Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis ze XIII. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.

konaného dne 17.04.2021 v Újezdu u Rosic


Zápis ze XIII. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.

konaného dne 17.04.2021 v Újezdu u Rosic

Bod 1.) Zahájení sjezdu

Dne 17.04.2021 v 10.00 hodin byl zahájen XIII. sjezd Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.
(dále jen „sjezd“), členem předsednictva Ing. Miroslavem Vávrou.

Sjezd byl svolán předsedou předsednictva panem Jiřím Hammerem, a to písemnými pozvánkami zaslanými všem členům Moravskoslezského kynologického svazu, z.s. (dále jen „MSKS“ nebo jen „svaz“).

Ing. Miroslav Vávra konstatoval, že sjezdu se účastní pouze 46 delegátů ze 184 členů svazu
a že sjezd tedy podle čl. 16 odst. 8 stanov není usnášeníschopný, a z tohoto důvodu sjezd ukončil
s tím, že v souladu s čl. 16 odst. 9 stanov bude v 10.30 hodin konán sjezd náhradní.

V 10.30 hodin Ing. Miroslav Vávra zahájil náhradní sjezd s tím, že náhradnímu sjezdu bude předsedat, což přítomní delegáti vzali bez námitek na vědomí.

Předsedající Ing. Miroslav Vávra (dále jen „předsedající“) konstatoval, že náhradního sjezdu
se účastní 46 delegátů a že náhradní sjezd je tedy v souladu s čl. 16 odst. 9 stanov usnášeníschopný. Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Bod 2.) Schválení programu sjezdu

Bylo hlasováno o programu XIII. náhradního sjezdu MSKS, uvedeném v pozvánce na řádný
XIII. sjezd MSKS, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:  pro 45 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 1 hlas.

Předsedajícím bylo konstatováno, že program XIII. náhradního sjezdu MSKS byl schválen.

Bod 3.) Schválení jednacího řádu a volebního řádu sjezdu

Bylo hlasováno o jednacím řádu, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:  pro 46 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Předsedajícím bylo konstatováno, že jednací řád sjezdu byl schválen.

Následně bylo hlasováno o volebním řádu, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:  pro 46 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Bod 4.) Volba pracovních komisí

Předsednictvem byly navrhnuta a sjezdem následně zvoleny:

1. Mandátová komise

Členové: Jiří Kratochvíl, MVDr. Lubomír Široký, Kateřina Boleslavová

Komise byla zvolena počtem 46 hlasů ze 46 přítomných.

2. Návrhová komise

Členové:  Miloš Burian, Tereza Pavlová, Jindřich Klusáček.

Komise byla zvolena počtem 46 hlasů ze 46 přítomných.

3. Volební komise

Členové:  Jiří Křišťál, Leoš Jančík, Jiří Heitel.

Komise byla zvolena počtem 46 hlasů ze 46 přítomných.

Bod 5.) Zpráva o činnosti MSKS

Delegáti vzali na vědomí zprávy o činnosti MSKS za období 2017 až 2020.

a) zpráva předsedy předsednictva - Jiří Hammer

b) zpráva předsedy výcvikové komise -  Ing. Miroslav Vávra

c) zpráva účetní a daňové kanceláře - Ing. Edita Jelínková Hrdličková

d) zpráva kontrolní komise - MVDr. Lubomír Široký   

Bod 6.) volby 

Předsedající konstatoval, že v souladu se stanovami bude sjezdem voleno celkem sedm členů předsednictva a tři členové kontrolní komise, a to tajnou volbou prostřednictvím hlasovacích lístků.

Následně byli jednotliví kandidáti předsedajícím postupně vyzýváni k jejich pětiminutovému představení se sjezdu.

Po proběhlých volbách a sečtení hlasů volební komise oznámila, že bylo odevzdáno
46 platných volebních lístků pro volby do předsednictva a 46 platných volebních lístků
pro volby do kontrolní komise.

Kandidáti obdrželi následující počet hlasů:

Předsednictvo:

Kateřina Boleslavová                                             43 hlasů 

Ing. Edita Jelínková Hrdličková                          41 hlasů

MVDr. Lubomír Široký                                           37 hlasů

Jana Jašková                                                               28 hlasů

Miroslav Odvářka                                                    24 hlasů

Ing. Jiří Šlejtr                                                              22 hlasů - vzdal se kandidatury

Veronika Staniová                                                   21 hlasů

Renata Hejčová                                                        20 hlasů    

Vlastimil Karpíšek                                                   12 hlasů

Iveta Jedličková                                                        10 hlasů

Kontrolní komise:

Jana Věrná                                                                  35 hlasů

Jiří Kratochvíl                                                             25 hlasů

Jiří Hammer                                                               23 hlasů

Radoslav Parolek                                                     21 hlasů

Jan Boleslav                                                               13 hlasů

Leona Nováčková                                                     12 hlasů

Bod 7.) výsledky voleb

Následně bylo konstatováno, že sjezd na příští čtyřleté volební období dne 17.04.2021 zvolil:

-        členy předsednictva:  Kateřina Boleslavová, Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MVDr. Lubomír Široký, Jana Jašková, Miroslav Odvářka, Veronika Staniová a Renata Hejčová;

-        členy kontrolní komise:    Jana Věrná, Jiří Kratochvíl a Jiří Hammer.

Bod 8.) Přestávka na oběd

Přestávka na oběd byla předsedajícím vyhlášena od 13.15 hodin do 13.45 hodin.

Bod 9.) Diskuze

Po ukončení přestávky předsedající konstatoval, že náhradního sjezdu se nadále účastní
46 delegátů a náhradní sjezd je usnášeníschopný.

K dotazu předsedajícího nebyly ze strany delegátů předložena žádná témata k diskuzi.

Bod 10.) schválení návrhu usnesení

Bylo hlasováno o návrzích usnesení náhradního sjezdu č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Výsledek hlasování:  pro 46 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Předsedajícím bylo konstatováno, že náhradní sjezd jednomyslně schválil návrhy usnesení náhradního sjezdu č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Bod 11.) Závěr

Náhradní sjezd byl předsedajícím ukončen ve 14.30 hodin.

Přílohy:

  1. prezenční listina
  2. pozvánka na sjezd vč. přílohy - programu sjezdu
  3. jednací řád
  4. volební řád
  5. usnesení náhradního sjezdu

 V Újezdu u Rosic dne 17.4.2021

Ing. Miroslav Vávra, předsedající

Kateřina Boleslavová, tajemnice svazu


 

Zápis z XIII. sjezdu MSKS.pdf

Partneři