Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

 

Články

Školení rozhodčích

Školení rozhodčích proběhne 24.2.2018 v areálu MSKS Zbraslav u Brna od 9:00 hod


Podmínky a specifikace rozhodčích MSKS pro výkon pracovních psů

Podmínky pro účast školení nových a stávajících rozhodčích najdete na www.msks.cz viz http://www.msks.cz/dokumenty-system-vycviku 

Přihlášky a potvrzení o vykonaných zkouškách zasílejte na adresu svazu: MSKS Třída kpt. Jaroše 35,  602 00 Brno nebo e-mailem tajemnik@msks.cz do 28.2.2018. Zkoušky proběhnou v termínu 17.- 18.3.2018 v areálu MSKS Zbraslav u Brna.

17.3. 2018 – proběhne  praktické posouzení všech třech oddílů dle zkušebních řádů NZŘ a MZŘ a        vypracování písemného testu

18.3.2018 – ústní pohovor, rozbor praktické části posouzení a veterinární část

a) praktická část  - samostatné posuzování v praxi podle NZŘ, MZŘ IPO (jako při zkouškách)

                               - důraz kladen na komplexní činnost rozhodčího (příprava pracoviště,  instruktáž pomocníků, posouzení discipliny s následným podrobným zdůvodněním svého hodnocení) 

b)  vypracování písemného testu (otázka – výběr ze tří odpovědí)

c)  ústní zkouška  - všeobecné znalosti

- nezbytné zásady při posuzování výkonu psů, filozofie práce rozhodčího

- úloha a postavení rozhodčího ve svazu
- organizování sportovních soutěží a zkouškové činnosti v MSKS
- činnost rozhodčího od obdržení delegace až po zahájení zkoušek, zásady styku  rozhodčího, pořadatele a delegujícího orgánu
- podrobné znalosti ustanovení zkušebních řádů (NZŘ, MZŘ IPO)
- okrajově znalosti ze zdravovědy, teorie výcviku psa, základy anatomie a fyziologie VNČ 

Vyhodnocení zkoušky adepta na rozhodčího I.třídy : 

-  z uvedených témat se zadávají 3 výsledné známky ( hodnocení 1 – 4 )

-  výsledná známka z ústní zkoušky se dosáhne aritmetickým průměrem známek z jednotlivých témat

-  výsledná známka z praxe se dosáhne obdobně jako známka z ústní zkoušky

-  konečný výsledek zkoušky se dosáhne aritmetickým průměrem známek z jednotlivých částí zkoušky

-  pro úspěšné složení zkoušky nesmí být průměr vyšší než 2,5.

-  zkoušený nesmí být v žádné části zkoušky hodnocen známkou 4.

-  výsledky zkoušek včetně předepsaných hospitací vyhlašuje při závěrečném hodnocení předseda zkušební komise, jmenované předsednicvem MSKS.

-  rozhodnutí komise je konečné a není proti němu odvolání.

 

Každý účastník si na praktickou zkoušku zajistí dva zkušební psy !