Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

Zápis č. 7

Moravskoslezský kynologický svaz
tř. kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno

Zápis č. 7/2011

ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 25.9. 2011
v 9,00 hod v Brně

Přítomni: Ing. Radim Fiala
PhDr. Ester Trčalová
Mgr. Hana Radovesnická
Jiří Kratochvíl
Jaroslav Venhauer

Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký

Nepřítomen: Slavomír Bořuta

Zasedání je usnášení schopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání předsednictva MSKS, které proběhlo podle programu, jenž byl jednomyslně schválen na začátku zasedání předsednictva.

Program:
1. Úvod, zahájení
2. Výběrové řízení na pozici tajemníka MSKS - pohovory s pozvanými uchazeči
3. Kontrola úkolů
4. Různé
5. Závěr

1. Úvod
Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu a nechal odsouhlasit program jednání.

2. VŘ na pozici tajemník MSKS

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 14 uchazečů, 8 z nich postoupilo do 2. kola. Z těchto 8 jedna z kandidátů odstoupila z důvodu úspěchu v jiném výběrovém řízení. Uchazeči, kteří postoupili do 2. kola, byli pozváni jednotlivě k osobním pohovorů, a to v půlhodinových intervalech. Všech 7 se k pohovorům dostavilo. Do nejužšího výběru postoupily 2 kandidátky, po doplnění požadovaných informací byla vybrána Bc. Alice Salgová.
Po nutném zaškolení předpokládaný nástup k 1.11.2011, pracovní smlouva bude termínovaná na dobu 1 roku, s tříměsíční zkušební dobou.

3. Kontrola úkolů

Úkol 25/2011: splněn

Úkol 26/2011: splněn

Úkol 27/2011: splněn

P MSKS rozhodlo o nákupu čteček pro rozhodčí MSKS tak, aby každý rozhodčí měl k dispozici na akce MSKS čtečku čipů, a zároveň již byly čtečky v rezervě pro adepty na rozhodčí z výkonu.

Usnesení P MSKS 35/9/2011: P MSKS jednohlasně schválilo nákup 20 kusů čteček čipů pro rozhodčí z výkonu MSKS.

Úkol 35/2011: zpracovat podklady a vypracovat zprávu k záležitosti zrušeného M mládež MSKS

Z: S. Bořuta
T: do 11.9.2011
Trvá – náhradní termín – do 30.9.2011

Úkol 36/2011: informace k objasnění zrušení M mládeže MSKS zveřejnit na webu MSKS
Z: E.Trčalová
T: ihned po obdržení zprávy

P MSKS bylo požádáno ČKS o vysvětlení situace týkající se M. Truksy. Podle informací ČKS nebyl M. Truksa přijat do MSKS, ale údajně se měl účastnit výcvikové akce MSKS.
Úkol 37/2011: zjistit skutečný stav
Z: všichni členové P MSKS
T: do příštího P MSKS – úkol splněn

Úkol 38/2011: ZO Mělník – Vehlovice je třeba napsat dopis se sdělením o pozastavení členství M. Truksy, a to do vyřešení trestního oznámení
Z: J.Venhauer4
T: do 30.9.2011

P MSKS projednalo celou záležitost týkající se M. Truksy a rozhodlo se postupovat podobně jako ČKS – doporučit neposouzení M. Truksy na akcích MSKS.

Usnesení P MSKS 36/9/2011: P MSKS jednohlasně rozhodlo o doporučení rozhodčím MSKS neposuzovat na akcích MSKS M. Truksu, a to až do vyřešení trestního oznámení, které je na něj podáno.

4. Různé

L. Kaločová a J. Sobotková požádaly o příspěvek na reprezentaci.

Usnesení P MSKS 37/9/2011: P MSKS jednohlasně rozhodlo o poskytnutí příspěvku L. Kaločové (MS FCI v Německu) aj. Sobotkové (MS kníračů ve Švýcarsku) ve výši 3 000 Kč/osobu.

Usnesení P MSKS 38/9/2011: P MSKS jednohlasně rozhodlo o zakoupení sady zástěn na obrany pro areál Zbraslav, a to v ceně do maximální výše 20 000 Kč.

Ing. Fiala informoval P MSKS o vypracování o odevzdání podkladů pro žádost o dotace MSKS.
Z. Šimon zaslal P MSKS nabídku k provozování restaurace v areálu Zbraslav.

Úkol 39/2011: pozvat Z. Šimona na příští zasedání P MSKS.
Z: J. Venhauer

P. Brhel žádá o umožnění nahlédnutí do evidenčních karet za rok 2011
Úkol 40/2011: pozvat P Brhela na příští zasedání P MSKS
Z: E. Trčalová

E.Trčalová oznámila na minulém P MSKS, že z osobních důvodů již nadále odmítá mít na starosti rubriku Vaše dotazy a odpovídat na ně. Vzhledem k tomu, že nikdo z ostatních členů P MSKS se tohoto úkolu neujal, souhlasíla E. Trčalová s tím, že i nadále bude, ve spolupráci s ostatními členy P MSKS, tuto rubriku zabezpečovat.

Zapsala: PhDr. Ester Trčalová
Ve Zbraslavi 25.9.2011