Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

Zápis č. 9 - Společné jednání s KKR

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu rozšířeného o předsedy Krajských kynologických rad
(dále jen P MSKS a KKR)

Datum: 10. prosince 2011, v 9.00 hod.
Místo: Brno, Tř. Kpt. Jaroše 35
Přítomni: za PMSKS: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Jiří Kratochvíl, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký
Za KKR: Petr Brhel, Jiří Hammer, Ing. Tomáš Kadera, Radoslav Parolek, Veronika Staniová,
Hosté: Ing. Jiří Jakubec (účetní), Marek Kocián (KK Hostěrádky-Rešov)
Omluven: Ladislav Olšaník, Ing. Jana Stará, Ladislav Šimek

Program:
I. Zahájení, odsouhlasení navrhovaného programu
II. Ekonomická situace MSKS
III. Areál Zbraslav
IV. Kontrola úkolů z minulého zasedání
V. Nové úkoly
VI. Různé

Zasedání je usnášeníschopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání
Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil rozšířené zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

II. Ekonomická situace svazu
Předseda MSKS představil dlouhodobého daňového a účetního poradce MSKS Ing. Jiřího Jakubce, který předložil výsledky hospodaření za roky 2009 – 2010 za areál Zbraslav a za ostatní aktivity svazu – viz příloha č. 1

Přehled hospodaření za rok 2011 dodá pan Ing. Jakubec do konce ledna 2012. Tyto výsledky budou předány předsedům KKR.

Bylo sděleno, jaké účty svaz spravuje – 3 běžné účty: 1) Česká spořitelna, č. ú. – 1342330389/0800 (evidují se členské příspěvky); 2) KB – č. ú. 1752010257/0100; 3) ČSOB – č.ú. 182860246/0300 (eviduje platby za nájmy z budovy na Tř. Kpt. Jaroše) a 4) hotovostní platby – pokladna v sídle svazu.

Na dotaz Ing. Kadery, zda by nebylo ekonomičtější mít méně účtů, byly Dr. Širokým a Ing. Fialou vysvětleny důvody, proč nelze v dohledné době snížit stav účtů. 2 účty jsou jistota, navíc na účtech jsou i pohledávky od plátců a zruší-li se účet, nelze peníze doručit.
Správu budovy na Tř. Kpt. Jaroše zajišťuje Domov s r. o. – JUDr. Kratochvílová. Nájemné z této budovy je největším příjmem svazu a je nutné naplánovat do budoucna postupné opravy – střecha, topení, okna.

Z diskuse na téma hospodaření v letech 2009 – 2010 vyplynula zásadní otázka: "Zda dále provozovat areál Zbraslav stávajícím způsobem nebo do budoucna uvažovat o jeho pronájmu, event. prodeji.

V současné době jsou na středisko "budova Tř. Kpt. Jaroše" účtovány i náklady za areál Zbraslav. Od 1. 1. 2012 bude areál Zbraslav z hlediska účetního účtován zvlášť od ostatních výnosů a nákladů svazu.

Ing. Jakubec vysvětlil výši dotace na investice v areálu Zbraslav v roce 2008. MŠMT poskytlo dotaci ve výši 9 mil. Částka 728 tis. Kč byla kofinancováním ze strany MSKS. Celková investice činila 9,728 tis. Kč.

Ing. Jakubec na žádost dr. Trčalové vysvětlil, jak mohlo dojít k rozdílu mezi ekonomickými výsledky předloženými na 8. sjezdu a těmi, které byly předloženy v únoru 2011 při společném jednání P MSKS, KKR, rozhodčími. Došlo k tomu právě tím, že dosud byly na středisko "budova Tř. Kpt. Jaroše" účtovány i náklady za areál Zbraslav.

Ing. Jakubec dnes zašle výsledky hospodaření za rok 2009 – 2010. Tajemnice postoupí na všechny zúčastněné.

Sdělování interních informací Krajským kynologickým radám. Na posledním sjezdu se hovořilo o vytvoření "zabezpečených" stránek MSKS. Dle sdělení Dr. Trčalové je tato varianta podle firmy spravující server možná, s určitým finančním nákladem, ale každé zabezpečení se dá obejít. Dr. Široký vysvětlil, jak to funguje na ČMKU.

Žádost/návrh pana Brhela: KKR se schází vždy před uzávěrkou kalendáře kynologických akcí – 2x ročně. Návrh uspořádat zasedání rozšířeného předsednictva vždy před setkáním KKR.

Usnesení 44/12/2011: Zasedání předsednictva MSKS rozšířené o zástupce KKR se bude konat 2x ročně vždy před uzávěrkou kalendáře kynologických akcí a před zasedáním KKR. Důvodem je, aby zúčastnění získali aktuální informace o hospodaření a výcvikových akcích a následně mohli informovat své členské organizace.

Příští zasedání předsednictva rozšířené o zástupce KKR bude svoláno během měsíce února 2012.

Usnesení 45/12/2011: Zápisy z krajských kynologických rad mohou být zveřejňovány na www.msks.cz.
Odsouhlaseno 5 hlasy, 1 se zdržel

III. Areál Zbraslav

Stručná zpráva o současném využití areálu Zbraslav poskytnutá Ing. Fialou. Dále informoval o snahách předsednictva pronajmout prostory areálu (restaurace, ubytovny, hala dole v areálu), o kladných i záporných stránkách souvisejících s jeho provozem a vlastnictvím.

Závěr: Je nutné se zamyslet nad dalším využitím areálu ve Zbraslavi. V návaznosti na poskytnuté dotace je nutné areál po určitou dobu udržovat, vlastnit. Přesnou dobu zjistí tajemnice.

Účastníci zasedání se vyjádřili k poskytovaným službám – využití restaurace, ubytoven jen pro potřeby kynologických klubů není ziskové. Komerční využití přináší mnohá úskalí (převáženě poškození majetku).

Byla vytvořena skupina, která se věnovala areálu Zbraslav. Odstoupila z ní Mgr. Kateřina Krejčí. Účastníci zasedání rozhodli o pokračování skupiny ve stávajícím složení doplněném o nového člena – Marka Kociána.

J. Venhauer informovat o průběhu jednání s ing. Komrskou na téma odběr elektřiny v areálu "na černo".
Závěr: pokusit se s ing. Komrskou dohodnout – ing. Komrska náš návrh finančně doplatit odhadnutou částku za spotřebovanou elektriku odmítá, navrhuje plnit nádrže na vodu po dobu 10 let.

Stavební nedodělky v areálu Zbraslav – Ing. Fiala jednal s firmou Pozemstav, která realizovala stavební úpravy, o nedodělcích. Tyto firma původně písemně odsouhlasila. Nyní jednatel firmy Pozemstav sdělil, že pán, který nedodělky podepisoval, již nežije a že si nemyslí, že by měli vůči MSKS ještě nějaké závazky. Veškeré smlouvy byly předány právníku Mgr. Novákovi, aby vymáhal náhradu škod.

Nájemce restauračního zařízení
Usnesení 46/12/2011: Předsednictvo jednomyslně odsouhlasilo pronajmout restaurační zařízení panu Martinu Mrázkovi.
V tomto smyslu informovat oba uchazeče výběrového řízení.

Člen revizní komise pan MVDr. Široký si na základě stanov ČMKU, § 5, určil z důvodu nedostatku členů, 2 další členy revizní komise ve složení – pan Jiří Hammer a pan Ing. Tomáš Kadera, aby pracovali v komisi do konání sjezdu.

Diskuse na téma školení figurantů, výcvikářů, lektorů
Upozornění p. Brhela: Ze směrnice pro školení figurantů vypadla povinnost mít školení a atestaci.

V Systému řízení je dáno, že instruktor pro výcvik psů po proškolení složí test, při jeho splnění je mu vydán Průkaz instruktora výcviku. Průkaz sice neříká, zda je instruktor dobrý či špatný, na druhé straně vypovídá o vzdělávání instruktorů.

V současné době není stanoveno, kdo všechno může dělat lektora. Svaz musí mít stanoveno, kdo může být lektorem. Určit přesná kritéria.

Zpráva z výcvikové komise z 6. 12. 2011 (zápis k dispozici na webu MSKS) – informovala paní Radovesnická: Pan Oliva je pověřen, aby do konce prosince 2011 předložil návrh, jak bude probíhat školení figurantů I. třídy a klubových. Součástí školení bude praktická část, znalostní test pro obě skupiny. Fyzické testy dělají pouze figuranti I. třídy. Školení instruktorů výcviku by mělo být také zakončováno testem.

Školení figurantů objednává KKR. Termíny se zapracují do Kalendáře akcí. Výcviková komise navrhuje, aby byli jednotní lektoři – pro figuranty – pp. Milan Oliva a Miroslav Vávra a pro výcvikáře – pp. Jan Strach a Jaroslav Venhauer.
Pan Venhauer zpracuje písemný test na školení instruktorů výcviku.
Na základě výsledků by byly vydány průkazy.

25. února 2012 se uskuteční školení rozhodčích. Školitelé - pan Hodek (výklad upraveného zkušebního řádu IPO), pan Venhauer (výklad oddílových zkoušek – NZŘ).

Diskuse: Výcviková komise zrušila v minulosti povinnost, aby klubový figurant měl průkaz, z tohoto důvodu je přestaly KKR proškolovat. Jak se zajistí kvalita figurantů, když není nutno vystavovat doklad o úspěšném absolvování.
Závěr: Návrh pro výcvikovou komisi – přehodnotit směrnice

Výběrové závody MSKS v roce 2012:

1) Uspořádá MSKS v areálu ve Zbraslavi v termínu 31. 3. – 1. 4. 2012
Rozhodčí: Milan Mnich (hlavní), Milan Oliva, Lenka Chmurová, Jan Strach

2) Uspořádá KK Brno, Rybníček v areálu KK Němčice – 21. – 22. 4. 2012
Rozhodčí: M. Vávra (hlavní), Milan Oliva, Lenka Chmurová, Jan Strach

Bude-li přihlášeno do 30 psů – akce jednodenní, jinak dvoudenní.

Mistrovství MSKS dle IPO 3 a IPO 1 v roce 2012:
- Uspořádá MSKS v areálu ve Zbraslavi ve dnech 25. – 27. 5. 2012
Rozhodčí : Jiří Hammer (hlavní), Milan Oliva, Lenka Chmurová, Jozef Adamuščin ze Slovenska

Výcviková komise navrhuje jako vedoucí mládeže paní Mgr. Terezu Baselovou.
Dále navrhuje, aby za ušetřené finanční prostředky za výběrové závody paní Baselová osloví ZO (Kunčice, Tovačov, Prostějov, v případě zájmu i ostatní) s tím, že by se udělala soustředění mládeže (jedno/dvoudenní). Mládež by se mohla zúčastnit i semináře o stopách s Dušanem Majtasem na náklady MSKS.

Letní výcvikový tábor mládeže se plánuje v termínu 28. 7. – 4.8. 2012.
Informace o výsledcích vyhodnocení soutěže "Nejlepší mládežník roku 2011"

Diskuse: Pan Parolek oponoval proti návrhu na vedoucího mládeže. Navrhuje paní Staniovou.

P MSKS jednomyslně schválilo zprávu výcvikové komise z 6. prosince 2011.

Doplnění stanov – ZO měly možnost zaslat připomínky ke stávajícím stanovám. Tím, že připomínky budou zaslány dopředu na předsednictvo, tak projdou standardním procesem, do kterého nikdo nemá právo zasahovat – všechny připomínky v nezměněné podobě budou rozeslány na všechny členské organizace. Na sjezdu bude jedním z bodů "změna stanov", kde se tyto návrhy předloží a sjezd je buď schválí nebo neschválí.
Ke změně stanov na sjezdu bude přizvána JUDr. Naděžda Kratochvílová, se kterou předsednictvo bude změny konzultovat.

Připomínky projednávané v únoru zašlete ještě jednou na tajemnik@msks.cz. Projedná se opětovně na příštím rozšířeném zasedání předsednictva v únoru 2012.

Otázka rozdělení finančních prostředků KKR přesunuta na únorové jednání předsednictva a zástupců KKR.

Ve 12,00 hod. odešla část zástupců Krajských kynologických rad –– zůstala paní Staniová, pánové Parolek, Kocián a Hammer.

Ve 13,00 hod. odešla dr. Trčalová z důvodu nemoci.

IV. Kontrola úkolů z minulých zasedání
Úkol 41/2011 Žádosti o přijetí nových členů do MSKS – od ledna 2012
- Samostatný klub chovatelů a přátel českého strakatého psa, o.s.
- Ruský toy
- Klub malého kontinentálního španěla ČR
Kluby doplnily údaje nutné k vyřízení členství. P MSKS je v současné době může přijmout jako základní organizace. V okamžiku, kdy splní podmínky ČMKU, mohli by být přijati jako klub chovatelský.
Kluby byly jednomyslně přijaty jako základní organizace MSKS.

42/2011 Záchranná kynologická služba Poodří – zaslala doplňující zdůvodnění k žádosti o přijetí do MSKS.
Požádat Svaz záchranných brigád o vyjádření, zda nejsou proti přijetí organizace s tímto názvem za člena MSKS.
Z: A. Salgová
T: úkol trvá – zatím se SZB ČR nevyjádřil.

43/2011 Ukončení smlouvy s firmou Pozemstav Prostějov
Opětovně projednat nedodělky s firmou Pozemstav Prostějov týkající se areálu Zbraslav.
Z: R. Fiala
T: splněno – dále předáno právnické kanceláři

44/2011 Stanovy MSKS – připomínky
Členové předsednictva zašlou své návrhy tajemníkovi.
Z: členové P MSKS
T: 31. 12. 2012

45/2011 Zasedání P MSKS rozšířené o předsedy Krajských kynologických rad (dále KKR)
V sobotu 10. 12. 2011 v Brně se uskuteční zasedání P MSKS rozšířené o předsedy krajských kynologických rad. Pozvat jejich zástupce, zástupce firmy zpracovávající účetnictví p. Ing. Jakubce a pana Kociána z KK Hostěrádky-Rešov – viz úkol 50/2011.
Program zasedání: Výsledky hospodaření za r. 2009, 2010 a předběžné výsledky r. 2011, stanovy MSKS, příprava sjezdu MSKS, areál Zbraslav
Ing. Jakubec připraví účetní uzávěrky za r. 2009, 2010 a předběžnou uzávěrku za r. 2011 – výsledky rozdělit na areál Zbraslav a ostatní.
Pozvat všechny zástupce
Z: MVDr. Široký, A. Salgová
T: splněno

46/2011 Mezinárodní zkušební řád IPO od Českého kynologického svazu
Předsednictvo MSKS jednomyslně odsouhlasilo podílet se 50% na překladu řádu a objednání 500 ks. Informovat tajemníka ČKS o stanovisku P MSKS
Z: A. Salgová
T: splněno – objednáno. Změna: překlad hradí ČMKU

47/2011 Komise pro areál Zbraslav – odstoupení z funkce
Mgr. Kateřina Krejčí zaslala oznámení o odstoupení z v.u. komise. Předsednictvo ji jednomyslně přijalo.
Usnesení: 40/11/2011 P MSKS navrhlo požádat členy Krajských kynologických rad (KKR) o doplnění člena komise na příštím zasedání dne 10. 12. 2011.
Informovat o usnesení v pozvánce na zasedání P MSKS a KKR.
Z: A. Salgová
T: splněno
Dnes doplněna komise o nového člena – p. Marek Kocián

48/2011 Český klub německých ovčáků zaslal smlouvu o poskytnutí finanční dotace na pořádání Otevřeného mistrovství mládeže s německými ovčáky. Mistrovství se z důvodu malého počtu přihlášených účastníků nekonalo.
Usnesení 41/11/2011 Dotace na základě této smlouvy nebude poskytnuta.
Informovat o usnesení Český klub německých ovčáků.
Z: A. Salgová
T: splněno

49/2011 KKR za Olomoucký kraj žádá o proplacení cestovních příkazů ze zasedání.
Zjistit, zda si vyzvedli příspěvek na chod krajské kynologické rady pro tento rok ve výši Kč 5.000,-. Cestovní příkazy si hradí KKR z vlastních zdrojů.
Z: A. Salgová
T: splněno

50/2011 Návrh na úpravu stanov a přípravu materiálů k plánovanému sjezdu MSKS - výbor KK Hostěrádky-Rešov zaslal na základě výzvy na stránkách svazu své úpravy

Minulý sjezd MSKS schválil účetní uzávěrku za rok 2008. Ostatní budou schváleny na dalším sjezdu.
Pozvat zástupce KK Hostěrádky-Rešov p. Kociána na příští zasedání KKR, které se bude konat dne 10. 12. 2011 v Brně.
Z: A. Salgová
T: splněno

51/2011 Pracovní doba tajemníka pro veřejnost
– zveřejnit informaci na webu MSKS.
Z: E. Trčalová
T: splněno

52/2011 Registr psů bez průkazu původu
- ČKS prostřednictvím tajemníka p. Šišky informoval, že nemá zájem o spoluvlastnictví registru. Navrhují zajišťovat evidenci pro MSKS dodavatelsky a podmiňují zasíláním výsledků všech složených zkoušek.
Usnesení 42/11/2011 P MSKS znovu požádá o zvážení spoluvlastnictví licence.
Zjistit možnosti pořízení vlastního registru.

Na základě odpovědi ČKS si zajistí MSKS vlastní registr.
Z: A. Salgová
T: 31. 12. 2011

53/2011 Výsledky kontroly MSKS o čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu MŠMT ČR
- Protokol o výsledku kontroly MSKS o čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu MŠMT ČR v roce 2008 na investiční akci Zbraslav u Brna – rekonstrukce areálu provedené dne 22. 6. 2011 na základě stížnosti Z. Horké dát na web MSKS.
- Z: E. Trčalová
- T: splněno

V. Nové úkoly

54/2011 Výsledky hospodaření za rok 2011
- Dodá Ing. Jakubec a budou rozeslány na zástupce KKR
Z: A. Salgová
T: 31. 1. 2012

55/2011 Výsledky hospodaření za rok 2009 - 2010
- Dodá Ing. Jakubec dnes, 10. 12. 2011 a budou rozeslány na zástupce KKR.
Z: A. Salgová
T: 12. 11. 2012

56/2011 Příští zasedání předsednictva rozšířené o zástupce KKR
- Bude svoláno během měsíce února 2012.
Z: A. Salgová
T: 31. 1. 2012

57/2011 Dotace
- Zjistit, jak dlouhou dobu je nutné udržovat/vlastnit majetek, na který byla poskytnuta dotace.
Z: A. Salgová
T: 31. 12. 2011

58/2011 Výcviková komise
- zvážit přehodnocení směrnic – povinnost mít/nemít průkaz figuranta
Z: H. Radovesnická
T: únor 2012 – příští zasedání P MSKS a zástupců KKR

59/2011 Revize komínů a elektrických rozvodů garáží a ubytoven.
- zajistit revizi v areálu Zbraslav
Z: J. Venhauer
T: 30. 6. 2012

VI. Různé

Návrh na finanční příspěvek
- pro mládežnici Veroniku Jandovou, která reprezentovala MSKS na otevřeném Mistrovství Slovenské republiky Klubu chovatelů belgických ovčáků konané 21. – 23. října 2011 v Malom Lapáši pri Nitre, ve výši Kč 2.000,-. Umístila se na 5. místě v kategorii SVV1.
Návrh byl jednomyslně schválen.

Informace o vystoupení základní organizace
- "Kynologické výcvikové centrum Mladcová" oznámilo vystoupení z MSKS k 31. 12. 2011.
- Předsednictvo bere na vědomí.

Žádost o registraci Kynologického klubu Dařanec jako základní organizace MSKS.
- Veškeré materiály k přijetí dodány.
- Organizace jednomyslně přijata.

Žádost o odpuštění/snížení poplatku za pronájem areálu ve Zbraslavi
- při konání 1. Mistrovství Airedale terrier klubu, v termínu 18. – 20. 5. 2012. Pořádá KK Luka nad Jihlavou (člen MSKS) ve spolupráci s Airedale terrier klubem.
- Jednomyslně odsouhlaseno snížení Kč 1.000,-/akce.

Členské průkazy MSKS – nové od r. 2012
Usnesení 47/12/2011: Stávající členské průkazy, platné do konce roku 2011, budou vyměňovány začátkem roku 2012 s poplatkem na nový průkaz, tedy Kč 5,- za průkaz.
Pro hlasovali: 4 členové; proti: 2

Informace od MVDr. Širokého: Od 1. ledna 2012 není povinnost hlásit Státní (krajské) veterinární správě svody psů, ani závody. Zůstává pouze povinnost hlášení akce na příslušné obci a mít zajištěného veterináře. Veškeré povinnosti se převádí na majitele psa. Jeho povinností mít klinicky zdravého psa naočkovaného proti vzteklině.

Evidence HIM ZO MSKS
dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány příjemcům na základě žádosti, ve které je potřeba mít přesně uvedené informace o majetku. Tyto informace se předají Sdružení sportovních svazů a ti žádají o státní dotace. Pokud tak neučiníme, nemůžeme žádost o dotaci ze státního rozpočtu uplatnit. Formuláře budou rozeslány na ZO a ty je vyplněné vrátí do 15. 1. 2012 na sekretariát MSKS.

Zapsala: Alice Salgová