Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

4. sjezd MSKS konaný dne 29. 4. 2001 ve Zbraslavi u Brna

I. Sjezd zvolil:

a) mandátovou komisi ve složení: p. Špatinka, pí Majtasová, pí. Skulová
b) volební komisi ve složení: ing.Kadera, p. Pouč, p. Kalliontzis
c) návrhovou komisi ve složení: PaedDr. Rojková, Mgr. Ebertová, p. Vávra


4. sjezd MSKS konaný dne 29. 4. 2001 ve Zbraslavi u Brna

I. Sjezd zvolil:

a) mandátovou komisi ve složení: p. Špatinka, pí Majtasová, pí. Skulová
b) volební komisi ve složení: ing.Kadera, p. Pouč, p. Kalliontzis
c) návrhovou komisi ve složení: PaedDr. Rojková, Mgr. Ebertová, p. Vávra

II. Sjezd schválil:

a) jednací řád sjezdu
b) program sjezdu
c) změnu programu - bod 12. před bod 8.
d) Návrh ing. Gajdušíkové na podmíněné vyloučení 11 organizací pro nezaplacení členských příspěvků za dva roky, zaplatit nutno do 30. 6. 2001 a vyloučení 14 organizací z důvodu neplnění členských povinností - neplacení členských příspěvků za 3 nebo 4 roky
e) Změny stanov, a to z návrhu p. Venhauera:

 • čl. 12 - oblastní (krajské kynologické rady)
 • par. 38 - bod 2 - z návrhu vyškrtnuta právní subjektivita, bod 9 finance
 • par. 39 - bod a) vyškrtnuto "zejména usměrňuje sportovní výcvikovou činnost"
 • vypustit celý par. 40
 • ze stávajících stanov vypustit v par. 39 "podle potřeby může být počet členů předsednictva rozšířen"
 • doplnění článku 11 stanov o povinnost základních organizací zajistit v rámci právní subjektivity vlastní IČO - vyplývá ze zákona

f) návrh volebního řádu s těmito úpravami:

 • odstavec 4a) - úprava volebních lístků - souhlas s navrženým kandidátem se označí zakroužkováním pořadového čísla kandidáta, nesouhlas se provede přeškrtnutím celého jména kandidáta
 • odstavec 4c) - maximální počet kandidátů předsednictva, které lze zakroužkovat, je 8.

III. Sjezd bere na vědomí:

a) zprávu předsedy ing. Doubka o činnosti MSKS za uplynulé volební období
b) zprávu tajemnice ing. Gajdušíkové o hospodaření MSKS za uplynulé volební období
c) zprávu předsedkyně výcvikové komise MSKS Mgr. Hany Radovesnické, která přednesla zprávu p. Bryma (1997-1999) a zprávu za své působnosti (2000 - 2001)
d) zprávu kontrolní komise MSKS, přednesenou MVDr. Širokým
e) zprávu volební komise o výsledcích voleb

IV. Sjezd ukládá:

a) zvolené kontrolní komisi, aby do konce kalendářního roku 2001 provedla kontrolu účelnosti vynaložených finančních prostředků MSKS za uplynulé volební období a zveřejnila výsledek této hloubkové kontroly prostřednictví Zpravodaje MSKS na 1. pololetí roku 2002
b) oběma vlastníkům areálu (MSKS a KK Zbraslav), že veškeré propagační materiály a inzerce, vztahující se k areálu MSKS na Zbraslavi, budou v úplné podobě předloženy ke schválení předsednictvu MSKS. Současně s tím bude uveden na pravou míru inzerát v časopise NO, vztahující se k tomuto areálu
c) zvolenému předsednictvu, aby byly pravidelně aktualizovány internetové články MSKS, zejména zápisy z předsednictva a jiné důležité informace, týkající se činnosti MSKS, a to do 14 dnů od zasedání předsednictva

1/2001

Usnesení č. 01/2001

 • P MSKS většinou hlasů zvolilo do funkce 1. místopředsedy a současně předsedy výcvikové komise p. Jaroslava Venhauera ze ZO Jihlava.
 • Členové VK budou jmenováni na základě předložených návrhů všech členů předsednictva.
 • Složení a počet členů VK bude bodem programu příštího zasedání P MSKS.

Usnesení č. 02/2001

 • P MSKS většinou hlasů zvolilo do funkce 2. místopředsedy MSKS p. Antonína Kočího ze ZO Velká Bíteš.

Usnesení č. 03/2001

 • P MSKS většinou hlasů zvolilo do funkce člena předsednictva zabezpečující sportovní a chovatelskou činnost v kynologickém areálu Zbraslav p. Ladislava Frnča ze ZO Nezamyslice.

Usnesení č. 04/2001

 • P MSKS většinou hlasů zvolilo do funkce člena předsednictva-garanta pro práci s mládeží p. Josefa Surovce ze ZO Životice.

Usnesení č. 05/2001

 • P MSKS většinou hlasů zvolilo do funkce člena předsednictva zabezpečující propagaci MSKS a tiskové mluvčí p. PhDr. Ester Trčalovou ze ZO Tečovice.

Usnesení č. 06/2001

 • P MSKS většinou hlasů zvolilo do funkce člena předsednictva-koordinátora pro činnost oblastních rad p. Roberta Klepáče ze ZO Břeclav.

Usnesení č. 07/2001

 • P MSKS rozhodlo většinou hlasů o změně sídla MSKS. Sídlem MSKS bude Zbraslav u Brna.
 • Veškeré poštovní zásilky budou zasílány na PO Box ve Velké Bíteši, ke kterému bude mít přístup p. Kočí, který bude třídit došlou poštu a zasílat jednotlivým členům P k projednání a zpracování.

Usnesení č. 08/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo předloženou Smlouvu o nájmu nebytových prostor s p. Vostálem.

Usnesení č. 09/2001

 • P MSKS rozhodlo o zasílání poštovních zásilek týkajících se provozu a rekreací v kyn. areálu Zbraslav na adresu: MSKS - PO Box ve Velké Bíteši.

Usnesení č. 10/2001

 • P MSKS rozhodlo o zaslání propagačních materiálů do všech chovatelských klubů.

Usnesení č. 11/2001

 • P MSKS rozhodlo o změně podpisových vzorů u účtu ČS a.s. Brno, č.ú. 2686350628/0800 s okamžitou platností. Podpisové právo budou mít: Ing. Fiala, Ing. Gajdušíková, Kočí, Venhauer. Manipulace s fin. prostředky účtu bude možná při podpisu 2 účastníků.
 • Na účtu MSKS u KB a.s. Hodonín č.ú. 1752010257/0100 budou mít podpisové právo kromě Ing. Gajdušíkové i Ing. Fiala.

Usnesení č. 12/2001

 • Předseda svazu se bude scházet s tajemnicí svazu dle potřeby.
 • Předseda svazu, popř. místopředseda bude písemně odsouhlasovat-parafovat faktury, mzdy, cestovní příkazy, odvody na MSSZ, ZP, FÚ aj. doklady k proplacení.
  Ve výjimečných případech může faktury nebo jiné doklady proplatit tajemnice na telefonický pokyn-souhlas předsedy svazu.

Usnesení č. 13/2001

 • P MSKS rozhodlo o zasílání výpisu z účtu 1x měsíčně na adresu Ing. Gajdušíkové.
  Změnit podpisové vzory u ČS a.s. Brno-2686350628/0800.

Usnesení č. 14/2001

 • P MSKS rozhodlo o zrušení účtu u UB a.s. Brno, č.ú. 92400174/3400 a převedení fin. prostředků na účet MSKS u KB a.s. Hodonín, č.ú. 1752010257/0100.

Usnesení č. 15/2001

 • P MSKS rozhodlo o neposkytnutí finanční dotace ZO Bukovina, Velké Meziříčí a Břestek. Žádosti zaevidovat, později předat k řešení oblastním radám.

Usnesení č. 16/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo finanční dotaci ČKNO na M ČKNO ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení č. 17/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o neposkytnutí delegace rozhodčího na zkoušky a soutěže těm ZO MSKS, které nemají zaplacené svazové příspěvky od r. 1998-2001.

Usnesení č. 18/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o zveřejnění Usnesení ze zasedání P MSKS na webových stránkách MSKS.

Usnesení č. 19/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo bezplatné převedení kapesní databanky a stolního ventilátoru Ing. Karlu Doubkovi.

Usnesení č. 20/2001

 • P MSKS rozhodlo neprodávat skartovací přístroj, psací stroj (Perlička), kopírku umístěnou v současné době v bývalé kanceláři MSKS na ulici Glinkova 11 a přemístit tyto věci do kyn. areálu Zbraslav.

Usnesení č. 21/2001

 • P MSKS rozhodlo o prodeji svazového osobního automobilu MAZDA 323. Automobil bude inzerován k prodeji prostřednictvím tisku, popř. umístěn do autobazaru.

Usnesení č. 22/2001

 • P MSKS rozhodlo o provedení inventury k 8.5.2001 veškerého majetku MSKS. Inventurní komise bude podléhat Kontrolní komisi. Komise provede porovnání účetní a fyzické evidence.

2/2001

Usnesení č. 23/2001

 • P MSKS jednohlasně pověřilo Ing. Fialu, Kočího, Venhauera vyhodnocením nabídek firem, které by měly zájem provést rekonstrukci ubytovny č. 2 v kyn. areálu Zbraslav.S firmou, která nabídne nejvýhodnější podmínky uzavřít Smlouvu o dílo.

Usnesení č. 24/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo, že při hlasování P MSKS rozhoduje prostá většina přítomných členů P MSKS.

Usnesení č. 25/2001

 • P MSKS většinou hlasů jmenovalo do VK MSKS Jana Krajsu ze ZO Nivnice.

Usnesení č. 26/2001

 • P MSKS většinou hlasů zamítlo návrh J. Venhaura, aby členem VK byl Ladislav Šimek ze ZO Chropyně.

Usnesení č. 27/2001

 • P MSKS většinou hlasů zamítlo návrh J. Venhauera, aby členem VK byl dočasně Miroslav Vávra ze ZO Otrokovice do doby podzimních zkoušek svazových figurantů.

Usnesení č. 28/2001

 • P MSKS většinou hlasů schválilo složení VK MSKS:
  Jaroslav Venhauer-předseda VK MSKS
  Josef Surovec-člen VK pověřený zabezpečením práce a činností s mládeží-člen P MSKS
  Jan Krajsa - člen VK
  Ing. Tomáš Kadera - člen VK
  Zástupce figurantů - tato funkce zůstane do doby zkoušek svazových figurantů neobsazena

Usnesení č. 29/2001

 • P MSKS jednohlasně odsouhlasilo nabídku firmy WEB Studio-Vladimír Šebesta o správě webových stránek MSKS a nabídky služeb pro MSKS dle zaslané nabídky za stávající cenu 790,- Kč/měsíc (bez DPH)

Usnesení č. 30/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o přidělení faxu těmto členům P, KK a tajemnici MSKS:
  1.) Ing. Fiala
  2.) Ing. Gajdušíková
  3.) Josef Brym-správce areálu
  4.) Antonín Kočí
  5.) Jaroslav Venhauer
  6.) Josef Surovec
  7.) PhDr. Ester Trčalová
  8.) Robert Klepáč
  9.) Václav Bachman
 • Částečná revokace Usnesení č. 11/2001
  Na účtu MSKS u KB a.s. Hodonín č.ú. 1752010257/0100 bude mít podpisové právo kromě Ing. Gajdušíkové i Ing. Fiala.

Usnesení č. 31/2001

 • Na účtu MSKS u KB a.s. Hodonín č.ú. 1752010157/0100 budou mít podpisové právo: Ing. Fiala, Ing. Gajdušíková, Kočí, Venhauer. Manipulace s fin. prostředky bude možná při podpisu 2 účastníků.

Usnesení č. 32/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo Jaroslavu Venhauerovi měsíční telefonní paušál na mob. telefon ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 33/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo Antonínu Kočímu měsíční telefonní paušál na mob. telefon ve výši 400,- Kč. Proplácení tel. karty ve výši 400,- Kč bude prováděno na základě předložení dokladu.

Usnesení č. 34/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo Josefu Surovcovi měsíční telefonní paušál na mob. telefon ve výši 400,- Kč. Proplácení tel. karty ve výši 400,- Kč bude prováděno na základě předložení dokladu.

Usnesení č. 35/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo Ladislavu Frnčovi měsíční telefonní paušál na mob. telefon - tel. č. 0602/786001 ve výši 500,- Kč.

Usnesení č. 36/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo koncept dopisu pro Ing. Doubka od Ing. Fiala týkající se vyzvání k předání movitých věcí ve vlastnictví MSKS.
 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o revokaci Usnesení č. 14/2001 a přijalo toto nové usnesení:

Usnesení č. 37/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o zrušení účtu u UB a.s. Brno, č.ú. 92400174/3400 a převedení fin. prostředků na účet MSKS u ČS a.s. Brno 2686350628/0800.

Usnesení č. 38/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o převedení účtu u ČS a.s. Brno 2686350628/0800 z Brna do Velké Bíteše.

Usnesení č. 39/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o uzavření Pracovní smlouvy na dobu určitou od 22.5.-31.7.2001 se Světlanou Sedláčkovou za měsíční mzdu 7.500,- Kč (čistého).

Usnesení č. 40/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o dočasném přidělení mob. tel. s tel. č. 0602/786005 Světlaně Sedláčkové.

Usnesení č. 41/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo provozní zálohu správci areálu v částce 5.000,- Kč. Finanční částka přesahující 5.000,-Kč musí být převedena na účet MSKS, ČS a.s. Brno, č.ú. 2686350628/0800.

Usnesení č. 42/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o vybudování samostatné elektrické přípojky v hodnotě cca 35.000,- Kč za stavební práce a za poplatek JME v částce cca 72.000,- Kč. Realizace bude provedena dle finanční situace MSKS.

Usnesení č. 43/2001

 • MSKS jednohlasně rozhodlo o pořádání akcí v roce 2002:
  1) svod německých ovčáků - 1.6.2002
  2) bonitace NO - 2.6.2002
  3) krajská výstava NO - 25.5.2002
  kontaktní adresa: MSKS, PO BOX 26, 595 01 Velká Bíteš nebo mob. tel. správce areálu Zbraslav - 0602/786005.

Usnesení č. 44/2001

 • P MSKS většinou hlasů rozhodlo o prodeji přívěsného vozíku pro psy - tříkomorového GASTON 3 Zdeňku Katolickému.

Usnesení č. 45/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo pro proplácení celé částky mob. telefonu předsedovi svazu Ing. Radimu Fialovi.

Usnesení č. 46/2001

 • P MSKS většinou hlasů rozhodlo o měsíčním paušálu mob. telefonu tajemnici svazu Ing. Evy Gajdušíkové ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 47/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o tom, aby byly vystavovány měsíční výpisy pevné linky tajemnice svazu Ing. Gajdušíkové u tel. č. 0628/359811.

3/2001

Usnesení č. 48/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo uzavření Pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou na kynologický areál Zbraslav v tomto rozsahu:
  a) pojištění pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením
  b) pojištění movitých věcí proti živelním nebezpečím
  c) pojištění budov a jiných staveb proti živelním nebezpečím

Usnesení č. 49/2001

 • P MSKS jednohlasně pověřilo PhDr. E. Trčalovou a p. Š. Grunovou zabezpečením webových stranek MSKS co do obsahu, textu a kontroly. Na těchto stránkách by měly být zveřejněny mimo Usnesení P MSKS také zprávy z výcvikové a kontrolní komise, popř. jiné aktuální informace.

Usnesení č. 50/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo předloženou Smlouvu o poskytování internetových služeb s firmou WebStudio - Vladimír Šebesta, Bayerova 6, 602 00 Brno ze dne 19.5.2001.

Usnesení č. 51/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo výši čistého příjmu 10.000,- Kč/měsíc sl. Světlaně Sedláaacute;čkové od 1.8.2001.

Usnesení č. 52/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo odměnu ve výši 2.500,- Kč/měsíc sl. Světlaně Sedláčkové za měsíce červen a červenec.

Usnesení č. 53/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo proplácení Dohod o provedení práce sezónním pracovníkům ve výši 50,- Kč/hod., kteří se budou podílet na úpravě areálu Zbraslav.

Usnesení č. 54/2001

 • P MSKS jednohlasně pověřilo Ing. R. Fialu k napsání dopisu firmě Sage Market, s.r.o. a vyzvání k umístění samostatného vodoměru k objektu (kanceláři) této firmy.

Usnesení č. 55/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o zamítnutí žádosti firmy Výstavnictví-Vnislav Řezanina na nový splátkový kalendář.

Usnesení č. 56/2001

 • P MSKS většinou hlasů rozhodlo neobsadit páté (volné) místo člena ve VK.
  A. Pouč bude lektorem na podzimních zkouškách svazových figurantů a bude VK navržen za "mluvčího" figurantů MSKS.

Usnesení č. 57/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo výcvikovou část Kalendáře kyn. akcí na II. pol. r.2001.
 • Součástí Kalendáře by měl být i přehled nejvýznamnějších chovatelských akcí a akcí v areálu Zbraslav.

Usnesení č. 58/2001

 • P MSKS jednohlasně vzalo na vědomí článek PhDr. E. Trčalové o 4. sjezdu MSKS.
  Článek byl zaslán do časopisu "Pes přítel člověka"

Usnesení č. 59/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o zveřejnění článku o 4. sjezdu MSKS včetně jeho usnesení v Kalendáři kyn. akcí na II. pol. r. 2001.

Usnesení č. 60/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo obsah Kalendáře kyn. akcí na II. pol. r.2001.

Usnesení č. 61/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo možnost, v případě tisku Kalendáře sponzorskou firmou, aby tato měla možnost zveřejnit svou reklamu na titulní straně.

Usnesení č. 62/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo "tréninkový den" pro účastníky M MSKS dne 8.9.2001 v areálu Zbraslav.

Usnesení č. 63/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo doplněk k finančním odměnám kladečům na M MSKS ve výši 50,-Kč/1 stopu.

Usnesení č. 64/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo nákup 3 ks rukávů u firmy GAPPAY.

Usnesení č. 65/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo zaslání otevřeného dopisu na ZŠK, ve kterém MSKS vyzve ZŠK ke spolupráci. Současně schválilo zveřejnění tohoto dopisu v časopise Noviny kynológov

Usnesení č. 66/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo bezplatné stravování a ubytování všem účastníkům M MSKS bez rozdílu.

Usnesení č. 67/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo počet závodníků z ČKS na maximální počet 10 psovodů.

Usnesení č. 68/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo sestavení, zapracování a paragrafovou posloupnost nového textu Stanov MSKS, schváleného 4. sjezdem MSKS.

Usnesení č. 69/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o odložení Žádosti ZO Brdská kynologická organizace k přijetí do MSKS.

Usnesení č. 70/2001

 • P MSKS jednohlasně zamítlo odprodej půdních prostor na Tř. kpt. Jaroše 35, Brno.

Usnesení č. 71/2001

 • P MSKS většinou hlasů rozhodlo o proplacení cestovních náhrad Květoslavu Štiborovi na zasedání P MSKS dne 10.6.2001 za částku 5,- Kč/km.

Usnesení č. 72/2001

 • P MSKS většinou hlasů rozhodlo o zveřejnění omluvy těm ZO MSKS, které byly vyzvány k doložení dokladu o zaplacení členských příspěvků za některý z let 1998, 1999, 2000 a 2001 v tomto textu: "stávající P MSKS se omlouvá těm ZO MSKS, které musely opětovně dokládat zaplacení členských příspěvků z důvodu nepřesností v agendě MSKS, týkající se zaplacení členských příspěvků."

Usnesení č. 73/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o provádění kontrol zaplacení členských příspěvků do 30.4. příslušného roku a následné provádění urgencí vůči ZO MSKS, které tuto povinnost nesplnily. Kontrolou a urgencí pověřilo tajemníka svazu.

Usnesení č. 74/2001

 • P MSKS většinou hlasů rozhodlo o informování JME a.s. Brno o problému se spotřebou el. energie v areálu Zbraslav.

4/2001

Usnesení č. 75/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o změně sídla MSKS. Sídlem MSKS je: MSKS, tř. kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno.

Usnesení č. 76/2001

 • P MSKS jednohlasně zamítlo nákup programu "Redakční systém" pro zpracování internetových stránek MSKS.

Usnesení č. 77/2001

 • P MSKS vzalo na vědomí stanovisko sl. Světlany Sedláčkové, která nemá již zájem setrvat déle v pracovním poměru k MSKS než k 31.8.2001.

Usnesení č. 78/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo nákup 5 ks pohárů na závod, který proběhne dne 27.10.2001 v Prostějově dle ZVV 1. Tento závod zaštítí MSKS jako závod mládeže. Usnesení č. 79/2001
 • P MSKS jednohlasně schválilo proplacení cestovních náležitostí takto: proplacení cestovních náhrad dle HDP pro psovoda a poloviční jízdné pro psa včetně doprovodu, stravné (5-12hod./60,-Kč, 12-18hod./90,-Kč, nad 18 hod./140,- Kč.) i startovné.

Usnesení č. 80/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o nákupu 150 ks návleků na rukáv značky GAPPAY. Tyto budou určeny pro ty ZO MSKS, které se zúčastní zakládání krajských kynologických rad (KKR). Ing. Fiala požádal Ing. Gajdušíkovou, aby uzavřela Příkazní smlouvu s p. Marií Soukupovou, která uklízí ubytovny č. 1 a 2 v areálu Zbraslav.

Usnesení č. 81/2001

 • P MSKS v souladu s Usnesením 4.sjezdu MSKS, protože je nutné přezkoumat způsob financování a jeho účelnost za minulé volební období, jednohlasně zamítlo žádost firmy Sage Market s.r.o. o splacení dlužné částky, vyplývající ze Smlouvy o převodu nemovitostí kynologického areálu Zbraslav.

Usnesení č. 82/2001

 • P MKS jednohlasně rozhodlo o okamžitém prodeji svazového osobního vozu MAZDA 323 za částku 83.000,- Kč.

Usnesení č. 83/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o koupi 1 ks vysavače do částky 4.000,- Kč.

Usnesení č. 84/2001

 • P MSKS většinou hlasů rozhodlo o nákupu počítače včetně příslušenství pro předsedu MSKS.

Usnesení č. 85/2001

 • P MSKS většinou hlasů pověřilo MVDr. Širokého a V. Bachmana prověřením cenových relací při koupi počítače včetně příslušenství a dle vlastního rozhodnutí nákup realizovat.

Usnesení č. 86/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo žádost ZO Brno-Zetor o pořádání výstavy služebních psů v měsíci srpnu roku 2002.

Usnesení č. 87/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo (po prověření) o poskytnutí sponzorského příspěvku v částce 10.000,- Kč na pomoc pro zlepšení podmínek ozařovaných dětských pacientů s onkologickými nádory.

Usnesení č. 88/2001

 • P MSKS jednohlasně pověřilo Ing. Gajdušíkovou a L. Frnča zajištěním oblastní výstavy NO dne 13.10.2001.

Usnesení č. 89/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo převedení pevné linky Ing. Doubka a J. Bryma do jejich vlastnictví.

Usnesení č. 90/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo proplacení měsíčních tel. poplatků v částce 500,- Kč PhDr. E. Trčalové na základě předloženého dokladu -Go karty.

5/2001

Usnesení č. 91/2001

 • P MSKS schválilo žádost ZO Prostějov.
  MSKS uhradí cestovné a stravné figurantovi, který bude figurovat kategorii ZVV 1-mládež na kyn. soutěži-Javůrkův memoriál, dne 27.10.2001 v Prostějově.

Usnesení č. 92/2001

 • P MSKS schválilo většinou hlasů nákup víceúčelového traktoru značky P 12-92 od firmy MK FINECO s.r.o. České Budějovice za částku 56.905,- Kč, sběracích košů za částku 7.116,- Kč, valníku 12.840,- Kč a oleje za částku 418,- Kč včetně DPH (po slevě).

Usnesení č. 93/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o proplacení cestovních náležitostí dle DHP všem účastníkům M MSKS bez rozdílu k příslušnosti k ČKS či MSKS.

Usnesení č. 94/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o neproplacení cestovních náležitostí pro zahraniční účastníky.

Usnesení č. 95/2001

 • P MSKS jednohlasně rozhodlo o pozvání čestných členů MSKS na M MSKS: Doc. MVDr. Z. Procházka, DrSc., Ivo Herman, František Očadlík, Ondřej Krejčí. Současně rozhodlo o pozvání Ing. Karla Doubka.

Usnesení č. 96/2001

 • P MSKS většinou hlasů rozhodlo o zabezpečení ubytování, stravování a proplacení cestovních náležitostí dle DHP pro pozvané čestné členy MSKS a Ing. K. Doubka.

Usnesení č. 97/2001

 • P MSKS jednohlasně pověřilo Josefa Surovce jednáním se ZŠK SR jménem MSKS.

Usnesení č. 98/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo rozpočet na elektro opravy včetně instalace nového rozvaděče ve společenském centru (restauraci) i výměnu osvětlení v areálu Zbraslav za částku 29.206,- Kč od firmy Rostislav Smištík, Říčany.

6/2001

Usnesení č. 118/2001

 • P MSKS jednohlasně pověřilo Antonín Kočího sledováním spotřeby elektrické energie v areálu Zbraslav, parafováním faktur o její spotřebě.

Usnesení č. 119/2001

 • P MSKS většinou hlasů pověřilo komisi ve složení Ing. Fiala, MVDr. Široký, V. Bachman a R. Klepáč uskutečněním výběrového řízení na účetní firmu z Brna, která bude jako celek zpracovávat účetnictví MSKS od r. 2002.
  Zdržel: Klepáč

Usnesení č. 120/2001

 • P MSKS jednohlasně pověřilo Ing. Fialu a MVDr. Širokého k převzetí dokumentů od Ing. Doubka, a to nejpozději do 31.12.2001.

Usnesení č. 121/2001

 • P MSKS většinou hlasů rozhodlo o investování částky 120.000,- Kč (+ 10%) do kanceláře na tř. kpt. Jaroše 35 v Brně.
  Proti: Kočí, Venhauer
  Zdržel: Surovec
 • P MSKS jednohlasně revokovalo Usnesení č. 103/2001.

Usnesení č. 122/2001

 • P MSKS většinou hlasů schválilo výši mzdy za říjen 2001 pro Josefa Bryma ve výši 27.212,- Kč hrubého. Proti: Surovec

Usnesení č. 123/2001

 • P MSKS většinou hlasů pověřilo Ing. Fialu a A. Kočího projednáním a uzavřením nájemní smlouvy na bufet v kyn. areálu Zbraslav na dobu 10 let dle požadavku zájemců. Zdržel: Venhauer

Usnesení č. 124/2001

 • P MSKS jednohlasně pověřilo Kontrolní komisi MSKS zhodnotit situaci, týkající se problematiky výpisů z ČS, a.s., Velká Bíteš a informovat P MSKS.

Usnesení č. 125/2001

 • P MSKS jednohlasně schválilo návrh VK MSKS pro udělení výkonnostních tříd:
  Světlana Sedláčková - I. výkonnostní třída
  Jiřina Slezáková - III. výkonnostní třída

Usnesení č. 126/2001

 • P MSKS většinou hlasů rozhodlo o neuhrazení částky 150.000,- Kč firmě Sage Market, s.r.o., jejíž úhrada vyplývá z uzavřené Smlouvy o převodu nemovitostí, se smlouvou o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Sage Market, s.r.o., a MSKS ze dne 12. června 2000. 
  Zdržel: Ing. Fiala

Usnesení č. 127/2001

 • P MSKS většinou hlasů rozhodlo o ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele k 31.12.2001 s Ing. Evou Gajdušíkovou.
  Zdržel: Surovec, dr.Trčalová, Mgr.Radovesnická

Usnesení č. 128/2001

 • P MSKS jednohlasně přijalo návrh ing. Fialy na zrušení plné moci, vystavené ing. Gajdušíkové bývalým předsedou MSKS ing. Doubkem, umožňující uzavírat smlouvy a disponovat majetkem MSKS.

Usnesení č. 129/2001

 • P MSKS většinou hlasů schválilo tyto tarify odměn figurantům:
  100,- Kč + cestovné (os. automobil) a stravné - svazové akce, výběrové závody, mistrovství MSKS
  70,- Kč - soustředění svazu
  60,- Kč - akce ZO (na psa a den)
  Zdržela: Grunová

Usnesení č. 130/2001

 • P MSKS většinou hlasů schválilo směrnice výcvikové komise pro činnost rozhodčích a figurantů (klubových a svazových)
  Zdržela: Grunová

Usnesení č. 131/2001

 • P MSKS vzalo na vědomí a jednohlasně schválilo pokyny pro pořadatele výběrových závodů MSKS dle IPO 3 v r. 2002 a podmínky pro účast na mistrovství MSKS

Usnesení č. 132/2001

 • P MSKS většinou hlasů schválilo (4 pro, 3 proti, 1 se zdržel) výši odměny 3000,- Kč ZO Velké Němčice za pořádání Mistrovství ČR dobrmanů (27. - 28. 10. 2001)

Usnesení č. 133/2001

 • P MSKS vzalo na vědomí zprávu Ing. Fialy o průběhu schůzky některých členů P MSKS se zástupci ČKS dne 4. 12. 2001.

Usnesení č. 134/2001

 • P MSKS jednohlasně pověřilo R. Klepáče, aby shromáždil veškeré materiály týkající se ustavujících zasedání KKR, jejich přípravy a průběhu (zejména zpracovaných zápisů) a připravil je ke zveřejnění ve Zpravodaji MSKS 1/2002.

Partneři