Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 4/2011 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 2.4.2011

Přítomni: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Hana Radovesnická, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Jaroslav Venhauer

Tajemník: Ing. Drahomíra Navrátilová


Moravskoslezský kynologický svaz
tř. kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno

Zápis č. 4/2011

ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 2. 4. 2011
v 9,00 hod ve Zbraslavi

Přítomni: Ing. Radim Fiala
PhDr. Ester Trčalová
Mgr. Hana Radovesnická
Slavomír Bořuta
Jiří Kratochvíl
Jaroslav Venhauer

Tajemník: Ing. Drahomíra Navrátilová

Zasedání je usnášení schopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání předsednictva MSKS, které proběhlo podle programu, jenž byl jednomyslně schválen na začátku zasedání předsednictva.

Program:
1. Úvod, zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Situace v MSKS
4. Různé
5. Závěr

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu a nechal odsouhlasit program jednání.

Úkol 6/2011:
PMSKS pověřuje VK zpracováním návrhu statutu mezinárodního rozhodčího pro potřeby FCI.
Z: Mgr. Radovesnická
T: květen 2011

Úkol 7/2011:
Připojistit traktorek Stiga na Zbraslavi - jednomyslně vybrána z předložených návrhů pojišťovna Kooperativa. Zajistit připojištění.
Z: tajemník
T: ihned

Úkol 25/2010: splněno

Úkol 30/2010:
J. Venhauer navrhl odsouhlasit titul "Mistr sportu MSKS". Zhodnotit a podat návrh splnění tohoto titulu.
Z: Mgr. Radovesnická
T: do příštího P MSKS - trvá

Úkol 29/2010:
soustředění agility pro mládežníky – oslovit R. Lišku
Z: Mgr. Radovesnická
T: s výsledkem seznámí na příštím P MSKS - trvá

PMSKS bere na vědomí změnu názvu KK PedigreeVFU Brno na nový název "KK VFU Brno"

J. Venhauer seznámil členy PMSKS se zápisem ze schůzky komise pro Zbraslav. Jednotlivé podané návrhy se probíraly. Ing. Fiala pochválil práci komise, ale zdůraznil, že tato komise je pouze poradním orgánem PMSKS a rozhodovací pravomoc má pouze PMSKS.

Úkol 16/2011:
J. Kratochvíl zajistí nabídky firem na zhotovení protipožárních dveří mezi restaurací a sálem a zhotovení 2 únikových dveří ze sálu.
T. příští zasedání

Úkol 17/2011:
Zřídit na Zbraslavi pevnou linku s internetem
Z: tajemník
T: ihned

PhDr. Trčalová řešila internetové stránky MSKS, jejich funkčnost, rozdělení sekcí, vytvoření objednávkového formuláře pro objednávky ubytování, seznámila P MSKS s kritikou funkčnosti webu Mgr.K. Krejčí a zároveň se zněním odpovědi z firmy Avonet. E. Trčalová sporné otázky vždy konzultuje s firmou Avonet.

Úkol 18/2011:
Reklamace u Vodafone – posílení signálu na Zbraslavi.
Z: tajemník
T: do příštího P MSKS

Úkol 19/2011:
Sepsat nářadí do karty na svěřené předměty na Zbraslavi a nechat potvrdit převzetí správce
Z: Kratochvíl
T: do příštího P MSKS

Úkol 20/2011:
Na Zbraslav zakoupit počítač s tiskárnou (notebook)
Z: PhDr. Trčalová
T: do příštího P MSKS

Usnesení předsednictva č. 16/4/2011:
PMSKS jednomyslně rozhodlo o zakoupení počítače s tiskárnou a nutného softwaru na Zbraslav.

Usnesení předsednictva č. 17/4/2011:

PMSKS jednomyslně rozhodlo, že z důvodu havárie, požáru a ochrany majetku a zdraví, bude klíč od místnosti, kterou obývá nájemce restaurace, v zapečetěné obálce a uložen na zabezpečeném místě.

Úkol 21/2011:

Správce zajistí zamykání obou bran, na odpadky zajistí přistavení a vyvážení kontejneru, povede ubytovací a pokladní knihu a knihu odpracovaných hodin.
Z: správce
T: průběžně

Úkol 22/2011:
Zajistit klíč k hlavnímu jističi elektřiny.
Z: J. Kratochvíl
T: do příštího P MSKS

P MSKS byl doručen pochvalný dopis na areál Zbraslav od sl. Nytlové, kde velmi chválí jak areál Zbraslav (ubytování apod.), tak především služby restaurace Z. Mrázka.

Usnesení předsednictva č. 18/4/2011:
PMSKS jednomyslně rozhodlo o zaslání sl. Ševčíkové 3 000,-Kč za reprezentaci MSKS.

Úkol 23/2011:
Zveřejnit na internetu výzvu ohledně připomínkování stanov MSKS.
Z: PhDr. Trčalová

T. ihned

Úkol 24/2011:
Zajistit podmínky pro vyhlášení soutěže o nejlépe složenou zkoušku mládežníků
Z: VK PMSKS
T: do příštího P MSKS

Úkol 25/2011:
Pořádání tábora mládeže MSKS – Bořuta, Strouhalová, Majtasová. Připravit rozpočet, program a rozpis dne.
Z: Bořuta
T: do příštího P MSKS

PMSKS bylo informováno, že KK Hrušovany u Brna ukončí činnost k 1.7.2011

Usnesení předsednictva č. 19/4/2011:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili přijetí nové organizace KK BaF v Brně.

Usnesení předsednictva č. 20/4/2011:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili proplatit DPP panu Mrázkovi za odpracované hodiny v sazbě 50,- Kč/1 hod, a to za dobu, kdy zastupoval tajemnici nebo J. Kratochvíla při zajišťování ubytování apod. v areálu Zbraslav.

Zapsala: Ing. Navrátilová Drahomíra
Ve Zbraslavi 2.4.2011

Partneři