Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

5/2016

Zápis č.5/2016

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 1.října 2016 od 16:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Ing. Radim Fiala, Jiří Kratochvíl, Veronika Staniová, Jan Strach,

* za kontrolní komisi MSKS (dále je KK MSKS): MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer

* omluveni: PhDr. Ester Trčalová, Mgr. Hana Radovesnická, Mgr. Tereza Baselová

Termín příštího zasedání: 17.11.2016 od 12 hod, Zbraslav u Brna

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Hodnocení probíhajícího Mezinárodního mistrovství MSKS

IV. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen. 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny.

 

III. Mezinárodní mistrovství MSKS

Pan Jiří Kratochvíl, jako ředitel závodu v krátkosti zhodnotil právě probíhající Mezinárodní mistrovství MSKS. Do této chvíle probíhá závod bez problémů, je dodržen časový harmonogram, pořadatelská organizace KK Rapotice pochválena za hladký průběh závodu. Vyjádřil poděkování všem, co se podíleli na přípravě mistrovství a hlavně sponzorům za štědré dary.

 

IV. RŮZNÉ

Tajemnice předložila žádost o registraci spolků u MSKS:

1. Kynologický klub Kopec-Troubelice, z.s. – přijat

- jednohlasně schváleno

Kontrolní komise provedla kontrolu faktur – bylo zjištěno, že chybí faktura z KK Ostrava – Kunčice, které byla vyplacena odměna, jako pořádající organizaci výběrového závodu. Faktura bude neprodleně vystavena a doručena tajemnici.

T: ihned

Z: Staniová

Dále pan Venhauer provedl opětovnou kontrolu administrativy vedené správcem – výdajové doklady, kniha ubytování. 95% nedostatků, které byly zjištěny při předchozích kontrolách bylo odstraněno. Chybí rozepsané platby u plateb převodem a podpisy ubytovaných.

Předseda svazu pověřil tajemnici přípravou materiálů a podkladů na volební sjezd.

Termín XI. Sjezdu byl předsednictvem odsouhlasen na 1.4.2017.

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 1.10.2016