Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3/2011 ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 26.2.2011

Přítomni: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Hana Radovesnická, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl - omluven, Jaroslav Venhauer

Kontrolní komise: MVDr. Lubomír Široký, Josef Brym

Tajemník: Ing. Drahomíra Navrátilová


Moravskoslezský kynologický svaz
tř. kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno

Zápis č. 3/2011

ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 26. 2. 2011
v 9,30 hod v Brně

Přítomni: Ing. Radim Fiala
PhDr. Ester Trčalová
Mgr. Hana Radovesnická
Slavomír Bořuta
Jiří Kratochvíl - omluven
Jaroslav Venhauer

Kontrolní komise: MVDr. Lubomír Široký
Josef Brym

Tajemník: Ing. Drahomíra Navrátilová

Zasedání je usnášení schopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání předsednictva MSKS, které proběhlo podle programu, jenž byl jednomyslně schválen na začátku zasedání předsednictva.

Program:
1. Úvod, zahájení
2. Zhodnocení společného zasedání PMSKS a KKR
3. Úkoly z minulého zasedání
4. Situace v MSKS
5. Různé
6. Závěr

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu a nechal odsouhlasit program jednání.

Byla zahájena diskuse o minulém společném zasedání PMSKS a KKR na Zbraslavi dne 20.2. 2011.
Sl. Krejčí žádá o zapůjčení ofocené smlouvy o dílo s Pozemstavem.

Usnesení předsednictva č. 6/2/2011:
PMSKS jednomyslně rozhodlo, že se na internetu budou zveřejňovat celé zápisy ze zasedání PMSKS.

Usnesení předsednictva č. 7/2/2011:
PMSKS jednomyslně rozhodlo, že informace z ekonomických, právních, organizačních a podobných interních dokumentů budou poskytovány zástupcům jednotlivých členů (právnickým osobám) na základě podané písemné žádosti sekretariátu MSKS.
Žádost bude dle obsahu řešena:
a) prostřednictvím revizní komise MSKS
b) písemnou odpovědí P MSKS, a to do 60 dnů
c) umožněním nahlédnutí do interních dokladů, a to po schválení předsednictvem
V žádném případě nebudou poskytovány fotokopie žádných interních dokladů a dokumentů, aby nemohlo dojít k porušování právního řádu ČR (ochrana informací v obchodním styku, zákon o ochraně osobních údajů apod.)

Proběhla diskuse o pracovní komisi Zbraslav. Návrh předsedy MSKS – komise pětičlenná - Brhel, Krejčí, Kratochvíl, Kadera + správce

Návrh p. Venhauera – komise tříčlenná, a to dva zástupci ze ZO + člen předsednictva. Zasedání této komise se bude účastnit také správce areálu, bez hlasovacího práva.

Komise se bude podílet na organizaci a kontrole prací prováděných v areálu, zajištění obsazenosti, a tím i výnosnosti areálu, podílet se na stanovování výši poplatků za poskytované služby v areálu, pomáhat s prezentací areálu (na webových stránkách MSKS, v časopisech) apod.

Usnesení předsednictva č. 8/2/2011:
PMSKS jednomyslně rozhodlo o ustanovení Komise pro areál Zbraslav. Tato komise je poradním orgánem předsednictva MSKS, bude zasedat v počtu 3 členů + správce areálu bez hlasovacího práva. PMSKS jmenuje předsedou této komise místopředsedu MSKS Jaroslava Venhauera, jako členy Mgr. Krejčí Kateřinu (KK Pohořelice) a Ing. Navrátilovou Lenku. Komise může být v budoucnu dle potřeby rozšířena. Funkce jsou čestné, náklady na provoz této komise budou hrazeny z prostředků MSKS.
Členky budou informovány dopisem. Členky budou okamžitě kontaktovat e-mailem předsedu p. Jaroslava Venhauera.

Mgr. Radovesnická přečetla návrh p. Staniové ohledně práce s mládeží. Varianty řešení problémů s mládeží do příštího PMSKS promyslí všichni PMSKS.

PMSKS bere na vědomí dopis z ČKS o vydání předběžného opatření o dočasném zákazu chovatelské, výcvikové a závodní činnosti panu Milanu Truksovi. PMSKS rozhodlo, že bude sdělení ČKS respektovat. Informováni budou organizátoři VZ MSKS.

Usnesení předsednictva č. 9/2/2011:
PMSKS jednomyslně rozhodlo, že než bude určen termín konání sjezdu MSKS, kde bude doplněno P MSKS a kontrolní komise, je třeba připravit ve spolupráci se ZO změnu, respektive doplnění stanov MSKS, o čemž může rozhodnout výhradně sjezd. Proto žádáme všechny ZO, aby posílaly svoje písemné návrhy na změnu stanov na sekretariát, a to nejpozději do 30. 9. 2011. Tato informace bude uvedena i v Kalendáři akcí na 2. pol. 2011. P MSKS zapracuje připomínky do stanov MSKS, které pak předá k posouzení právníkům. Poté bude určen termín konání sjezdu MSKS.

Úkol 1/2011: splněno
Úkol 2/2011: splněno
Úkol 3/2011: splněno
Úkol 4/2011: splněno
Úkol 5/2011: splněno

Úkol 6/2011:
PMSKS pověřuje VK zpracováním návrhu statutu mezinárodního rozhodčího pro potřeby FCI.
Z: Mgr. Radovesnická
T: květen 2011

Úkol 7/2011:
Připojistit traktorek Stiga na Zbraslavi – pro případ odcizení. Návrhy předloženy PMSKS ke zvážení

Úkol 8/2011: splněno
Úkol 9/2011: splněno

Úkol 9/2009:
průběžné zasílání plánovaných sportovně kynologických akcí do časopisů Planeta zvířat, Psí sporty a Pes přítel člověka. S časopisy také zajistí smlouvu. Plnění úkolu rozděleno:
MVDr. Široký zajistí - časopis Planeta zvířat, Ing. Fiala – Pes přítel člověka,
J. Venhauer – Psí sporty. Zajistit rozdělení zkoušek na jednotlivé měsíce průběžně

Úkol: 22/2010 splněno

Úkol 25/2010:
vyčíslit cestovné na Zbraslav rok 2010 trvá

Úkol 24/2010: splněno

Úkol 30/2010:
J. Venhauer navrhl odsouhlasit titul "Mistr sportu MSKS". Zhodnotit a podat návrh splnění tohoto titulu.
Z: Mgr. Radovesnická
T: příští PMSKS trvá

Úkol 29/2010:
soustředění agility pro mládežníky – oslovit R. Lišku
Z: Mgr. Radovesnická
T: s výsledkem seznámí na příštím P MSKS trvá

Usnesení předsednictva č. 10/2/2011:
PMSKS jenomyslně rozhodlo o poskytnutí fin. příspěvku ve výši 20 tis. Kč na uspořádání mezinárodního mistrovství ČKNO v Domažlicích ve dnech 1.-3. července 2011.

O bezplatném pronájmu Zbraslavi a ubytování závodníků při otevřeném mistrovství mládeže ČKNO ve dnech 14. -16. 10. 2011 bude jednat nově vytvořená pracovní Komise pro areál Zbraslav.

PMSKS bere na vědomí změnu názvu KK PedigreeVFU Brno na nový název "KK VFU Brno"

Usnesení předsednictva č. 11/2/2011:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili přijetí nové organizace
Chvalovice o.s, okr. Znojmo

Usnesení předsednictva č. 12/2/2011:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili přijetí nové organizace
Areál Hvězda Kroměříž

Usnesení předsednictva č. 13/2/2011:
Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili přijetí nové organizace KK Veverská Bítýška.

Usnesení předsednictva č. 14/2/2011:
PMSKS rozhodlo o pořádání Hanácké národní výstavy psů všech plemen v Olomouci ve dnech 6. – 9. ledna 2012. Pořádáním této výstavy pověřilo KK Hartvíkovice. Veškeré náležitosti tohoto pověření budou mezi MSKS a KK Hartvíkovice upraveny písemnou dohodou. Tato písemná dohoda bude předložena na příštím PMSKS.
PMSKS ukládá tajemnici odeslat žádost na ČMKU do 15. 3. 2011.

Usnesení předsednictva č. 15/2/2011:
PMSKS jednomyslně rozhodlo, že bude pravidelně seznamovat KKR s výsledky hospodaření MSKS na společném zasedání KKR s P MSKS. KKR tyto informace předají dále do organizací. Pokud má jakákoliv organizace zájem konktrétně se informovat, má právo využít postupu podle Usnesení č. 7/2/2011.

PMSKS jednomyslně rozhodlo, že každé KKR na činnost v roce 2011 bude zasláno 5 tis. Kč. Vyúčtování za činnost KKR bude provedeno nejpozději do 15. prosince příslušného roku.

Na odpolední jednání PMSKS byli pozváni jednotliví zájemci o provoz restaurace a zájemci o zaměstnání v pozici správce areálu Zbraslav. Po vybrání zájemce o pronájem restaurace a zájemce o pozici správce areálu Zbraslav bude výsledek zveřejněn na webových stránkách MSKS.

Zapsala: Ing. Navrátilová Drahomíra
V Brně dne 26. 2. 2011

Partneři