Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2/2013 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 09.2.2013

Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • za kontrolní komisi MSKS: Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera, MVDr. Lubomír Široký

Zápis č. 2/2013
ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu
(dále jen P MSKS)

Datum: 9. 2. 2013 v 9,00 hod.
Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Rosic
Přítomni:

  • za MSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
  • za kontrolní komisi MSKS: Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera, MVDr. Lubomír Široký

Příští termín zasedání P MSKS: 23. 3. 2013 v 9,00 hod. ve Zbraslavi, od 12,00 hod. účast Krajských kynologických rad (dále KKR)

Program:

I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného program
II. Kontrola úkolů
III. Nové úkoly
IV. Výcviková komise
V. Areál ve Zbraslavi, dotační tituly
VI. Stanovy, sjezd
VII. Různé
VIII. Závěr

Zasedání je usnášeníschopné.
Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Radim Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

59/2011 Revize elektrických rozvodů garáží
Z: J. Kratochvíl
T: 28. 2. 2012 – úkol trvá

33/2012 oprava budovy na tř. Kpt. Jaroše
- Zjistit možnosti získání dotace od Magistrátu města Brna na opravu budovy – R. Fiala schůzka na Ministerstvu kultury
Z: R. Fiala
T: 31. 12. 2012
A. Salgová – popis budovy, stavu a situace pro potřeby Ministerstva kultury z důvodu žádosti o dotaci
T: 15. 2. 2013 – úkol trvá

53/2012 Dokumentace k černému odběru
- Požádat JME o jejich plány elektrické přípojky.
Z: A. Salgová
T: 28. 2. 2013 – úkol trvá (žádost předána na E.ON)

77/A/2012 Nabídka Qantum a.s. na dodávku levnějšího plynu a elektrické energie
- Domluvit s JUDr. Kratochvílovou sepsání smluv, zjistit celkovou cenu
Z: A. Salgová
T: 23. 3. 2013 – úkol trvá (možnost výhodnější nabídky od E.ONu)

78/2012 zajistit ekonomické výsledky hospodaření za Zbraslav i MSKS za rok 2012
Z: A. Salgová
T: 9. 2. 2013 – úkol splněn částečně (doplnit o požadavky předsednictva)

1/2013 Dohoda o provedení práce (DPP)
- s účinností od 1. ledna 2011 je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodu o provedení práce uzavřít písemně (viz ust. § 77 odst. 1 zákoníku práce), jinak je neplatná. Z tohoto důvodu byly rozeslány tajemnicí Dohody o provedení práce.
- Rozeslat informaci o nutnosti uzavírat DPP s rozhodčími, figuranty, kladeči atd. Krajským kynologickým radám, dát informaci i na web a do příštího kalendáře
Z: H. Radovesnická, E. Trčalová, A. Salgová
T: kalendář 30. 6. 2013; ostatní 28. 2. 2013 – úkol trvá

2/2013 Stanovy MSKS
- Zjistit od JUDr. Valenty (právník ČMKU), jaké povinnosti vyplývají pro svaz v souvislosti s novým zákonem od 1.1.2014
Z: L. Široký
T: 9. 2. 2013 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

3/2013 Soutěž "O nejúspěšnějšího mládežníka MSKS" a "O nejúspěšnější základní organizaci ve výchově mládeže MSKS" za rok 2012
- poslat výhercům dopis s informacemi o vítězství v soutěži a předání výhry během Mistrovství mládeže MSKS
Z: A. Salgová
T: 31. 8. 2013 – úkol trvá

4/2013 Výběrové řízení – komunikace v areálu
- zjistit u firmy Area 2000, zda výběrové řízení na komunikaci je možno považovat za platné, i když bylo nahrazeno výběrovým řízením na ubytovnu.
Z: A. Salgová
T: 9. 2. 2013 – úkol trvá

5/2013 Provozní a ubytovací řád areálu
- doplnit do Provozního a ubytovacího řádu: "Záležitosti neřešené tímto Provozním a ubytovacím řádem areálu Zbraslav jsou na rozhodnutí správce objektu a ubytovaný či pronajímatel cvičební plochy je povinen řídit se dle jeho pokynů".
Usnesení 1/2013 - jednomyslně doplnění odsouhlaseno.
Z: A. Salgová
T: 9. 2. 2013 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

6/2013 Kontrola teploty na pokojích
- v době, kdy není akce, kontrolovat teplotu v pokojích – pouze temperovat
Z: R. Zýka
T: průběžně – správce pravidelně kontroluje

7/2013 Investice v areálu
- zpracovat materiál co vše se za poslední volební období vybudovalo v areálu Zbraslav a na tř. Kpt. Jaroše
Z: A. Salgová
T: 28. 2. 2013 – úkol trvá

8/2013 Účetní firma
- Zjistit u JUDr. Kratochvílové možnosti okamžité výpovědi s dosavadní firmou a s firmou EHV podepsat smlouvu na rok
Z: A. Salgová
T: 28. 2. 2013 – splněno (vyřadit ze seznamu úkolů)

III. Nové úkoly

9/2013 Odstranění závad – ubytovna 1
- Dle soupisu závad zkontrolovat jejich odstranění firmou STAVO
Z: J. Kratochvíl, R. Zýka
T: 15. 3. 2013

10/2013 oprava osmi odkládacích kotců
- Zajistit opravu
Z: J. Kratochvíl, R. Zýka
T: 15. 3. 2013

11/2013 stanovy
- Rozeslat stávající upravené stanovy s připomínkami právníka ZO
Z: A. Salgová
T: 28. 2. 2013

12/2013 úrazové pojištění
- Rozeslat informaci o pojištění všem základním organizacím
Z: A. Salgová
T: 28. 2. 2013

IV. Výcviková komise

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE "O nejúspěšnějšího mládežníka MSKS pro rok 2012"
Na základě upozornění člena předsednictva byla prošetřena účast R. Mráčka na závodech juniorů i mládežníků bylo změněno pořadí výherců.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE "O nejúspěšnějšího mládežníka MSKS pro rok 2012"
VÝSLEDNÉ POŘADÍ:
1. David Jonáš
2. Anna Juráková
3. Radek Mráček
Závěr: Budou konkrétněji specifikovány propozice účasti v soutěži "O nejúspěšnějšího mládežníka MSKS". V roce dosažení 18 let, může závodník startovat jako mládežník i jako junior. ALE do soutěže "O nejúspěšnějšího mládežníka MSKS" lze zasílat pouze výsledky ze soutěží, kde se účastní jako mládežník, nikoli junior. Budou se hodnotit pouze výcvikové akce (zkoušky, závody), ne chovatelské. Více informací připravuje výcviková komise a budou k dispozici na webu.
TERMÍNY MISTROVSTVÍ MSKS:
Mezinárodní mistrovství MSKS 4. – 6. 10. 2013
Mistrovství mládeže MSKS 12. – 13. 10. 2013
Usnesení 9/2013 - termíny jednomyslně odsouhlaseny

SEMINÁŘE L. Chmurové a D. Majtáse:
Účast na seminářích se upřednostňuje členům MSKS před nečleny.
Cena za účast se psem či bez psa je stejná – Kč 500,-

POSUZOVÁNÍ ROZHODČÍCH NA BONITACÍCH - DELEGACE ROZHODČÍCH:
Povinnost oznámit svoji účast jako bonitačního rozhodčího na bonitaci, aby předseda komise mohl následně vystavit delegaci – na základě žádosti chovatelského klubu.

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH FCI 19. – 20. 1. 2013
za MSKS se účastnila L. Chmurová
výcviková komise zpracuje podklady na školení
Školení rozhodčích MSKS – 17. 2. 2013

V. Areál ve Zbraslavi

8. 2. 2013 byla převzata ubytovna 1 a byly sepsány nedodělky. Firma Stavo je povinna odstranit závady do 30 dnů.

Prodloužení terasy – dovézt hlínu na rozdrcenou suť

Vyřazení majetku – správcem předložen návrh věcí k vyřazení, předsednictvem provedeny úpravy a zváženo jeho další využití.

Oprava odkládacích kotců – předložena nabídka na jejich opravu
Usnesení 10/2013 - oprava jednomyslně odsouhlasena

Předběžné hospodářské výsledky

VI. Sjezd

STANOVY – chystané nové stanovy z důvodu nejasností v zákoně, který má mít účinnost od 1.1.2014,dle kterého měly být stanovy tvořeny, se prozatím využívat nebudou a základním organizacím budou rozeslány stanovy stávající s připomínkami JUDr. Kratochvílové

VII. Různé

Žádost KK Opava - Palhanec o registraci u MSKS
Usnesení 11/2013 – přijetí jednomyslně odsouhlaseno k 9. 2. 2013

Trenérka – cvičitelka roku 2012 pořádané Českým olympijským výborem
- za předsednictvo MSKS žádné návrhy

Kolektivní úrazové pojištění
Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost smlouva s VZP na dobu neurčitou týkající se všech členů MSKS.

Český olympijský výbor (ČOV)
- v souvislosti se změnami ve struktuře a činnosti ČOV byla nově ustanovena Komise pro zahraniční vztahy, která je poradním orgánem předsedy ČOV => sdělit ČOV kontaktní osobu, a zaslat seznam s termíny všech významných mezinárodních sportovních akcí, které se bude pořádat v letech 2013-2015 a zájem s výhledem do r. 2017

Sdružení sportovních svazů vyhrálo spor s Českým svazem tělesné výchovy.

Setkání se zástupci KKR – termín 23. 3. od 12,00 hod.

Zapsal: A. Salgová
Datum: 9. 2. 2013

Partneři