Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 6/2013 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 17.6.2013

Přítomni:

 • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Mgr. Tereza Baselová, Petr Brhel, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, ,
 • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK):MVDr. Lubomír Široký, Vlastimil Karpíšek, Radoslav Parolek, Jaroslav Venhauer
 • za krajské kynologické rady (dále jen KKR):
 • omluven: PhDr. Ester Trčalová, Ing. Libuše Fojtová

Zápis č. 6/2013
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

Datum: 17.6. 2013 v 16,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

 • za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Mgr. Tereza Baselová, Petr Brhel, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, ,
 • za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKSK):MVDr. Lubomír Široký, Vlastimil Karpíšek, Radoslav Parolek, Jaroslav Venhauer
 • za krajské kynologické rady (dále jen KKR):
 • omluven: PhDr. Ester Trčalová, Ing. Libuše Fojtová

Termín příštího zasedání: sobota 10. 8. 2013 od 10,00 hod. ve Zbraslavi

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Informace kontrolní komise
III. Výcviková komise
IV. Různé

I. Zasedání je usnášeníschopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. Informace kontrolní komise

L. Široký (předseda KK MSKSK)řídící a organizační činnost KK, kontaktní osoba pro základní organizace a P MSKS – společně s J. Venhauerem kontrola evidence členské základny a čerpání dotací
J. Venhauer (místopředseda KK MSKS) – kontrola evidence členské základny a čerpání dotací, podílení se na přípravě návrhů a oprav budov a zařízení ve Zbraslavi, účast na všech jednáních výcvikové komise (dále jen VK) s hlasem poradním (vyplývá i z usnesení sjezdu
L. Fojtová – finanční záležitosti v Brně a Zbraslavi (hospodaření, čerpání dotací) za pomoci V. Karpíška
V. Karpíšek společně s R. Parolkem – plnění a kontrola plnění usnesení sjezdu a dalších přijatých usnesení P MSKSK

Zasedání KK MSKSK – minimálně 4x ročně (bude-li to možné v termínu zasedání P MSKS)
Účast KK MSKS na jednáních P MSKS minimálně v počtu 2 členů KK MSKSK
Členové KK MSKSK by:

 • se podílelikaždoročně na inventurách v Brně a Zbraslavi
 • prováděli kontrolu členské základny
 • prováděli kontrolu čerpání dotací
 • prováděli kontrolu finanční agendy s pravidelnou čtvrtletní zprávou pro P MSKSK

Informace z činnosti KK MSKSK:

1) 22. 5. 2013 provedena kontrola dodržování pracovní doby tajemnice svazu – vše v pořádku
2) webové stránky MSKS – na úvodní stránce neaktuální informace – upravit
- dát odkaz na webové stránky Zbraslavi – termín 7/2013
- nedávat kalendář na web, není-li schválen P MSKS
- doplnit usnesení na stránky
- upozornění: do 31. 7. 2013 dát na web výsledky hospodaření za rok 2012

VK - bude informovat pověřeného zástupce KK MSKSK J. Venhauera o jejím zasedání

PŘEDSEDNICTVO MSKS:
Jiří Kratochvíl - areál Zbraslav
Mgr. Tereza Baselová - mládež MSKS
PhDr. Ester Trčalová - 1. místopředseda, komunikace, web
Petr Brhel - ekonomika (rozpočet, kontrola čerpání dotací, kontrola usnesení sjezdu)
Hana Radovesnická - předseda výcvikové komise

III. Výcviková komise

Informace H. Radovesnické o členech VK a rozdělení činností.

P MSKS odsouhlasilo VK ve složení:
H. Radovesnická - předseda VK, koordinace činnosti VK
M. Oliva, D. Polzer - záležitostí týkající se figurantů
T. Baselová - práce s mládeží
M. Mnich - koordinace činnosti VK

Usnesení 30/2013 Obsazení výcvikové komise jednomyslně odsouhlaseno.

Informace o výběrových závodech na Mistrovství MSKS
1) VZ – organizátor ZO Brno – Rybníček ve Velkých Němčicích
limit na M MSKS splnilo 11 psovodů
2) VZ – organizátor ZO Ostrava – Kunčice v Ostravě – Kunčicích
limit na M MSKS splnilo 12 psovodů

Nebyly podány žádné protesty a VK vzala zprávy rozhodčích na vědomí.
VK stanoví přesné podmínky organizování VZ pro základní organizace

Organizátor pro M mládeže stopařů MSKS – Stará Ves u Rýmařova

Školení rozhodčích – J. Barát od 1. 7. 2013 jmenován předsedou svazu rozhodčím 1. třídy pro výkon psů ve sportovní kynologii MZŘ
Usnesení 31/2013 jednomyslně odsouhlaseno

Adepti na rozhodčího musí minimálně 14 dní dopředu se zkontaktovat s organizátorem akce, zda chtějí hospitovat

Kalendář pro 2. pololetí 2013
Usnesení 32/2013 kalendář odsouhlasen

Mistrovství MSKS – 4. – 6. 10. 2013 ve Zbraslavi
Ředitel závodu: R. Fiala
Technický ředitel: P. Brhel
Veterinář: L. Široký

P. Brhel osloví KK Kralice – p. Jaškovou – s nabídkou organizování M MSKS
Zajištění pohárů, upomínkových předmětů – L. Široký, P. Brhel ve spolupráci s H. Radovesnickou

Mezinárodní mistrovství ČKNO v termínu 5. – 7. 7. 2013 v Suchdole nad Odrou – žádost o pohár MSKS
Schválen nákup poháru v hodnotě 1.000 – 1.500,- Kč – zajistí H. Radovesnická

Informace T. Baselové:
Soustředění mládeže i juniorů: 1. 6. 2013 ve Vojkovicích
- zúčastnilo se 6 lidí z 8 přihlášených

Letní výcvikový tábor (13. – 20. 7. 2013):
- zatím přihlášeno 26 mládežníků a juniorů
- rozpočet ve výši Kč 80.000,- (výcvik a strava)
Usnesení 33/2013 - jednomyslně odsouhlaseno

IV. Různé

Krajské kynologické rady (příchod v 17,50 hod.)
R. Fiala informoval o setkáních P MSKS od sjezdu o:
- rozdělení funkcí předsednictva
- rezignaci J. Hammera a návrhu předsednictva na kooptaci Jana Stracha jako člena předsednictva.

Jan Strach s kooptací souhlasil.
Kooptace Jana Stracha odsouhlasena 10 hlasy, zdržel se - 1, proti – 0 (hlasovali členové předsednictva, kontrolní komise i zástupci KKR)
J. Strach bude mít na starosti školení, komunikace s KKR a členskou základnou
Usnesení 34/2013 jednomyslně odsouhlaseno

volba 2. místopředsedy:
návrh: Petr Brhel
Usnesení 35/2013 návrh jednomyslně odsouhlasen

R. Fiala dále informoval o složení výcvikové komise a J. Venhauer zopakoval informace o kontrolní komisi.

Kontrola úkolů
Úkol 24/2013 dodat hlavní účetní knihu k 31.12.2012 v tištěné podobě a hlavní účetní knihu k srpnu 2013 (při předání účetnictví nové firmě) kontrolní komisi
Z: A. Salgová
T: 6/2013 a 8/2013- částečně splněno
– podklady od účetní firmy předány kontrolní komisi
Úkol 25/2013 Žádost o přijetí nového člena MSKS - KK Zbraslavec – vlastní stanovy
– zjistit u JUDr. Kratochvílové, zda je nutné, aby vlastní stanovy KK obsahovaly souhlas se stanovami MSKS.
Z: A. Salgová
T: 31. 5. 2013 – splněno
- KK Zbraslavec přijímá stanovy MSKS, vlastní stanovy používat nebude
Usnesení 36/2013 přijetí KK Zbraslavec jednomyslně odsouhlaseno

Úkol 26/2013 Informace o čerpání dotacích
- Pravidelně 1x za kvartál informovat ostatní členy předsednictva o čerpání dotací + návrhy na jejich čerpání
Z: P. Brhel
T: čtvrtletně

Úkol 27/2013 na příštím zasedání P MSKS informovat o výstavbě komunikace a opravě střechy v restauraci - zajistit nabídky firem
Z: J. Kratochvíl
T: 6/2013 – splněno, informace předány kontrolní komisi

Nové úkoly

Úkol 28/2013 Informace o regulaci výkonu topení v kotelně v Brně – předloženy 2 nabídky – nutné pro bezproblémové vytápění v objektu.
Zjistit ceny vč. výměny nových radiátorů
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2013

Informace tajemnice o nutnosti nákupu teploměrů a detektorů na měření CO v sídle svazu vyplývající z pravidelné roční kontroly plynové kotelny – cena Kč 10.000,-
Usnesení 37/2013 – nákup jednomyslně odsouhlasen

Informace R. Fialy o fakturaci za administrativní práce O. Pokorné ze SSS ČR za spolupráci při vyřizování dotací na MŠMT ve výši Kč 10.000,- hrubého.
Usnesení 38/2013– odměna jednomyslně odsouhlasena.

Úkol 29/2013 Oslovit KKR, aby vytvořili seznam mládežníků (jméno, věk, e-mailová adresa)
Z: T. Baselová
T: 31. 7. 2013

Úkol 30/2013 Úprava "hřiště" do původního stavu firmou, která upravovala u restaurace odvodnění – srovnat terén vedle chodníku u restaurace
Z: J. Kratochvíl
T: 10. 8. 2013

Úkol 31/2013 Nahlásit do 15. 8. 2013 závody s CACT (VZ, M MSKS 201, bonitace a výstava NO)
Návrhy termínů budou zaslány P MSKS
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2013

Žádost o pořádání kynologické akce KK Troubelice – 5. 7. 2014 výstava NO
Usnesení 39/2013– akce jednomyslně odsouhlasena.
Předat na ČMKU
Z: A. Salgová
T: 31. 7. 2013

Zapsala: A. Salgová
Ve Zbraslavi u Brna dne 17. 6. 2013

Partneři