Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

6. sjezd MSKS konaný dne 16. 4. 2005 ve Zbraslavi

I. Sjezd bere na vědomí:

 1. Zprávu předsednictva o činnosti MSKS za uplynulé období - přednesl předseda MSKS Ing. Fiala
 2. Zprávu o hospodaření MSKS v uplynulém období - přednesl Ing. Jakubec
 3. Zprávu kontrolní a revizní komise MSKS - přednesl předseda MVDr. Široký

6. sjezd MSKS konaný dne 16. 4. 2005 ve Zbraslavi

I. Sjezd bere na vědomí:

 1. Zprávu předsednictva o činnosti MSKS za uplynulé období - přednesl předseda MSKS Ing. Fiala
 2. Zprávu o hospodaření MSKS v uplynulém období - přednesl Ing. Jakubec
 3. Zprávu kontrolní a revizní komise MSKS - přednesl předseda MVDr. Široký
 4. Zprávu o kynologickém areálu Zbraslav - přednesl p. Kočí
 5. Zprávu výcvikové komise - přednesl p. Šimek
 6. Zprávu o činnosti mládeže v MSKS - přednesl p. Surovec
 7. Zprávu právního poradce MSKS - přednesla JUDr. Olejárová

II. Sjezd schvaluje:

1. Volbu:
a) předsednictva MSKS ve složení:
předseda - Ing.Fiala Radim
členové - Antonín Kočí
Ladislav Frnčo
PhDr.Ester Trčalová
Mgr.Hana Radovesnická
Josef Surovec
Slavomír Bořuta

b) kontrolní a revizní komisi:
MVDr. Lubomír Široký
Miroslav Vávra
Ivana Grunerová

2. Hospodaření MSKS v uplynulém období
3. V předsednictvu MSKS bude v nadcházejícím období pracovat sedm členů včetně předsedy

III. Sjezd ukládá:

a) Předsednictvu MSKS:

 • zaslat KKR, ZO a funkcionářům MSKS schválené usnesení 6. sjezdu MSKS
 • výcvikovou a sportovní činnost zabezpečovat v rozsahu určeném v Kalendáři kynologických akcí na daný rok
 • prostřednictvím Kalendáře kyn.akcí a Zpravodaje MSKS pravidelně informovat o činnosti P MSKS a MSKS základní organizace, KKR. Uvádět zde zprávu o hospodaření MSKS za uplynulé období a zaslat do ZO, KKR a funkcionářům nejpozději do 1.7. každého roku.
 • co nejhospodárněji využívat veškeré získané finanční prostředky MSKS
 • zabezpečit hospodárné využití prostředků získaných z dotací na účely, pro něž byly určeny a jejich včasné vyúčtování.
 • podporovat činnost ZO MSKS finanční dotací prostřednictvím KKR
 • do 1. 6. 2005 jmenovat členy výcvikové komise
 • pokračovat v podnikání kroků, které povedou k navázání spolupráce mezi ČKS a MSKS
 • vstoupit v jednání s P ČMKU v otázce řešení problémů mezi ČKS a MSKS (např.uznávání zkoušek posouzených rozhodčími MSKS pro výběrové závody FCI, MS jednotlivých plemen)
 • v případě neřešení výše uvedeného problému ze strany P ČMKU, požádat o řešení vzniklé situace orgány FCI.

b) Delegátům sjezdu:

 • informovat o závěrech 6. sjezdu MSKS členy základních organizací MSKS

c) Krajským kynologickým radám:

 • nadále zajišťovat v rámci své působnosti kynologickou činnost - výcvikové a chovatelské akce, školení výcvikářů a figurantů

d) Základním organizacím:

 • provádět a rozvíjet svou činnost v souladu s usnesením 6. sjezdu MSKS, se stanovami, řády a pokyny P MSKS, plnit členské povinnosti v daných termínech (členské příspěvky).

7. sjezd MSKS konaný dne 17. 12. 2005 v Prostějově

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
  - mandátové
  - návrhové
 3. Schválení programu
 4. Určení zapisovatele
 5. Hlasování o jednotlivých bodech dle návrhu úpravy stanov MSKS
 6. Diskuse
 7. Usnesení
 8. Závěr

ad 1) Předseda Moravskoslezského kynologického svazu, ing. Radim Fiala, uvítal všechny přítomné. Seznámil delegáty s programem 7. mimořádného sjezdu a vysvětlil hlavní důvody, pro které byl sjezd svolán (zejména úprava stanov). V úvodním vstupu ocenil zodpovědný přístup přítomných, který projevili svou ochotou zúčastnit se sjezdu v předvánočním čase.

ad 2) Volba pracovních komisí

 • mandátová komise: Antonín Kočí, František Sudek, Miroslav Vávra
 • návrhová komise: Květoslav Štibora, Mgr. Hana Radovesnická, Ladislav Frnčo
  Složení obou pracovních komisí bylo jednohlasně schváleno.
  Předseda mandátové komise Antonín Kočí oznámil přítomným, že sjezdu se účastní 57 delegátů, a je tudíž usnášeníschopný.

ad 3) Schválení programu sjezdu

program byl schválen jednohlasně

ad 4) Určení zapisovatele

zapisovatelem sjezdu byla byla určena PhDr. Ester Trčalová

ad 5) Hlasování o jednotlivých bodech:

 • bod 1 ve znění: vypuštění z nadpisu čl. 3 "cíle" - na návrh předsedy MSKS ing. Fialy stažen z programu.
  Hlasování: jednohlasně
 • bod 2 ve znění: doplnění čl. 3 o odst. 6 ve znění: "Mezi činnosti MSKS patří i nájem pozemků, bytů a nebytových prostor, movitých věcí a ubytovací služby." Hlasování: 56 pro, 1 se zdržel (L. Šimek). Návrh přijat.
 • bod 3 ve znění: doplnění čl. 3 o odst. 7 ve znění: "Základními finančními zdroji MSKS jsou členské příspěvky, příjmy z pronájmu, příjmy z poskytování ubytovacích služeb, dary od fyzických a právnických osob, příspěvky, dotace atp." Hlasování: jednohlasně. Návrh přijat.
 • bod 4 ve znění: doplnění čl. 16 odst. 2 písm. a) "- příjmů z poskytování ubytovacích služeb"
  Hlasování: jednohlasně, Návrh přijat.
 • bod 5 ve znění: doplnění čl. 13 dost. 8 o lineu ve znění: "Předsednictvo dále rozhoduje o výši svazových členských příspěvků."
  Na návrh ing. Rychetského byl nejprve hlasován bod 6, po jeho schválení byl bod 5 vypuštěn z programu a tedy nehlasován.
 • bod 6 ve znění: čl. 16 odst. 2. písm. d) ve svém znění, /tj. "d) Výši svazových členských příspěvků stanoví sjezd."/
  Hlasování: 36 pro, 6 proti. Návrh přijat
 • bod 7 ve znění: zvýšení svazových členských příspěvků na 50 Kč ročně za každého člena. Nejprve bylo hlasováno o protinávrhu na zvýšení příspěvků na částku 40 Kč. Tento protinávrh nebyl přijat, pro hlasování jen 11 delegátů. Poté bylo g¨hlasováno o původním návrhu na částku 50 Kč/rok/člena MSKS.
  Hlasování: 43 pro, 4 se zdrželi, 10 proti. Návrh přijat.

ad 6) Diskuse

 • p. Kulda, ZO Mix klub Brno – Bohunice: do stanov zapracovat text ve smyslu tom, aby sjezd byl usnášeníschopný, pokud je přítomna 1/3 z pozvaných delegátů, pokud se potřebný počet nedostaví do 30 minut od stanoveného času zahájení sjezdu, snížit potřebný počet delegátů na ¼.
 • p. Rychetský, ZO Jihlava: motivovat členy tak, aby měli zájem se na sjezd dostavit, např. proplacením cestovného, dotací apod.)
 • ZO Zlechov: proč motivovat členy, aby se dostavili na sjezd, když zřejmě nemají zájem.
 • P. Bořuta,ZO Břeclav: návrh zastupitelnosti delegátů při mimořádných sjezdech, např. plná moc apod.

ad 7) Usnesení

předseda MSKS ing. Fiala seznámil s návrhem usnesení sjezdu.
Hlasování: 56 pro, 1 se zdržel

ad 8) Závěr

Předseda MSKS ing. Fiala informoval přítomné o pověření PhDr. Ester Trčalové k zastupování předsedy z důvodu jeho předpokládaného pracovního působení v Praze. Tento mandát PhDr. Trčalová přijala k 1. 1. 2006. Na závěr předseda poděkoval přítomným za spolupráci a účast.

1/2005

Usnesení předsednictva č. 1/1/2005

 • P MSKS jednomyslně rozhodlo o podání návrhu na ČMKU, že zkoušky ZŘ SchH/VPG a IPO do stupně 2, včetně, mohou vykonávat i psi bez PP. Tento návrh je v souladu s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat při chovu , odst. D bod 2, schváleno na ÚKOZ dne 30. 6. 2004, pod č.j. 26446/2004-11020. Tento návrh je dán na vědomí ČKS. Moravskoslezský kynologický svaz tuto úpravu navrhuje v rámci sjednocení s NZŘ ČR.

Usnesení předsednictva č. 2/1/2005

 • P MSKS se jednomyslně rozhodlo že, k 1. 3. 2005 budou zkoušky SchH prováděny podle platného zkušebního řádu SchH/VPG, který je v souladu se zkušebním řádem Klubu německého ovčáka WUSV. Školení rozhodčích k tomuto řádu proběhne dne 26. 2. 2005 na sekretariátu Moravskoslezského kynologického svazu v Brně. Tiskopisy budou předány na školení. V případě potřeby všechny tiskopisy lze stáhnout z internetu MSKS.

Usnesení předsednictva č. 3/1/2005

 • P MSKS projednalo a odsouhlasilo jednomyslně jmenný seznam 21 delegátů na VIII. valnou hromadu ČMKU, konanou dne 2.dubna 2005 v Praze. Zároveň odsouhlasilo i jmenovitě náhradníky.

2/2005

Usnesení předsednictva č. 4/2/2005

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo obsah Zpravodaje a zaslání na všechny kynologické kluby, rozhodčím, svaz. figurantům a delegátům 6. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu.

Usnesení předsednictva č. 5/2/2005

 • P jednomyslně rozhodlo o zvýšení paušálu pro předsedu výcvikové komise z 1 000,- Kč na 1 200,- Kč, s účinností od 1. 1. 2005.

Usnesení předsednictva č. 6/2/2005

 • Členové P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasili udělit výkonnostní třídu těmto členům: Jana Rohlínková – 3.VT, Jana Hubáčková – 3.VT, Biskupice III. třída

Usnesení předsednictva č. 7/2/2005

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo vrácení startovného v plné výši všem závodníkům, kteří se přihlásili na VZ ve Velkých Němčicích, dne 26. 3. 2005 a který se nekonal z důvodu nepříznivého počasí (podmáčené terény, sníh). MSKS uhradí náklady za vydané poštovné KK Velké Němčice a na základě doporučení VK, za vykonanou práci na kompenzování ztráty a úhradu nákladů na tomto závodě, dostane KK Vel. Němčice návlek (bude předáno na 6. sjezdu ve Zbraslavi).

Usnesení předsednictva č. 8/2/2005

 • P odsouhlasilo nový termín a místo VZ, který se bude konat dne 21. 5. 2005 v Karviné. Rozhodčí: Šimek, Mnich, Pouč, náhr. Vávra, figurují: Šesták, Hollý, náhr. Skřenek.

Usnesení předsednictva č. 9/2/2005

 • P MSKS, na základě informací z ČKS, s okamžitou platností pozastavuje, až do vyšetření, činnost rozhodčímu p. Chaloupkovi.

Usnesení předsednictva č. 10/2/2005

 • V roce 2005 se bude dělat rekonstrukce střechy ubytovny v kynologickém areálu ve Zbraslavi u Rosic. Byly osloveny 3 stavební firmy, z nichž předsednictvo vybralo jednomyslně stavební firmu s nejnižšími náklady.

3/2005

Usnesení předsednictva č. 11/3/2005

 • Členové předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu většinou hlasů (l proti, p.Kočí) rozhodli proplatit odměnu zkoušející komisi ( Ladislav Šimek, Josef Surovec, MVDr. Lubomír Široký) za mimořádné přezkoušení rozhodčího z výkonu.

1/2005

Usnesení předsednictva č. 12/4/2005

 • Na základě tajné volby se prvním místopředsedou stala PhDr. Ester Trčalová, druhým místopředsedou Antonín Kočí.

Usnesení předsednictva č. 13/4/2005

 • Na základě tajné volby se předsedou Výcviková komise stala Mgr. Radovesnická Hana. Členové VK byli odsouhlaseni a s volnou souhlasí: Bořuta Slavomír, Pouč Alois, Surovec Josef, Baselová Tereza.
 • P potvrzuje ve funkci pro práci s mládeží Josefa Surovce.
  Předsednictvo odsouhlasilo pracovní zaměření pro jednotlivé členy předsednictva:
  • Kočí Antonín - majetkové a organizační zabezpečení v oblasti kynologického areálu ve Zbraslavi
  • Ladislav Frnčo – zabezpečování a uzavírání smluv pro kynologické akce ve Zbraslavi
  • Surovec Josef – práce s mládeží a spolupráce se Slovenskem
  • PhDr. Trčalová Ester – propagace Moravskoslezského kynologického svazu na internetových stránkách a v kynologických časopisech
  • Mgr. Radovesnická Hana – předseda výcvikové komise, delegování rozhodčích, figurantů, zpracování Kalendáře kynologických akcí
  • Bořuta Slavomír – práce ve výcvikové komisi

Usnesení předsednictva č. 14/4/2005

 • P MSKS jednomyslně rozhodlo inzerovat výcvikové akce MSKS na každý měsíc v časopise Pes přítel člověka a v časopise NO, s účinností od 1. 7. 2005.

Usnesení předsednictva č. 15/4/2005

 • Předsednictvo odsouhlasilo jednomyslně zapsané Usnesení 6. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu. Usnesení bude zveřejněno na internetu a zasláno všem ZO, KKR a funkcionářům MSKS.

Usnesení předsednictva č. 16/4/2005

 • P jednomyslně odsouhlasilo prodej speciálního přívěsu pro psy GASTON 3 v minimální ceně 20 000,- Kč, s tím že bude prodán nejvyšší nabídce. Zájemci své nabídky pošlou v zapečetěné obálce heslo VOZÍK na sekretariát MSKS, tř. kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno do 22. května 2005.

Usnesení předsednictva č. 17/4/2005

 • P MSKS jednomyslně rozhodlo přispět na Mezinárodní mistrovství ČKNO ve výkonu, které se bude konat v Blovicích na Plzeňsku, finančním příspěvkem ve výši 20 000,- Kč.

Usnesení předsednictva č. 18/4/2005

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo příspěvek ZO 10213 o dotaci na reprezentaci psovodů MSKS na Mistrovství Světa záchranných psů IRO, konané ve dnech 27. 6. 2005 – 2. 7. 2005 ve Francii-Camargue, a to ve výši 1500,- Kč na každého účastníka (10 osob) tj. 15 000,- Kč

Usnesení předsednictva č. 19/4/2005

 • P většinou hlasů rozhodlo , že zapůjčení ozvučení bude realizováno oproti převzaté záloze ve výši 1 000,- správcem kyn. areálu, která bude vrácena zpět po odevzdání přezkoušeného, funkčního ozvučení. Přebírat a odevzdávat ozvučení bude odpovědná osoba. U zapůjčení na VZ bude vyplacena odměna ZO po přezkoušení funkčnosti ozvučení. Pokud nebude funkční, zaplatí se oprava z této odměny, popř. u jiných zájemců bude oprava přefakturována.

Usnesení předsednictva č. 20/4/2005

 • P jednomyslně odsouhlasilo zaplatit fakturu (část bude řešena zálohou) na boudy pro psy do kyn. areálu ve Zbraslavi ve výši 53 000,- Kč do konce května 2005. Jedná se o 11 ks nezateplených bud á 3 000,- a zateplených bud v počtu 5 ks á 4 000,-

Usnesení předsednictva č. 21/4/2005

 • P jednomyslně odsouhlasilo, že psi bez PP mohou skládat všechny stupně zkoušky NZŘ v plném rozsahu, s účinností od 1. 3. 2005.

Revokace Usnesení předsednictva č. 1/1/2005

 • Nové znění: P MSKS jednomyslně rozhodlo o podání návrhu na ČMKU, že zkoušky ZŘ SchH/VPG a IPO , mohou vykonávat i psi bez PP. Tento návrh je v souladu s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat při chovu , odst. D bod 2, schváleno na ÚKOZ dne 30. 6. 2004, pod č.j. 26446/2004-11020. Tento návrh je dán na vědomí ČKS. Moravskoslezský kynologický svaz tuto úpravu navrhuje v rámci sjednocení s NZŘ ČR.

2/2005

Usnesení předsednictva č. 22/5/2005

 • P MSKS jednomyslně odsouhlasilo předloženou přepracovanou směrnici pro činnost KKR dle nových stanov MSKS

Usnesení předsednictva č. 23/5/2005

 • P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo prodej vozíku pro psy GASTON 3 kynologickému klubu Škrdlovice.

Usnesení předsednictva č. 24/5/2005

 • P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně odsouhlasilo nákup bojleru do sprch na ubytovnu č. 1 na Zbraslav

Usnesení předsednictva č. 25/5/2005

 • P jednomyslně odsouhlasilo na Mistrovství stopařů proplatit jednu stopu ve výši 80,- Kč, každý kladeč musí našlapat minimálně 3 stopy, aby mu mohl být proplacen cestovní příkaz, odměna pořádající organizaci bude ve výši 3 tis. Kč.

Usnesení předsednictva č. 26/5/2005

 • P jednomyslně odsouhlasilo nevracet startovné závodníkům. Startovné zůstává pořádající organizaci na organizační zajištění. Platí pro dospělé, s účinností od 1. 1. 2006.

Usnesení předsednictva č. 27/5/2005

 • P jednomyslně odsouhlasilo účast družstva MSKS mládeže i dospělých dle seznamu, (dospělí: Holan, Novák, Pleskač, Mgr. Cahová, mládež: Šímová,Ptáčníková, Valenta, Procházková, Bajtek, náhradník: Milostná, Chrástková, vedoucí mládeže:Surovec) mezinárodního mistrovství Slovenské republiky dle SchH 3 ve dnech 24. - 26. 6. 2005 v Žilině. Moravskoslezský kynologický svaz přispěje na dopravu 2 Kč/km na psovoda (mládež i dospělí).

Usnesení předsednictva č. 28/5/2005

 • P jednomyslně odsouhlasilo bezplatně přenechat pro výcvikovou činnost KK Adamov rukáv, návlek a leederstock. Zároveň obdrží fin. dotaci ve výši 2 tis. Kč.

Usnesení předsednictva č. 29/5/2005

 • P jednomyslně odsouhlasilo, že pověřuje KK Hartvíkovice přihlášením se do výběrového řízení a pořádáním NV psů všech plemen v Olomouci ve dnech 14. - 15. 1. 2006 ve spolupráci s firmou ZVĚROKRUH, SANVET, SAMOHÝL a s MSKS.

Usnesení předsednictva č. 30/5/2005

 • P jednomyslně odsouhlasilo otevření kanceláře NVP v budově MSKS v Brně, na tř. kpt. Jaroše 35, s ročním nájmem 1 000 Kč /1 m2

3/2005

Usnesení předsednictva č. 31/7/2005

 • P Moravskoslezského kynologického svazu jednomyslně rozhodlo, že s účinností od 1. 1. 2006 bude v platnosti za ubytování a pronájem kyn. areálu ve Zbraslavi tento ceník služeb:
  • jednotná sazba za pronájem kyn. areálu
  • právnické osoby, chovatelské akce 2 500,- Kč
  • stánek 200,- Kč
  • ubytování člen MSKS 100,- Kč
  • ubytování nečlen MSKS 200,- Kč
  • ubytování mládež nečlen MSKS 100,- Kč

Usnesení předsednictva č. 32/7/2005

 • Od 1. 7. 2005 se budou vydávat na sekretariátu Moravskoslezského kynologického svazu certifikáty, které jsou potřebné k účasti na výstavách psů. Za vystavení certifikátu bude poplatek 100,- Kč, pokud se bude posílat poštou, bude připočítán poplatek za dobírku - jednomyslně schváleno P MSKS.

Usnesení předsednictva č. 33/7/2005

 • P MSKS odsouhlasilo konání příštího MMSKS dne 9. - 10. září 2006 ve Zbraslavi.

4/2005

Usnesení předsednictva č. 34/8/2005

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili,s okamžitou účinností, že se již nebude na MMSKS proplácet závodníkům ani mládežníkům cestovné.

Usnesení předsednictva č. 35/8/2005

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili ocenění pana Jana Pokorného za dlouholetou práci v kynologii a předání dárkového koše v hodnotě 1 000,- Kč na Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu.

Usnesení předsednictva č. 36/8/2005

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili zakoupení DVD přehrávače jako věcný dar za umístění na 2. místě na Mistrovství MSKS.

5/2005

Usnesení předsednictva č. 37/11/2005

 • Na základě stanov, Ing. Radim Fiala, z důvodu pracovní zaneprázdněnosti, s účinností od l. ledna 2006, pověřuje k výkonu svých funkcí předsedy, místopředsedkyni paní PhDr. Ester Trčalovou a p.PhDr. Ester Trčalová toto pověření přijímá v plném rozsahu. P MSKS toto pověření jednomyslně odsouhlasilo.

Usnesení předsednictva č. 38/11/2005

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili výpověď k 31. 12. 2005 z nájmu nebyt. prostor v kynologickém areálu na Zbraslavi p. Řezaninovi.

Usnesení předsednictva č. 39/11/2005

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili nákup pohárů ve výši 3 000,- Kč pro vítěze Mistrovství republiky v tanci se psem v Blansku dne 3.12.2005.

Usnesení předsednictva č. 40/11/2005

 • Členové P MSKS jednomyslně přijali nový KK "ROZVOJ" Pěnčín, kraj Olomoucký. Bude jim předán rukáv, návlek a leederstock.

Usnesení předsednictva č. 41/11/2005

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili svolat pracovní sjezd Moravskoslezského kynologického svazu na den 17. prosince 2005 v Národním domě v Prostějově

Usnesení předsednictva č. 42/11/2005

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili proplatit náklady (startovné a ubytování) účastníkům Mistrovství v Žilině, konané v červnu 2005, kteří reprezentovali Moravskoslezský kynologický svaz.

Usnesení předsednictva č. 43/11/2005

 • Členové P MSKS jednomyslně rozhodli s účinností, od 1. 1. 2006, že finanční odměna za pořádání výběrového závodu pro mládež bude pro pořádající organizaci ve výši 3 000,- Kč. VZ dospělých zůstávají v platnosti.

Usnesení předsednictva č. 44/11/2005

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili v roce 2006 konání pouze 2 výběrových závodů, z toho jeden VZ bude dvoudenní a uskuteční se ve dnech 6. a 7. května 2006 v kynologickém areálu ve Zbraslavi.

Usnesení předsednictva č. 45/11/2005

 • Členové P MSKS většinou hlasů (5 pro, 1 proti) odsouhlasili, že v letošním roce se zim. soustředění mládeže uskuteční pouze za předpokladu, že si mládežníci veškeré náklady uhradí sami.

Usnesení předsednictva č. 46/11/2005

 • Členové P MSKS jednomyslně odsouhlasili doporučit a navrhnout MVDr. Širokého Lubomíra do komise na ochranu zvířat jako zástupce Českomoravské kynologické unie

Partneři