Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3/2013 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 17.3.2013

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • za kontrolní komisi MSKS: Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera, MVDr. Lubomír Široký
  • omluveni: Mgr. Hana Radovesnická, Bc. Alice Salgová

Zápis č. 3/2013
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

Datum: 17. 3. 2013 v 10,00 hod.
Místo:
 kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • za kontrolní komisi MSKS: Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera, MVDr. Lubomír Široký
  • omluveni: Mgr. Hana Radovesnická, Bc. Alice Salgová


Příští termín zasedání P MSKS:
 9. 4. 2013 v 16,00 hod. ve Zbraslavi za účasti Krajských kynologických rad (dále KKR) a Ing. Jiřího Jakubce (účetní)

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů
III. Nové úkoly
IV. Příprava 9. Sjezdu
V. Rozpočet 2013
VI. Areál Zbraslav
VII. Různé

Zasedání je usnášeníschopné.
Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

1. Zahájení:

Ing. Fiala přivítal přítomné a zahájil zasedání P MSKS

2. Kontrola úkolů:

59/2011 – revize elektrických rozvodů v garážích – úkol trvá
T: do 31.3.2013
Z: J. Kratochvíl

33/2012 – oprava budovy na tř. kpt. Jaroše 35, Brno – veškeré potřebné materiály předány na ministerstvo kultury
Úkol splněn

53/2012 - Dokumentace k černému odběru - požádat JME o jejich plány elektrické přípojky.
Z: A. Salgová
T: 28. 2. 2013
Vzhledem k nepřítomnosti A. Salgové úkol trvá
77/a/2012 - 77/A/2012 Nabídka Qantum a.s. na dodávku levnějšího plynu a elektrické energie - Domluvit s JUDr. Kratochvílovou sepsání smluv, zjistit celkovou cenu
Z: A. Salgová
T: 15. 1. 2013
Vzhledem k nepřítomnosti A. Salgové úkol trvá

78/2012 – zajistit ekonomické výsledky r. 2012
T: do 9.2.2012
Úkol splněn

1/2013 - připravit Dohody o provedení práce pro rozhodčé, figuranty …
Vzhledem k nepřítomnosti A. Salgové úkol trvá

2/2013 - Zjistit od JUDr. Valenty (právník ČMKU), jaké povinnosti vyplývají pro svaz v souvislosti s novým zákonem od 1.1.2014
Z: L. Široký
T: 9. 2. 2013
Úkol splněn

3/2013 - Soutěž "O nejúspěšnějšího mládežníka MSKS" a "O nejúspěšnější základní organizaci ve výchově mládeže MSKS" za rok 2012
poslat výhercům dopis s informacemi o vítězství v soutěži a předání výhry během Mistrovství mládeže MSKS
T: do 31.8.2013 – úkol trvá

4/2013 - Výběrové řízení – komunikace v areálu - zjistit u firmy Area 2000, zda výběrové řízení na komunikaci je možno považovat za platné, i když bylo nahrazeno výběrovým řízením na ubytovnu.
Úkol splněn.
Vzhledem k tomu, že je nutno vyhlásit nové výběrové řízení, tajemnice A. Salgová osloví firmu Area 2000, aby vyhlásila nové výběrové řízení

5/2013 – doplnění provozního a ubytovacího řádu v areálu Zbraslav
Úkol splněn

6/2013 - Kontrola teploty na pokojích
Úkol splněn

7/2013 - Investice v areálu
- zpracovat materiál co vše se za poslední volební období vybudovalo v areálu Zbraslav a na tř. Kpt. Jaroše
Úkol trvá, termín do 31.3.2013

8/2013 - Účetní firma - Zjistit u JUDr. Kratochvílové možnosti okamžité výpovědi s dosavadní firmou a s firmou EHV podepsat smlouvu na rok
Úkol splněn

9/2013 – odstranění závad na ubytovně č. 1
Úkol trvá – do 31.3.2013

10/2013 - oprava osmi odkládacích kotců
Úkol trvá – do 31.3.2013

11/2013 - Rozeslat stávající upravené stanovy s připomínkami právníka ZO
Vzhledem k nepřítomnosti A. Salgové úkol trvá

12/2013 - úrazové pojištění
- Rozeslat informaci o pojištění všem základním organizacím
Úkol splněn

3. Nové úkoly

13/2013 – P MSKS ukládá výcvikové komisi, aby uvedla konkrétní podmínky pro soutěž nejúspěšnějšího mládežníka a ZO v práci s mládeží, na webu MSKS zveřejní E. Trčalová
Z. H. Radovesnická
T: do 15.4.2013

4. Příprava sjezdu MSKS

Revizní komise provedla kontrolu zaslaných evidenčních karet, delegačních listů a plateb svazových příspěvků. Bylo zjištěno, že 33 základních organizací tyto povinnosti nesplnilo. Revizní komise doporučuje P MSKS, aby se tyto základní organizace 9. sjezdu MSKS nezúčastnily
Usnesení P MSKS 11/2013 – P MSKS na doporučení revizní komise rozhodlo většinou hlasů o nepřipuštění delegátů těchto organizací na jednání sjezdu. Pro 3, proti 2

Úkol 14/2013 – zaslat těmto ZO doporučený dopis s výzvou, aby do 10 dnů splnily své povinnosti (evidenční karty + platba svazových příspěvků). V opačném případě bude sjezd rozhodovat o jejich vyloučení.
Z: tajemnice
T: ihned

Úkol 15/2013 – zaslat delegátům materiály ke sjezdu:
a) pozvánka
b) návrh programu
c) návrh jednacího a volebního řádu
d) návrh změn stanov MSKS
e) kandidátní listinu
f) informace o hospodaření MSKS v letech 2009 – 2012
Z: A. Salgová
T: nejpozději do 20.3.2013

J. Venhauer poukázal na nesrovnalosti ve stávajícím volebním a jednacím řádu, osobně probere s tajemnicí svazu.

Návrh programu sjezdu:

1. Zahájení
2. Volba mandátové komise (za P MSKS navržen J. Kratochvíl), návrhové komise (za P MSKS J. Venhauer), volební komise (za RK navržen ing. Kadera)
3. Návrh Programu sjezdu
4. Zprávy jednotlivých úseků: a) zpráva předsedy MSKS
b) zpráva výcvikové komise
c) zpráva o hospodaření – ing. Jakubec
d) zpráva revizní komise
5. volby předsedy MSKS, P MSKS, RK MSKS
6. oběd
7. a) projednání návrhů změn stanov
b) diskuse
8. seznámení s výsledky voleb
9. usnesení 9. Sjezdu MSKS
10. závěr

Úkol 16/2013 – pozvat na sjezd MSKS ing. Jakubce a JUDr. Kratochvílovou
Z: A. Salgová

Úkol 17/2013 – příprava sálu, restaurace a areálu, prezenční listiny a prezence
Z: J. Kratochvíl, prezenci delegátů zajistí A. Salgová

Úkol 18/2013 – zajistit na sjezd občerstvení pro delegáty (chlebíčky, koláče, káva, voda) a hlasovací lístky formátu A5 (jinobarevné)
Z: A. Salgová

Úkol 19/2013 – zajistit pro delegáty sjezdu dárkové předměty
Z: A. Salgová ve spolupráci s MVDr. Širokým
(odchází ing. Kadera)

4. Rozpočet 2013

Pro rok 2013 byl vypracován a navržen vyrovnaný rozpočet
Usnesení 14/2013: P MSKS jednohlasně navržený rozpočet schválilo

Úkol 21/2013 – na příští zasedání P MSKS ozvat ing. Jakubce, aby v předložených ekonomických výsledcích rozklíčoval jednotlivé položky
Z. A. Salgová
(odchází J. Kratochvíl)

5. Areál Zbraslav

Úkol 20/2013 – zveřejnit na webu MSKS informaci o tom, že na ubytovnu č. 1 není povolen vstup se psy
Z: E. Trčalová
Usnesení 12/2013: P MSKS jednohlasně rozhodlo o zákazu vstupu psů na ubytovnu č. 1

Usnesení 13/2013: P MSKS jednohlasně rozhodlo o nutnosti odkopání a opravy izolace, výměně oken a opravě komínů v budově restaurace a o opravě odpadů na ubytovně č. 2

6. Různé

Úkol 22/2013 – napsat odpověď klubům Samostatný klub chovatelů a přátel českého strakatého psa a Ruský toy klub, že není v pravomoci P MSKS rozhodnout o snížení svazových příspěvků těmto organizacím, to je pouze možné sjezdem
Z: A. Salgová

Žádost kynologické organizace Senohraby o přijetí za člena MSKS
Usnesení 15/2013: P MSKS jednohlasně souhlasilo s přijetím ZO Senohraby za člena MSKS

Usnesení 16/2013: P MSKS jednohlasně rozhodlo o výměně členských průkazů MSKS. Nové průkazy budou číslované, aby se výrazně zlepšila evidence členů. Tato výměna proběhne po sjezdu MSKS a bude pro ZO bezplatná.

Usnesení 17/2013: P MSKS jednohlasně rozhodlo o nákupu dvou chybějících čteček čipů pro nové rozhodčí od Boxer klubu.

P MSKS jednohlasně rozhodlo o revokaci svého rozhodnutí ze dne 3.8.2012 o tom, že zkoušky v ZO figurují figuranti 1. st.
Usnesení 18/2013: P MSKS jednohlasně rozhodlo o tom, že zkoušky v ZO mohou figurovat kluboví figuranti.

Zapsala: PhDr. E. Trčalová
Ve Zbraslavi u Brna dne 17.3.2013

Partneři