Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

 

5/2017

Zápis č.

5/2017

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

Datum: 23.června 2017 od 13:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová

Termín příštího zasedání: 22.7.2017 od 10 hod, Zbraslav u Brna

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Areál Zbraslav

V. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny.

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Předseda VK osloví pana Lasíka s žádostí o kladeče Stanislava Korába.

Kalendář akcí byl P MSKS odsouhlasen. Bude vyvěšen na webu a bude tajemnicí odeslán předsedům organizací e-mailem.

Mezinárodní mistrovství MSKS v roce 2018 se bude konat v termínu 28.-30.9.2018

- Jednohlasně odsouhlaseno

- T.Baselová informovala, že na tábor mládeže je přihlášeno do dnešního dne 20 účastníků. Byli pozváni i mládežníci z ČKS za stejných podmínek.

Na akce mládeže se budou delegovat dodatečně zkoušky bez lhůty 21 dnů.

 

IV. AREÁL ZBRASLAV

Správce Martin Mrázek ukončil pracovní poměr na vlastní žádost k 30.6.2017. Od 1.7.2017 bude funkci správce vykonávat pan Ing. Karel Lipus

Dne 26.6.2017 od 10:30 hod bude provedena inventura v areálu. Komise K. Boleslavová, J.Kratochvíl, J.Jašková, M. Mrázek.

 

V. RŮZNÉ

Předseda svazu se zúčastní 27.6.2017 jednání u kulatého stolu na Ministerstvu obrany. Bude se projednávat branná činnost mládeže.

UNESENÍ P MSKS 5/2017

S účinností od 1.1.2018:

- Členské průkazky budou vydávány na jméno a budou majetkem člena, nikoliv organizace! Cena za vystavení průkazky 50,- Kč, za zhotovení duplikátu z důvodu ztráty, či poškození je 500,- Kč.

- Členské příspěvky: návrh zvýšení na částku 150,- Kč předloží P MSKS ke schválení na příštím sjezdu.

- Vystavení pracovního certifikátu: 250,- Kč

- Jednohlasně schváleno

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 23.6.2017