Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Usnesení předsednictva 2011

Usnesení předsednictva č. 1/1/2011:
"Pronájem celého kynologického areálu Zbraslav u Brna jednomu nájemci." Tuto variantu členové PMSKS jednomyslně neschválili. Hlasování: pro 0, proti 6


1/2011

Usnesení předsednictva č. 1/1/2011:
"Pronájem celého kynologického areálu Zbraslav u Brna jednomu nájemci." Tuto variantu členové PMSKS jednomyslně neschválili. Hlasování: pro 0, proti 6

Usnesení předsednictva č. 2/1/2011:
"Pronájem pouze restauračního zařízení v areálu Zbraslav jednomu nájemci.". Členové PMSKS jednomyslně odsouhlasili. Hlasování: pro 6, proti 0

Usnesení předsednictva č. 3/1/2011:
Členové PMSKS jednomyslně rozhodli o přijetí zaměstnance jako správce do kyn. areálu Zbraslav.

Usnesení předsednictva č. 4/1/2011:
Členové PMSKS jednomyslně rozhodli založit podstránku areálu Zbraslav na www.msks.cz, týkající se areálu Zbraslav, kde budou uveřejňovány důležité informace. Hlasování: pro 6, proti 0.

Usnesení předsednictva č. 5/1/2011:
Členové PMSKS jednomyslně rozhodli o přijetí do MSKS nové organizace BOSIVLK Liberecký kraj, ale přijetí bude ode dne, kdy zašlou IČ na sekretariát MSKS.

Společné jednání P MSKS, KKR a rozhodčích

Moravskoslezský kynologický svaz
tř. kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno

Zápis

ze společného zasedání předsednictva MSKS, rozhodčích MSKS a zástupců KKR

konaného dne 20. 2. 2011 ve 13,00 hod na Zbraslavi

Přítomni:

 • Členové PMSKS: Ing. Radim Fiala
 • PhDr. Ester Trčalová
 • Mgr. Hana Radovesnická
 • Slavomír Bořuta
 • Jiří Kratochvíl
 • Jaroslav Venhauer
 • Rozhodčí MSKS
 • Zástupci KKR a ZO:
 • Hana Šindelková
 • Milan Blažek
 • Mgr. Kateřina Krejčí
 • Ing. Eva Gajdušíková
 • Brhel Petr
 • Ing. Strouhal Karel
 • Strouhalová Miroslava
 • Ing. Kadera Tomáš
 • Vyhnalíková Jana
 • Sedláčková Světlana
 • Vidlák Petr
 • Jašková Jana
 • Grunová Šárka
 • Šimek Ladislav
 • Blažek Vladimír
 • Bc. Látalová Martina
 • Soukop Pavel
 • Olšaník Ladislav
 • Horká Zuzana
 • Stará Jana
 • Staniová Veronika

Kontrolní komise a předseda ČMKU: MVDr. Lubomír Široký
Kontrolní komise: Josef Brym

Tajemník: Ing. Drahomíra Navrátilová

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Radim Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání rozšířeného předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu a seznámil přítomné s programem jednání.

Program:

1. Areál Zbraslav – před rekonstrukcí a v jejím průběhu
2. Areál Zbraslav – současný stav , ekonomická situace
3. Budoucnost areálu
4. Diskuse průběžně ke každému z bodů
5. Závěr

Ad 1. Ing.Fiala seznámil přítomné v prvé řadě s tím, jak vypadal areál Zbraslav před rekonstrukcí. Celý jeho výklad byl dokládán projekcí fotografií (zajišťoval MVDr. Široký) ze stavu areálu před rekonstrukcí, během rekonstrukce a po jejím dokončení.
Ing. Fiala postupně hovořil o jednotlivých krocích, které muselo P MSKS zajistit před vlastním zahájením prací:
a) žádost o investiční dotaci MŠMT a její přislíbení ve výši 5 mil. Kč
b) studie architekta
c) žádost o navýšení dotace MŠMT do celkové výše 9 mil. Kč
d) mapové podklady
e) podklady pro stavební řízení na stavebním úřadě
f) požárně bezpečnostní řešení
g) povolení od MO ČR, Telecom, Vodárny, EON, HZS JmK, Krajská hygienická stanice, OÚ Zbraslav, OÚ Újezd u Rosic, MěÚ Rosice, JMP RWE – garance distributora, České lesy, s.p a další
h) výběrové řízení – vyhlášení a posouzení jednotlivých nabídek
i) vyhotovení smlouvy o dílo

Pokračoval obsahem a postupem prácí při prováděné výstavbě. Přítomní byli seznámeni se všemi dosud provedenými pracemi:

 • rekonstrukce travnaté plochy
 • usazení zásobníků na vodu pro zavlažování
 • automatické zavlažování travnaté plochy
 • zbourání garáže zasahující do plochy, zarovnání povrchu a tím rozšíření plochy
 • zavedení plynu do areálu včetně informace odkud a kudy se plyn musel vést.

Rekonstrukce budovy č.2:

 • zateplení
 • položení nových podlah
 • instalace plynového topení
 • výměna oken – původní nahrazena plastovými

Budova č. 1:

 • rozvody a instalace plynového topení

ad 2. Přítomní byli seznámeni se členěním dotací, které MSKS získávalo a které v současné době dostává z MŠMT, MF a ze SAZKY. Dále s finanční částkou získanou na rekonstrukci z MŠMT, a to ve výši 5 mil. Kč s podmínkou, že MSKS musí dodat částku cca 500 tis. Kč. MSKS nechal zpracovat od architekta studii rekonstrukce areálu Zbraslav a její finanční hodnotu. Po rozboru architektem se tato výše dotace ukázala jako zcela nedostačující, bylo proto požádáno MŠMT o navýšení dotace. Po delším jednání byla dotace navýšena o 4 mil.Kč, s částkou cca 200 tis. Kč ze strany MSKS. Protože dotace na zamýšlenou celkovou rekonstrukci i přes navýšení byla i nadále nedostatečná, rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap.
Výběrové řízení pro výběr firmy, která bude pověřena rekonstrukcí, bylo zadáno autorizované firmě. Ta po vyhodnocení všech nabídek vybrala firmu Pozemstav, a.s., která rekonstrukci zajišťovala. Jediným kriteriem byla nejnižší cena na zadané práce – byla vybrána firma, která měla subdodavatele na plyn, vodu, hřiště .
V roce 2009 již žádná dotace z MŠMT neobdržena - z důvodu finanční krize celostátně.
Stavby byly ukončeny a vyúčtovány do 30.12.2008.

Ad 3. Firmě Pozemstav, a.s., byly předloženy reklamační požadavky na některé nedodělky, případně opravy.
Byla provedena i kontrola k vyúčtování, dále kontrola hygieny, požárníků, ze stavebního úřadu Rosice – vše bez závad.
V letošním roce by měly být řešeny komunikace v závislosti na přislíbené dotaci k tomuto účelu.

Ad 4. Diskuse
Dotaz:
Mgr. Krejčí vznesla dotaz, že má z "ARES" informaci, že v roce 2008 byla dotace na Zbraslav 728 tis. Kč. (celkově by tedy dotace na Zbraslav dosáhla částky 9 728 tis. Kč – pozn. aut.)
Odpověď:
Viz Dodatek č. 1

Dotaz:
Proč je travnatá plocha po rekonstrukci v tak špatném stavu, když stála tolik peněz?
Odpověď:
Záměr P MSKS byl vybudovat travnatou plochu s parametry fotbalového hřiště- tzv. zátěžový trávník. Podle odborníků by byla zátěžová travnatá plocha pro činnost, která se zde provádí, zbytečná a zejména příliš finančně nákladná. Z těchto důvodů byla zbudována travnatá plocha tzv. pohybová, nebylo provedeno odvodnění a bylo zabudováno automatické závlahové zařízení. Nedostatečný travnatý porost je způsoben zčásti menší vrstvou zeminy a zčásti špatnými klimatickými podmínkami pro růst nové trávy v posledních letech.Voda pro automatické zavlažování je čerpána z nádrží umístěných pod budovou č.1, které jsou plněny dešťovou vodou z některých budov v areálu, a to je v době sucha nedostatečné. Bylo by třeba vybudovat alespoň dvě vrtané studny, ze kterých by se přečerpávala voda do nádrží.

Dotaz:
Revizní komise má nyní 2 členy. Dle stanov má mít 3 členy. Jak se bude řešit?
Odpověď:
Viz Dodatek č. 2

Dotaz:
Ing. Gajdušíková: Výnosy Zbraslavi v roce 2006, které byly předložené delegátům na posledním sjezdu MSKS a ty, které jsou předloženy dnes, se liší o 120 tis. Kč. Proč?
Tuto nesrovnalost prověří RK MSKS.

Dotaz:
Má Moravskoslezský kynologický svaz živnostenské oprávnění na ubytování ve Zbraslavi?
Je třeba důkladně ověřit možnosti a důsledky živ. listu.

Návrh:
Ustanovit pracovní komisi pro Zbraslav – zástupci by se podíleli na řízení areálu ve Zbraslavi.
Viz Dodatek č. 3

Dotaz:
Proč vybírali Navrátilová i Mrázek ve Zbraslavi poplatky za ubytování?
Odpověď:
Ing. Fiala – byli pověřeni P MSKS

Návrh:
Elektronické objednávání ubytování ve Zbraslavi.

Dotaz:
Národní výstava psů všech plemen v Olomouci, kdo ji organizuje a její financování.
Odpověď:
MVDr. Široký - Pořádáním výstavy v Olomouci pověřilo MSKS ZO Hartvíkovice. MSKS dostal na základě písemné smlouvy část finanční částky vybrané na vstupném.

Dotaz:
Možnost seznámení s daňovým přiznáním za poslední 3 roky.
Odpověď:
P MSKS je předloží na další schůzce se zástupci KKR.

Ad 5. Závěr – ing. Fiala

Zapsala: Ing. Navrátilová Drahomíra

Ve Zbraslavi dne 20. 2. 2011

DODATKY

Dodatky k tomuto zápisu jsou uváděny z důvodu nutnosti dodatečného zjišťování informací, které v den a místě pořizování zápisu nebyly k dispozici, či jsou prostým doplněním následných skutečností.

Dodatek č. 1
Odpověď na dotaz Mgr. Krejčí: Dotazovaná částka 728 tis. Kč představuje kofinancování ze strany MSKS. Suma 728 468 Kč je částka, kterou MSKS samo vložilo jako nutnou součást dotace.

Dodatek č. 2
Dle právního rozboru příslušných článků stanov MSKS je, pokud jde o Revizní komisi MSKS, jediným řešením dovolení třetího člena revizní komise na sjezdu MSKS. Další postup řeší usnesení P MSKS č. 9/2/2011 ze dne 26.2.2011.
Pokud jde o snížení počtu členů P MSKS, dovolení není nezbytné, neboť P MSKS je dle stanov MSKS usnášeníschopné až do okamžiku, kdy jeho počet klesne o více než jednu třetinu zvolených, tedy až do počtu 4 členů P MSKS. Tato situace ale nenastala, neboť počet členů MSKS klesl jen o jednoho člena.

Dodatek č. 3
Pracovní komise nazvaná Komise pro Zbraslav byla předsednictvem zřízena dne 26.2.2011. Její členové se budou podílet na kontrole a organizaci prací prováděných v areálu, zajištění obsazenosti, a tím i výnosnosti areálu, podílet se na stanovování výši poplatků za poskytované služby v areálu, pomáhat s prezentací areálu (na web stránkách, v časopisech apod.)
Předseda JmKKR P. Brhel písemně navrhl, aby členkami pracovní komise byly Mgr. Krejčí, Ing. Lenka Navrátilová a Ing. Gajdušíková. Jiný návrh na členy nebyl P MSKS doručen. Předsednictvo ustanovilo předsedou této komise J. Venhauera, jejími členy Mgr. Krejčí a Ing. Navrátilovou.

Partneři