Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

4/2016

Zápis č.4/2016

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 9.září 2016 od 16:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, PhDr. Ester Trčalová, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Jan Strach, Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): Jaroslav Venhauer

* omluveni: MVDr. Lubomír Široký

 

 

 

Termín příštího zasedání: 1.10.2016

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Mezinárodní mistrovství MSKS

IV. Mistrovství mládeže a juniorů, Mistrovství stopařů mládeže MSKS

V. Různé

 

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.

 

III. Mezinárodní mistrovství MSKS

8/2016 Mezinárodní mistrovství MSKS 1.10. – 2.10.2016 ve Zbraslavi u Brna

Počet startujících závodníků: v IPO 3 – 24

v IPO 1 - 6

Pořadatelskou službu bude zajišťovat základní organizace KK Rapotice

Odvoz na stopy: Ing. Miloš Burian

Zajištění terénů na stopy: Ing. Jiří Bechný

Terény budou na hlíně (pole s vysetým ozimem)

P MSKS odsouhlasilo hudbu na večírek mistrovství ve výši do 3000,- Kč. Dále nákup triček a propisek – počet bude upřesněn.

* jednohlasně schváleno

 

IV. MISTROVSTVÍ MLÁDEŽE A JUNIORU A MISTROVSTVÍ STOPAŘU ML. A JUNIORU MSKS

11/2016 Mistrovství mládeže a juniorů MSKS

T. Baselová předložila rozpočet na mistrovství ve výši 22.219,- Kč (zatím přihlášeno 17 závodníků, do uzávěrky zbývá ještě týden a je možné, že se počet zvýší)

12/2016 Mistrovství stopařů mládeže a juniorů

Rozpočet ve výši 16.316,- Kč byl předložen T.Baselovou. Počítá s účastí 10 závodníků, ale jelikož není ještě konec uzávěrky, není jasné, kolik bude ve skutečnosti přihlášených.

* jednohlasně schváleno

 

V. RŮZNÉ

Tajemnice předložila žádost o registraci spolků u MSKS:

1. Moravia Dog Club – nepřijat. Předseda klubu paní Moravcová musí doložit řádně vyplněnou žádost a ostatní dokumenty od Krajského soudu.

2. Záchranný kynologický tým ČR, z.s. – nepřijat. MSKS požádá paní Helenu Šabatovou předsedkyni SZBK ČR o vyjádření k žádosti a po té bude organizaci o výsledku informovat

* jednohlasně schváleno

P MSKS projednalo návrh PhDr. Ester Trčalové na zakoupení měřidla pro psy. Cena měřidla 2.500,- Kč. Měřidlo bude k dispozici v kynologickém areálu Zbraslav.

* jednohlasně schváleno

P MSKS dále schválilo nákup prostěradel na ubytovny ve výši do 12.000,- Kč

Z: Boleslavová

T: ihned

* Jednohlasně schváleno*

Usnesení 4/2016 Pronájem areálu ve Zbraslavi

Všechny organizace, které budou mít na svých akcích stánky s občerstvením a budou odebírat elektřinu zaplatí za pronájem areálu 2.500,- Kč+spotřebovanou energii. Měřák na el.energii bude zakoupen.

* Jednohlasně schváleno

Pan Venhauer upozornil jako člen kontrolní komise, že není na webu uveřejněna účetní uzávěrka, zpráva z hospodaření a Usnesení ze sjezdu MSKS. Tajemnice osloví ekonomku svazu, aby dala k dispozici účetní podklady. Usnesení vloží PhDr. Trčalová ihned po skončení zasedání předsednictva.

Dále je třeba upravit kontakty na P MSKS, VK MSKS, figuranty a rozhodčí.

Z: Boleslavová, Trčalová

T: 9/2016

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 9.9.2016