Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

 

Články

Od května je možné pořádat zkoušky

V návaznosti na usnesení vlády ČR  ze dne 23. dubna 2020 je z rozhodnutí předsednictva MSKS základním organizacím  MSKS umožněno, a to od 1. 5. 2020, pořádat zkoušky. Pořádající ZO i všichni účastníci jsou povinni se řídit níže přiloženými instrukcemi. 

ZO, které měly pořádat zkoušky v měsících březnu a dubnu a jejich zkoušky byly uvedeny v kalendáři akcí 1/2020, mohou požádat o náhradní termín po jednání předsednictva MSKS, které se bude konat 7.5.2020 (výsledek bude aktualizován ihned po skončení jednání) . Pokud to bude možné, jejich žádostem bude přednostně vyhověno - dle domluvy s předsedou výcvikové komise.

ZO, které v období března a dubna 2020 požádaly o pořádání dodatečné akce a tuto akci již uhradily, mají, po dohodě s předsedou výcvikové komise, možnost akci pořádat v náhradním termínu (bude na ni nahlíženo jako na již uhrazenou).

Akce na 2. pololetí 2020 je možné předsedovi výcvikové komise hlásit v prodlouženém termínu, a to do 15. 6. 2020

 


Moravskoslezský kynologický svaz

 

Instrukce pro  pořádání výcvikové činnosti – zkoušky z výkonu za mimořádných opatření vlády

 

Při tvorbě těchto instrukcí bylo vycházeno z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. dubna 2020

č. 452 o přijetí krizového opatření

 

  1. Počet osob na cvičišti v jeden čas je stanoven na max. 10 osob

  2. Rozklad počtu osob: 1 vedoucí zkoušek, 1 rozhodčí, 8 účastníků - kladeč cizích stop a figurant muže být zároveň účastník zkoušek, pokud ne, snižuje se počet 

      účastníků.          

  3. Možnou volbou může být rozdělit zkoušky na skupiny – například dopoledne a odpoledne - po dohodě s rozhodčím, například 3 oddílové zkoušky dopoledne,

      ostatní zkoušky odpoledne. Znamenalo by to zkoušky zahajovat a ukončovat ve dvou skupinách. 

  4. Za dodržování platných opatření zodpovídá vedoucí akce (ZO), při nedodržení opatření hrozí pokuta.

  5. Soupiska účastníků a potřebné doklady budou předány rozhodčímu ke kontrole, kterou rozhodčí provede s vedoucím akce před zahájením zkoušek. 

  6. Účast na zkouškách omezit na tyto osoby: vedoucí zkoušek, rozhodčí, figurant - kladeč, účastníci zkoušek. Účastníkem zkoušek se rozumí psovod se svým psem 

      (svými psy). 

  7. Zákaz diváků, vyloučení veřejnosti a dalších členů ZO 

  8. Zákaz utváření hloučků, je povinné dodržovat předepsané rozestupy 

  9. Nástup psovodů na kontrolu identity jednotlivě, kde bude každý seznámen s průběhem akce. 

10. Stopy budou prováděny na loukách a polích. Rozhodčí, psovod a kladeč vzdáleni od sebe v předepsané vzdálenosti. Kladeč může přijet jen na stopy, být přítomen při 

      vypracování a následně odjet mimo cvičiště. Pozor - zde hrozí setkání s dalšími osobami – používat roušky. 

11. Na cvičební ploše je rozhodčí, psovod, který cvičí (dodržovat rozestup 2 metry). Psovod, co má odloženého psa, je vzdálen v co největší možné vzdálenosti.

      Skupina přijde na plochu jen na nezbytně nutnou dobu, rozestup 2 metry.

      Skupinu sestavit z osob přítomných na akci, nenavyšovat uměle počet osob na cvičišti.  

      Osoby ve skupině musí mít roušky.
      Zkoušku v dopravním ruchu při zk. BH provádět u automobilů u cvičiště - nejezdit do města. 

12. Uzavřená klubovna pro účastníky zkoušek 

13. Omezit poskytování občerstvení, nezbytně nutné přes okénko, konzumace 10 metrů od okénka 

14. WC možno použít za dodržování předepsaných hygienických podmínek .

15. Pořadatel je povinen zajistit desinfekční prostředky u vstupu na cvičiště a dále v prostorách cvičiště. 

16. Povinnost nošení roušek pro všechny účastníky, s výjimkou psovoda, který zrovna skládá zkoušku, pro srozumitelnou komunikaci se psem 

17. Po dobu trvání této instrukce nepodávat ruce 

18. Ukončení - jednotlivě předat potvrzení

19. Výcviková činnost bude prováděna na venkovním cvičišti odděleném od okolí plotem  apod. - tím je zabráněno setkání s neoprávněnými osobami 

20. Rozhodčí má právo na případné nedostatky v dodržování požadavků upozornit a vedoucí  musí zjednat nápravu, pokud se tak nestane, rozhodčí akci ukončí a provede 

      zápis o závadách.

21. Jestliže pořádající ZO nedokáže výše uvedené zařídit a zorganizovat, tak zkoušky nemůže pořádat, a oznámí delegujícímu orgánu, že zkoušky jsou zrušené. 

22. Upozorňujeme, že za nedodržení opatření hrozí pokuta pro ZO ve správním řízení. 

23. Instrukce 1/2020 bude v návaznosti na změny v nařízeních vlády průběžně aktualizována.  Po ukončení platnosti mimořádných opatření bude zrušena. 

24. Tato instrukce je vydána v době mimořádných opatření pro interní potřebu Moravskoslezského kynologického svazu a jeho pobočných spolků – ZO.. 

 

Schváleno dne: 28. 4. 2020

 

Instrukce vstupuje v platnost dne 28. 4. 2020

 

Pro potřeby MSKS upravil Ing. Miroslav Vávra 

 

Dne 27. 4. 2020