín zasedání: 10. 3. 2012 v 9,00 v Brně – rozšířené o zástupce KKR

Program:
I. zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
III. Výsledky hospodaření svazu za rok 2011 – účast Ing. Jakubce
IV. Sjezd – upřesnění termínu a typu sjezdu
V. Webové stránky MSKS
VI. Výběrové závody v r. 2012
VII. Nové úkoly
- žádosti o přijetí nových členů MSKS
- stanovy, příprava sjezdu, příští zasedání MSKS
- areál Zbraslav
- registr psů bez průkazu původu
VIII. Různé
- Stížnost na vyloučení člena KK Kostice P. Hostiny
- Statistika zkoušek od ČKS
- Nominace na trenérku roku
- Žádost o dotaci
- Přístupová dohoda
- Žádost KK Hartvíkovice o pořádání Hanácké národní výstavy v r. 2013, 2014

Zasedání je usnášeníschopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání
Místopředsedkyně Moravskoslezského kynologického svazu PhDr. Ester Trčalová uvítala všechny přítomné, zahájila zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání a po dobu nepřítomnosti Ing. Radima Fialy, předsedy svazu, vedla zasedání.

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání
42/2011 Záchranná kynologická služba Poodří – zaslala doplňující zdůvodnění k žádosti o přijetí do MSKS.
Požádat Svaz záchranných brigád o vyjádření, zda nejsou proti přijetí organizace s tímto názvem za člena MSKS.

SZB ČR se k přijetí ZKS Poodří za člena MSKS vyjádřil kladně.
Informovat ZKS Poodří o přijetí za člena MSKS.
Z: A. Salgová
T: 20. 2. 2012

44/2011 Stanovy MSKS – připomínky
Členové předsednictva zašlou své návrhy tajemníkovi.
Z: členové P MSKS
T: 31. 12. 2012
J. Venhauer zaslal své připomínky, které byly předány ostatním členům.
Další projednávání na příštím zasedání P MSKS.

46/2011 Mezinárodní zkušební řád IPO
Předsednictvo MSKS jednomyslně odsouhlasilo podílet se 50% na překladu řádu a objednání 500 ks. Informovat tajemníka ČKS o stanovisku P MSKS
Z: A. Salgová
T: splněno – objednáno. Předchozí informace, že hradí ČMKU byla mylná. MSKS částku za překlad uhradilo ČKS dne 27. 1. 2012

52/2011 Registr psů bez průkazu původu
Na základě odpovědi ČKS si zajistí MSKS vlastní registr.
Z: A. Salgová
T: splněno
Dopracovat připomínky k obsahu Průkazu pro psy bez prokázaného původu.
Z: A. Salgová
T: 20. 2. 2012

54/2011 Výsledky hospodaření za rok 2011
- Dodá Ing. Jakubec a budou rozeslány na zástupce KKR
Z: A. Salgová
T: 31. 1. 2012 - změna
Účetní firma zpracuje výsledky do konce února a poté budou rozeslány na zástupce KKR.
Z: A. Salgová
T: ihned po dodání podkladů

55/2011 Výsledky hospodaření za rok 2009 - 2010
- Dodá Ing. Jakubec dnes, 10. 12. 2011 a budou rozeslány na zástupce KKR.
Z: A. Salgová
T: splněno

56/2011 Příští zasedání předsednictva rozšířené o zástupce KKR
- Bude svoláno během měsíce února 2012.
- Z důvodu posunutí zasedání P MSKS na únor, budou pozvánky rozeslány v únoru
- Program: Hospodaření MSKS, hospodaření areálu Zbraslav – provozní záležitosti, příprava sjezdu, různé
Z: A. Salgová
T: 22. 2. 2012

57/2011 Dotace
- Zjistit, jak dlouhou dobu je nutné udržovat/vlastnit majetek, na který byla poskytnuta dotace.
Z: A. Salgová
T: splněno – majetek je nutné vlastnit po dobu 10 let

58/2011 Výcviková komise
- zvážit přehodnocení směrnic – povinnost mít/nemít průkaz figuranta
Z: H. Radovesnická
T: únor 2012 – z důvodu nemoci H. Radovesnické se úkol přesouvá na příští zasedání P MSKS a zástupců KKR

59/2011 Revize komínů a elektrických rozvodů garáží a ubytoven
- zajistit revizi v areálu Zbraslav
Z: J. Venhauer
T: 30. 6. 2012
Revize komínů - hotová, elektrických rozvodů se bude provádět na jaře 2012.

Z důvodu posunu příchodu J. Jakubce se změnilo pořadí jednotlivých bodů jednání

VII. Nové úkoly
1/2012 Členské průkazy - výměna
- zveřejnit na webu MSKS opětovně manuál "Jak postupovat při výměně členských průkazů".
Z: E. Trčalová
T: 20. 2. 2012

V 15,00 hod. odešel S. Bořuta, přišli J. Jakubec a R. Fiala.
II. Ekonomická situace svazu

J. Jakubec podal předběžné výsledky hospodaření za rok 2011 ve srovnání s rokem 2010.
J. Jakubec přislíbil dodat konečné vyúčtování do konce února 2012.

J. Venhauer přednesl návrhy vyplývající ze zápisu Komise pro Zbraslav – rozdělování příjmů za ubytování a nákladů týkající se areálu.

Po odchodu J. Jakubce se předsednictvo vrátilo k původnímu pořadí programu.
IV. SJEZD
- Jednání na téma sjezd z důvodu odchodu 2 členů předsednictva – zda se má konat sjezd volební nebo dovolební. Nebo ve stávajícím složení zůstat do termínu regulérních voleb.
- Jednání bude dokončeno na příštím zasedání P MSKS rozšířené o zástupce KKR

V. WEB MSKS
- návrh komise pro Zbraslav – současný web doplnit o sekci Zbraslav.
- E. Trčalová požádala firmu Avonet, která stávající web spravuje, o zpracování nabídky. Výsledek: Stávající web nemá smysl rozšiřovat, neboť je technologicky zastaralý. Vhodným řešením je upgrade stávajícího systému, k němuž by byl podřazen nově vytvořený web pro Zbraslav. Firma Avonet vypracovala nabídku, s jejímž obsahem E. Trčalová seznámila přítomné.
- Přeposlat nabídku firmy Avonet tajemnici, která zjistí možnosti nabídky i u jiných firem na zpracování webu (webů) dle požadavků předsednictva.
Z: E.Trčalová, A. Salgová
T: 10. 3. 2012

VI. VÝBĚROVÉ ZÁVODY MSKS
- ve Zbraslavi 31. 3. – 1. 4.
- Organizací VZ byla pověřena ZO Moravské Budějovice – předseda T. Kadera.

VII. Nové úkoly
2/2012 restaurace Zbraslav – vydané faktury
- Provést inventuru vydaných faktur na p. Zdeňka Mrázka za roky 2009, 2010 a 2011. V případě, že nebyly všechny vydány dle smlouvy, je potřeba je vydat a poslat k úhradě.
Z: A. Salgová
T: 29. 2. 2012

3/2012 Stížnost Mgr. Hostiny
- záležitost týkající se stížnosti na vyloučení z KK Kostice je interní záležitostí samotného kynologického klubu, který má právní subjektivitu a z toho důvodu nepřísluší předsednictvu MSKS do jeho věcí zasahovat. Činnost KK nebyla v rozporu se stanovami MSKS. V tomto smyslu napsat Mgr. Hostinovi dopis v kopii na předsedu klubu J. Šestáka.
Z: A. Salgová
T: 20. 2. 2012
4/2012 Žádosti KKK Židlochovice o souhlas s podáním dotace u MŠMT.
- Zjistit, jaký je postup pro udělení dotace pro KK, zda KK Židlochovice potřebuje souhlas MSKS a v případě, že ano, co z toho pro nás vyplývá.
Z: A. Salgová
T: 20. 2. 2012

5/2012 Pojištění trenérů, rozhodčích či sportovců v rámci sportovních aktivit klubů či svazu
- Předběžná nabídka Sdružení sportovních svazů ČR na v.u. pojištění
Zjistit podmínky pojištění
Z: R. Fiala
T: 29. 2.2012

6/2012 KK Hartvíkovice – žádost o pořádání výstav v r. 2013, 2014
- Připravit smlouvu o vzájemné spolupráci MSKS a KK Hartvíkovice.
Z: A. Salgová
T: 20. 2. 2012

7/2012 Kolaudace restaurace ve Zbraslavi
- Z důvodu dodržení hygienických předpisů nájemce restaurace uskuteční během února 2012 rekonstrukci kuchyně. Následně bude provedena kolaudace restaurace.
Z: J. Kratochvíl
T: 20. 2. 2012

8/2012 Komunikace a chodníky ve Zbraslavi
- Nechat zpracovat 2 – 3 nabídky na úpravu komunikace a chodníků v areálu
Z: J. Kratochvíl
T: 3/2012

9/2012 Pozemstav
- R. Fiala informoval o uskutečněném jednání mezi MSKS a firmou Pozemstav a závěrech z jednání
– písemné vyjádření k bodu "Odsun suti" přeposlat právníkovi Mgr. Novákovi
Z: A. Salgová
T: 20. 2. 2012

10/2012 Energie – černý odběr
- předjednat s p. Komrskou smlouvu na kompenzaci za odebranou energii.
Z: J. Venhauer
T: 29. 2. 2012

11/2012 Ukončení pracovního poměru správce ve Zbraslavi.
- Pro opakované porušování pracovní smlouvy ze strany správce J. Dopity.
Hlasování o ukončení pracovního poměru správce J. Dopity dohodou.
Jednomyslně odsouhlaseno.

- Požádat JUDr. Kratochvílovou o připravení Dohody o ukončení pracovního poměru.
Z: A. Salgová
T: 19. 2. 2012

- Oslovení uchazečů z posledního výběrového řízení na správce areálu.
Z: J. Kratochvíl
T: 10. 3. 2012

12/2012 Firma MVVS – nájemce na Tř. Kpt. Jaroše – má nového majitele
- Zjistit ze smlouvy, za jakých podmínek v případě ukončení smlouvy MVVS, může firma odejít. Zda je povinna uvést prostory do původního stavu.
Z: A. Salgová
T: 22. 2. 2012

13/2012 Rozpočet na rok 2012
- zpracovat
Z: R. Fiala
T: 10. 3. 2012

VIII. Různé

Příspěvek na telefon
- pan Bořuta požádal o proplacení příspěvku na telefon, který mu dosud nebyl vyplacen.
Usnesení 02/01/2012 – předsednictvo jednohlasně odsouhlasilo proplatit se zpětnou platností od 1. 7. 2010 proplatit příspěvek na telefon ve výši Kč 350,-/měs.
Od ledna 2012 tajemnice MSKS bude hradit telefony dle faktury od Vodafonu a vše nad výši stanoveného paušálu si hradí každý sám.

Trenérka/cvičitelka roku 2011
- Sportovní anketa vyhlašovaná Českým olympijským výborem
- předsednictvo MSKS žádné návrhy na nominaci nemá

Smlouva o součinnosti
- Dohoda o přistoupení nového účastníka do Sdružení sportovních svazů – Sdružení hasičského Čech, Moravy a Slezka

KK Hartvíkovice – žádost o pořádání výstav
- VIII. a IX. ročníku Hanácké národní výstavy psů všech plemen ve dnech 5., 6. 1. 2013 a 10., 11. 1.2014.
- Veškerá komunikace týkající se výstavy půjde přes předsedu MSKS.
Usnesení 03/01/2012 Pořádání HNVP v r. 2013, 2014 jednomyslně odsouhlaseno.

- Odsouhlasena odměna tajemnici za pomoc při pořádání výstavy, za práci mimo standardní pracovní povinnosti ve výši Kč 5.000,-.

Informace KVC Zlín Mladcová o vystoupení z MSKS k 31. 12. 2011.
Předsednictvo vzalo na vědomí.

Žádost o přijetí ZO Kyjov - Boršov za člena MSKS
Přijetí jednomyslně odsouhlaseno od 10. 2. 2012.

Odborná prohlídka kotelny na Tř. Kpt. Jaroše – nejsou shledány žádné závady

Ceník inzerce do zpravodaje, na web – jeden z bodů příštího jednání s KKR

Komunikace s ČKS
- Žádost na tajemníka ČKS - veškeré maily směřované na předsedu MSKS a členy předsednictva posílat v kopii i na tajemnici MSKS.

Zamrzl přívod vody ve Zbraslavi – J. Kratochvíl objedná vodaře, až bude teplejší počasí.

Nový zkušební řád IPO v elektronické podobě nebude prozatím k dispozici.
- Možnost objednat si jej v tištěné podobě na sekretariátu MSKS.

Komise pro Zbraslav
- Pan Venhauer podal zprávu z jednání komise pro Zbraslav a přednesl její návrhy:
o ozvučení areálu – zjistit firmy, které jsou schopné naše požadavky realizovat.
o snížení nájmu u spodní ubytovny oproti horní ubytovně, která je po rekonstrukci.
o úhrady za ubytování – hradit na účet a nejméně měsíc dopředu z důvodu stornování před zahájením akce
o v případě, že MSKS získá dotaci na rekonstrukci areálu, tajemnice bude informovat komisi pro Zbraslav o výši dotace
o na webové stránky uvádět změny a doplňky zkušebního řádu z důvodu možnosti seznámení se členů v oddělení výcviková komise – projedná se na příštím zasedání.

Výcviková komise
Záležitosti týkající se výcvikové komise se přesouvají z důvodu nemoci H. Radovesnické na příští zasedání předsednictva MSKS.

Posílat ČKS kopie výsledkových listin zkoušek složených v MSKS
- Bude se projednávat na příštím zasedání.
- Informovat p. Šišku o projednávání na příštím zasedání
Z: A. Salgová
T: 17. 2. 2012

Mládežník roku – mail p. Radovesnické, informovat členy předsednictva prostřednictvím tajemníka o mládežníku roku a dát na web

Zapsala: A. Salgová
Datum: 10. 2. 2012

Partneři