Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická (tajemnice do ustanovení nového předsednictva svazu)

tel. 602 786 002, 604 898 935

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: ---------

tel. ---------

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 9/2013 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 16.11.2013

Přítomni:

 • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Petr Brhel, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová
 • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer
 • Ing. Edita Jelínková – zástupce nové účetní firmy EHV Enterprise
 • omluven: --

Zápis č. 9/2013

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)
Datum: 16. 11. 2013 ve 13,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic

Přítomni:

 • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Petr Brhel, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová
 • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer
 • Ing. Edita Jelínková – zástupce nové účetní firmy EHV Enterprise
 • omluven: --

Termín příštího zasedání: sobota 14. 12. 2013 od 10,00 hod. ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, návrh programu
II. Účetnictví - zpráva nové účetní firmy EHV Enterprise o předání účetnictví za minulá období
III. Kontrola úkolů z minulého zasedání
IV. Nové úkoly
V. Informace z výcvikové komise (školení figurantů, hodnocení Mistrovství MSKS, Mistrovství mládeže a juniorů MSKS, Mistrovství stopařů mládeže a juniorů MSKS, soustředění mládeže, ..)
VI. Areál Zbraslav
VII. Různé
VIII. Diskuse
IX. Závěr

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. ÚČETNICTVÍ

 • Představení firmy EHV Enterprise – firma zabývající se 18 let finanční správou, kontrolou a záležitostmi spojenými s ekonomikou
 • Agendu MSKS firma převzala od 9/2013
 • Informace o předávání materiálů a podkladů od původní účetní firmy Ing. Jakubce – většina je předána
 • Mzdovou agendu firma zpracuje od začátku roku zdarma
 • Návrh na základě požadavků ZO pod KKR JmK na znovuzpracování účetnictví od 1-6/2013 za cenu Kč 3.500,-/měsíc

Usnesení 56/2013 – návrh jednomyslně přijat

III. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Úkol 32/2013 Plán akcí do konce roku 2013

* Zpracovat návrh akcí, které by se mohly ještě do konce roku uspořádat z poskytnutých dotací.

Z: P. Brhel, J. Venhauer

T: 20. 9. 2013 – splněno

J. Venhauer připravil odhad dle loňského roku – úkol se odkládá z důvodu termínu předání účetnictví nové účetní firmě – úkol trvá – rozšířen o doplnění konkrétní výše finančních částek u jednotlivých položek možných využít v dotacích, aby bylo možné rozhodnout, jak lze dotaci ještě využít .

Z: A. Salgová

T: 11/2013

Úkol 39/2013 smlouvy s p. Kališem, s JUDr. Kratochvílovou

* Nachystat na příští zasedání P MSKS

* Ke smlouvě JUDr. Kratochvílové bylo hovořeno o změně jejího dispozičního práva nakládání s účtem za pronájmy

Z: A. Salgová

T: 9/2013 – přesunuto na příští zasedání, zajistit dodatek č. 1 smlouvy s JUDr. Kratochvílovou

Úkol 47/2013 Dotaz R. Parolka: na základě čeho se delegují figuranti na výběrové závody?

* odpověď za VK: figuranty má na starosti Milan Oliva; T. Baselová zjistí na příští předsednictvo – splněno – viz níže:

p. Oliva deleguje figuranty dle místa bydliště a konání akce (z důvodů co nejmenších nákladů), dle jejich časových možností. Dále se snaží prostřídat co největší počet figurantů. Důležitým kritériem je také jejich profesionalita a zkušenosti.

Úkol 48/2013 Požadavky L. Fojtové

* Hlavní knihu k 31. 12. 2012 – ve stavu, v jakém ji předal Ing. Jakubec – bude k dispozici k nahlédnutí od 5. 12. a následně každý další čtvrtek na sekretariátu svazu. V tuto dobu bude také přítomen zástupce nové účetní firmy.

Úkol 52/2013 Finanční náležitosti

* Na příští zasedání předsednictva - všichni členové si připraví návrhy a změny k doplnění do části "finanční náležitosti" uváděné v kalendáři akcí MSKS – úkol trvá

Úkol 53/2013 Kniha přání a stížností

Založit "Knihu přání a stížností" areálu ve Zbraslavi. Umístěna bude u správce areálu.

Z: A. Salgová

T: co nejdříve – splněno

BOD III zápisu 8/2013 - Přijetí KK Vzdělávací centrum kynologie Dolní Kounice

* Doporučit změnu názvu, např. KK Dolní Kounice – vzdělávací centrum a zjistit, zda má klub akreditaci, aby se mohl jmenovat Vzdělávací centrum

Z: A. Salgová

T: 11/2013

IV. NOVÉ ÚKOLY

Úkol 54/2013 Zřídit elektronické bankovnictví pro účty ČSOB a ČS

Z: A. Salgová

T: 12/2013

Úkol 55/2013 Figuranti

* Zaslat všem členům výcvikové komise a p. Venhauerovi ještě jednou materiál týkající se figurování na zkouškách a jejich přezkušování k připomínkám. Bude se projednávat na příští zasedání předsednictva 14. 12. 2013

Z: H. Radovesnická

T: 11/2013

Úkol 56/2013 Výběrové závody – článek

* Připravit do Kalendáře 2014/1 článek o důvodech zrušení výběrových závodů na Mistrovství 2014 a zmínit se o připravovaných cenách

Z: H. Radovesnická

T: 11/2013

Úkol 57/2013 Sponzoři

* Oslovit potencionální sponzory s žádostí o příspěvek na Mistrovství MSKS 2014

Z: A. Salgová

T: 11/2013

Úkol 58/2013 Webové stránky Mistrovství

– ponechat stávající stránky a postupně přepracovat pro účely Mistrovství 2014

Z: T. Baselová

T: průběžně

Úkol 59/2013 Zhodnocení budovy v Brně

– zjistit nabízené možnosti firmy VITOM a nachystat na jednání s KKR začátkem roku 2014

Úkol 60/2013 Žádost ČMKU

* Napsat dopis do Chihuahua klubu o sjednání nápravy ve věci vydávání vlastních karet CAC, res. CAC, CAJC

Z: A. Salgová

T: 11/2013

V. VÝCVIKOVÁ KOMISE (dále jen VK)

Zkoušky figurantů, 15. – 16. 11. 2013

* informace M. Olivy o průběhu

* zúčastnilo se 10 figurantů - uspěli:

o stávající svazoví figuranti: David Polzer, Vojtěch Konečný, Jaroslav Josefík, Petr Polián,

o svazoví figuranti noví: Lukáš Slowioczek, Ivan Tomšík,

o figuranti 1. Třídy: Petr Janalík, Jiří Šlejtr, Jakub Hyrman.

o Omluveni: Jiří Bravenec (nemocenská), Václav Kuncl (pracovní důvody)

Mistrovství MSKS 2013

* informace H. Radovesnické o průběhu, více zpráv je na webu MSKS

Velice pozitivní ohlasy na samostatné webové stránky Mistrovství, nově je přidán odkaz na fotky – návštěvnost byla přes 6.500

Návrh výcvikové komise pro rok 2014:

Uskutečnit 1 výběrový závod a "ušetřené" peníze, které se v roce 2013 použily na druhý výběrový závod, využít na nákup cen pro vítěze Mistrovství. Prozatím zažádaly o pořádání výběrového závodu ZO Bzenec a Břeclav.

Protinávrh:

Nepořádat žádný výběrový závod

Usnesení 57/2013 - Jednomyslně schváleno neorganizovat žádný výběrový závod, Mistrovství MSKS bude samostatný otevřený závod

Informace VK:

Školení rozhodčích – proběhne v únoru 2014

Kristýna Klementová – jmenována rozhodčím 1. třídy pro MZŘ

Jan Boleslav - jmenován rozhodčím 1. třídy pro MZŘ i NZŘ

Jan Uřičař – nemá splněno

VK zpracovává systém řízení – v prosince bude rozeslán všem členům předsednictva k připomínkám

V kalendáři bude informace o úhradách dodatečných akcích, které již budu hrazeny na účet u KB

Mládež

* informace T. Baselové o přípravách a průběhu Mistrovství mládeže MSKS 2013 – více informací na webu MSKS

Mistrovství mládeže a juniorů stopařů 2013 ve Staré Vsi u Rýmařova

* Přečten dopis p. Ludwigové za pořádající organizaci vyjadřující situaci během mistrovství

* Podána stručná zpráva z pohledu T. Baselové

* Přečten dopis jednoho z účastníků závodu

Usnesení 58/2013

* Finanční odměna pro KK Stará Ves – navrhnuto snížit částku na Kč 2.000,- + úhrada nákladů za ubytování a stravu

* návrh přijat, 1 - zdržel hlasování

Soustředění mládeže ve Zbraslavi u Brna 11. – 12. 10. 2013 – stručné info T. Baselové – více na webu MSKS

VI. AREÁL ZBRASLAV

* J. Venhauer informoval o průběhu a ukončení opravy střechy na restauraci.

* V průběhu mistrovství dospělých i mládeže nebyla na ubytování a stravu žádná stížnost

* Správce by měl před zimou a v jejím průběhu zajistit:

o postřik trávníku proti plísni

o dodržování zákazu shrnování sněhu ze cvičební plochy – je možnost cvičit mezi restaurací a nevyužitou budovou

o vypuštění zavlažování – již vyřízeno

o kontrolovat topení – pouze temperovat, nejsou-li pokoje obsazeny

VII. RŮZNÉ

ZO Nezamyslice – žádost právního zástupce o zrušení rozhodnutí platnosti výroční schůze ze dne 23.6.2013 v Nezamyslicích

* žádost o poskytnutí zápisu z výroční schůze KK Nezamyslice –

Stanovisko JUDr. Kratochvílové k situaci v KK Nezamyslice předat jejich právnímu zástupci, zápis z této schůze si členové mohou vyžádat u výboru KK Nezamyslice.

Žádosti o přijetí za člena MSKS:

* Kynologický klub Rottweiler club Zlín

Usnesení 59/2013: KK byl jednomyslně přijat

* Kynologický klub Hřivinův újezd

Usnesení 60/2013: KK byl jednomyslně přijat

* Kynologický klub Vranov

Usnesení 61/2013: KK byl jednomyslně přijat

* Kynologický klub Svitava – Bílovice

Usnesení 62/2013: KK byl jednomyslně přijat

Organizace, které již zaslaly vyplněný formulář "Informace o aktivní činnosti ZO a jejích členů" obdrží návlek.

Jmenovitě: ZO Uherský Brod, Záborná, Klub malého kontinentálního španěla ČR, Otnice, Chihuahua klub ČR, Adamov, Oslavany, Kopřivnice, Velká nad Veličkou, Vojkovice, BaF

Usnesení 63/2013 – jednomyslně schváleno

Žádost Krajské kynologické rady (dále KKR) kraje Vysočina o dotaci na pořádání série 5-i závodů Ligy kraje Vysočina ve výši Kč 10.000,-.

Žádost KKR kraje Jihomoravského o dotaci na pořádání Ligy Jihomoravského kraje ve výši Kč 10.000,-.

Žádost KKR Jihomoravského kraje o příspěvek Kč 2.000,- na provoz z důvodu největší KKR v rámci MSKS.

Usnesení 64/2013: všechny 3 žádosti byly přijaty, 1 se zdržel hlasování

Žádost KK Zetor Brno o investiční dotaci při výstavbě kryté cvičební plochy v areálu klubu.

Žádost KK Kopřivnice o dotaci na vybudování nového zázemí klubu

Usnesení 65/2013 svaz poskytuje v současné době pouze podporu sportovní činnosti nikoli investiční dotace – žádosti KK Zetor a KK Kopřivnice byly zamítnuty

Žádost ČMKU o sjednání nápravy ve věci vydávání vlastních karet CAC, res. CAC, CAJC vystavených Chihuahua klubem

Návrh J. Venhauera a P. Brhela - do rozpočtu pro rok 2014 zvýšit částku pro KKR

Nabídka firmy Vitom – zhodnocení nemovitosti v Brně

Informace ČKNO:

Mezinárodní mistrovství ČKNO v České Třebové 4. – 6. 7. 2014

Otevřené mistrovství mládeže ČKNO 24. – 25. 10. 2014 – zájem ČKNO uspořádat akci ve Zbraslavi vč. poskytnutí bezplatného pronájmu plochy a ubytování

Usnesení 66/2013: poskytnutí bezplatného pronájmu a ubytování odsouhlaseno – termín bohužel obsazen, navrhnout jiný

Setkání s KKR se uskuteční začátkem roku 2014

Svazová multifunkční tiskárna, kterou využívá E. Trčalová, se opakovaně rozbila – návrh na nákup nového zařízení do Kč 3.000,-

Usnesení 67/2013: návrh přijat

Zapsala: A. Salgová
Ve Zbraslavi u Brna dne 16. 11. 2013

Partneři