Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

 

3/2017

Zápis č. 3/2017

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 23.dubna 2017 od 10:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra, Mgr. Tereza Baselová, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): Jana Jašková

Termín příštího zasedání: 26.5.2017 od 14 hod, Zbraslav u Brna

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Volba funkcí P MSKS

III. Výcviková komise

IV. Areál Zbraslav

V. Tř. kpt. Jaroše

VI. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. VOLBA FUNKCÍ P MSKS

Jiří Hammer – předseda

PhDr. Ester Trčalová – místopředseda svazu

Ing. Miroslav Vávra – předseda VK

Ing. Jiří Šlejtr – ekonomika svazu, dotace

Mgr. Tereza Baselová – práce s mládeží

Jiří Kratochvíl – areál Zbraslav

David Polzer – figuranti

* Jednohlasně schváleno

* P MSKS rozhodlo, že pan Miroslav Vávra bude taktéž zastávat funkci člena komise pro sportovní kynologii ČMKU. Jaroslav Venhauer, který funkci zastával doposud, bude o změně písemně vyrozuměn po té, co P ČMKU tuto změnu odsouhlasí.

Z: Boleslavová

T: ihned

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Předseda VK předložil návrh na složení VK:

David Polzer – figuranti

Jan Strach, Milan Mnich, Josef Šesták

* jednohlasně schváleno

 

1. CACITový závod v Ostravě- Kunčicích dne 29.4.2017

- min. počet účastníků byl upraven na 18 závodníků a závod bude jednodenní

- změna rozhodčího: delegován pan Rudolf Daněk (SK).

- byla udělena výtka řediteli závodu, že včas nekontaktoval rozhodčí závodu

- schválen nákup pohárů v ceně 3.200,-Kč

* jednohlasně schváleno

 

2. Návrh rozhodčího

-předseda VK předložil návrh P MSKS, aby se pan Jiří Hammer vrátil do funkce rozhodčího od 2.pololetí roku 2017. P MSKS vyjádřilo p. Hammerovi podporu a on toto přijal.

- jednohlasně schváleno

 

3. Kalendář kynologických akcí

 

USNESENÍ P MSKS 1/2017

V rámci úspor bude kalendář kynologických akcí vyvěšen pouze na webu a již se nebude vydávat v tištěné podobě.

* Jednohlasně schváleno

 

IV. AREÁL ZBRASLAV

1. Pan Kratochvíl seznámil P MSKS s opravami , které je třeba v blízké době realizovat – jedná se zejména o opravu:

a) ubytovna č.2- pánské sprchy

b) nátěr střechy na ubytovně č.2 a střechy nad restaurací

c) vymalování pokojů na ubytovnách

e) oprava elektroinstalace na základě zprávy revizního technika

 

Schváleno: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

Úkol č. 1:

Kontrolovat a zapisovat stavy elektroměru v restauraci.

Z: Kratochvíl

T: měsíčně

 

V. RŮZNÉ

1. Moravia Dog Club, z.s. – nepřijat

Odůvodnění: Tento klub je nástupnickou organizací KK Nezamyslice a vzhledem k tomu, že měl klub Nezamyslice v minulosti problémy s dodržováním Stanov, nemá P MSKS důvěru, jak k osobě předsedy, tak celého výboru.

- jednohlasně schváleno

2. Ekonomka svazu předložila předsednictvu protokol o kontrole na MSSZ – kontrola byla bez závad!

3. Tajemnice zajistí schůzku s JUDr. Kratochvílovou, která má na starosti správu domu na tř. Kpt. Jaroše – schůzka proběhne 12.5.2017 v zastoupení: Hammer, Šlejtr, Boleslavová

4. P MSKS snížilo v rámci úspor své náhrady za IT o 59%.

- jednohlasně schváleno

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 27.4.2017