Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

Zápis č. 8

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického klubu
(dále jen P MSKS)

Datum: 17. listopadu 2011, v 9.00 hod.
Místo: Zbraslav
Přítomni: Ing. Radim Fiala, Slavomír Bořuta, Mgr. Hana Radovesnická, PhDr. Ester Trčalová, Jaroslav Venhauer
Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký
Omluven: Jiří Kratochvíl

Příští termín zasedání: 10. prosince 2011 v 9,00 v Brně

Program:

I. zahájení, odsouhlasení/doplnění navrhovaného programu

 • představení nové tajemnice MSKS, seznámení s pracovní smlouvou
 • pronájem restaurace v areálu kynologického klubu ve Zbraslavi

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Nové úkoly

 • žádosti o přijetí nových členů MSKS
 • stanovy, příprava sjezdu, příští zasedání MSKS
 • areál Zbraslav
 • registr psů bez průkazu původu

IV. Různé

 • informace z ČMKU
 • finanční prostředky
 • výcviková komise

Zasedání je usnášeníschopné.
Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

I. Zahájení zasedání, návrh programu jednání

Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva odsouhlasením programu jednání.

1. Představení nové tajemnice MSKS, seznámení s pracovní smlouvou
Pan Venhauer představil novou tajemnici Bc. Alici Salgovou a podrobně seznámil zúčastněné s její pracovní náplní.

2. Pronájem restaurace v areálu kynologického klubu ve Zbraslavi
Dostavili se dva uchazeči o pronájem restauračního zařízení – pp. Martin Mrázek a Zdeněk Šimon, kteří přednesli svoje záměry a návrhy.
P. Šimonovi zaslat finanční podmínky související s provozem restaurace.
Z: A. Salgová
T: 25. 11. 2011

II. Kontrola úkolů z minulých zasedání
Úkol 35/2011 zpráva ke zrušenému mistrovství mládeže MSKS – úkol zrušen

Úkol 36/2011 zprávu ke zrušení mistrovství mládeže MSKS umístit na web MSKS
Úkol navazující na úkol č. 35/2011 - zrušen

Úkol 38/2011 ZO Mělník–Vehlovice - zaslán dopis s doporučením P MSKS týkající se pozastavením členství M. Truksy do ukončení šetření k jeho osobě
Splněno

Úkol 40/2011 pozvat p. Brhela na příští zasedání předsednictva MSKS
Z: E. Trčalová – pan Brhel byl informován o konání termínu předsednictva

III. Nové úkoly

41/2011 Žádosti o přijetí nových členů do MSKS – od ledna 2012

 • Samostatný klub chovatelů a přátel českého strakatého psa, o.s.
 • Ruský toy
 • Klub malého kontinentálního španěla ČR

Usnesení 39/11/2011 V současné době může MSKS přijmout žádající kluby jen jako základní organizace, nikoliv jako chovatelské.
V tomto znění odepsat s žádostí o doplnění údajů nutných k vyřízení členství.
Z: A. Salgová
T: 25. 11. 2011

42/2011 Záchranná kynologická služba Poodří – zaslala doplňující zdůvodnění k žádosti o přijetí do MSKS.
Požádat Svaz záchranných brigád o vyjádření, zda nejsou proti přijetí organizace s tímto názvem za člena MSKS.
Z: A. Salgová
T: 25. 11. 2011

43/2011 Ukončení smlouvy s firmou Pozemstav Prostějov
Opětovně projednat nedodělky s firmou Pozemstav Prostějov týkající se areálu Zbraslav.
Z: R. Fiala
T: 30. 11. 2011

44/2011 Stanovy MSKS – připomínky
Členové předsednictva zašlou své návrhy tajemníkovi.
Z: členové P MSKS
T: 31. 12. 2012

45/2011 Zasedání P MSKS rozšířené o předsedy Krajských kynologických rad (dále KKR)
V sobotu 10. 12. 2011 v Brně se uskuteční zasedání P MSKS rozšířené o předsedy krajských kynologických rad. Pozvat jejich zástupce, zástupce firmy zpracovávající účetnictví p. Ing. Jakubce a pana Kociána z KK Hostěrádky-Rešov – viz úkol 50/2011.
Program zasedání: Výsledky hospodaření za r. 2009, 2010 a předběžné výsledky r. 2011, stanovy MSKS, příprava sjezdu MSKS, areál Zbraslav
Ing. Jakubec připraví účetní uzávěrky za r. 2009, 2010 a předběžnou uzávěrku za r. 2011 – výsledky rozdělit na areál Zbraslav a ostatní.
Pozvat všechny zástupce
Z: MVDr. Široký, A. Salgová
T: 21. 11. 2011

46/2011 Základní zkušební řád IPO od Českého kynologického svazu
Předsednictvo MSKS jednomyslně odsouhlasilo podílet se 50% na překladu řádu a objednání 500 ks.
Informovat tajemníka ČKS o stanovisku P MSKS
Z: A. Salgová
T: 25. 11. 2011

47/2011 Komise pro areál Zbraslav – odstoupení z funkce
Mgr. Kateřina Krejčí zaslala oznámení o odstoupení z v.u. komise. Předsednictvo ji jednomyslně přijalo.
Usnesení: 40/11/2011 P MSKS navrhlo požádat členy Krajských kynologických rad (KKR) o doplnění člena komise na příštím zasedání dne 10. 12. 2011.
Informovat o usnesení v pozvánce na zasedání P MSKS a KKR.
Z: A. Salgová
T: 25.11. 2011

48/2011 Český klub německých ovčáků zaslal smlouvu o poskytnutí finanční dotace na pořádání Otevřeného mistrovství mládeže s německými ovčáky. Mistrovství se z důvodu malého počtu přihlášených účastníků nekonalo.
Usnesení 41/11/2011 Dotace na základě této smlouvy nebude poskytnuta.
Informovat o usnesení Český klub německých ovčáků.
Z: A. Salgová
T: 25.11. 2011

49/2011 KKR za Olomoucký kraj žádá o proplacení cestovních příkazů ze zasedání.
Zjistit, zda si vyzvedli příspěvek na chod krajské kynologické rady pro tento rok ve výši Kč 5.000,-. Cestovní příkazy si hradí KKR z vlastních zdrojů.
Z: A. Salgová
T: 25. 11. 2011

50/2011 Návrh na úpravu stanov a přípravu materiálů k plánovanému sjezdu MSKS - výbor KK Hostěrádky-Rešov zaslal na základě výzvy na stránkách svazu své úpravy – příloha č. 1

Minulý sjezd MSKS schválil účetní uzávěrku za rok 2008. Ostatní budou schváleny na dalším sjezdu.
Pozvat zástupce KK Hostěrádky-Rešov p. Kociána na příští zasedání KKR, které se bude konat dne 10. 12. 2011 v Brně.
Z: A. Salgová
T: 25. 11. 2011

51/2011 Pracovní doba tajemníka pro veřejnost
– zveřejnit informaci na webu MSKS.
Z: E. Trčalová
T: 25. 11. 2011

52/2011 Registr psů bez průkazu původu
- ČKS prostřednictvím tajemníka p. Šišky informoval, že nemá zájem o spoluvlastnictví registru. Navrhují zajišťovat evidenci pro MSKS dodavatelsky a podmiňují zasíláním výsledků všech složených zkoušek.
Usnesení 42/11/2011 P MSKS znovu požádá o zvážení spoluvlastnictví licence.
Zjistit možnosti pořízení vlastního registru.
Z: A. Salgová
T: 25. 11. 2011

53/2011 Výsledky kontroly MSKS o čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu MŠMT ČR
- Protokol o výsledku kontroly MSKS o čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu MŠMT ČR v roce 2008 na investiční akci TJ-Zbraslav u Brna – rekonstrukce areálu kynologů provedené dne 22. 6. 2011 na základě stížnosti paní Horké dát na web MSKS.
- Z: E. Trčalová
- T: 25. 11. 2011

IV. Různé

Informace z ČMKU
- Předsednictvo ČMKU na svém zasedání 25. 8. 2011 seznámilo s vyjádřením FCI ve věci stanovení pracovních certifikátů. "Pokud se český rezident vrátí s dokumentem (certifikátem) vydaným jinou národní organizací, je třeba, aby se ČMKU obrátila na zemi, kde se akce konala a vyžádala si informace. Konečný oficiální dokument musí být vydán ČMKU". Čeští rezidenti tedy mohou být zařazeni do pracovní třídy pouze na základě certifikátu vydaného v ČR.
- Informace ze zasedání komise FCI pro pracovní kynologii konané 12. 9. 2011 v Rheine v Německu. Zápis – příloha č. 2
- Příspěvky na poháry se již neposkytují.

Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu (M MSKS) dle IPO 3
v roce 2012
- 1x zorganizovat vylučovací závody v areálu Zbraslav a 1x mimo něj
- Navrhované termíny: VZ – MSKS 21. – 22. 4. 2012, 12. – 13. 5. 2012
MM MSKS 8. – 10. 6. 2012

M mládeže 2012 – se bude konat jako otevřený závod

Sjezd MSKS
- Termín stanoven na druhou polovinu května 2012. Bude upřesněn na příštím zasedání P MSKS.

Žádost o dotaci
- Předseda MSKS se dne 21. 11. 2011 setká s náměstkyní primátora m Brna ve věci projednání žádosti o dotaci.

Finanční prostředky:
- SYNOT TIP – poukázal finanční prostředky z výtěžku za rok 2011 ve výši Kč 125.000,-
- Sdružení sportovních svazů ČR poskytl neinvestiční dotace ve výši Kč 42.328,- na údržbu a provoz sportovních zařízení a Kč 3.600,- na všeobecnou sportovní činnost.

Postřik proti plísni v areálu Zbraslav
- Fa Eurogreen cz provede postřik proti plísni sněžné v ceně cca Kč 15.000,-. Termín přelom listopad-prosinec 2011.
P MSKS jednomyslně odsouhlasilo.

Parkování na Tř. Kpt. Jaroše
- Zřízení parkoviště na pozemku patřící k budově MSKS je možné za předpokladu souhlasu s průjezdem 2 majitelů vedlejších parcel. Tito souhlas neudělili.

Akce "Mistrovství stopařů mládeže" a "Stopařský seminář s Dušanem Majtasem"
- Obě akce byly hodnoceny z řad účastníků velice kladně.

Mládež
- S. Bořuta již v budoucnu nepovede mládež.
- H. Radovesnická navrhovala místo něj p. Mnicha, pp. Fiala a Venhauer p. Staniovou – do určení vedoucího mládeže ji povede Mg. Radovesnická.
- Víkendové soustředění mládeže v listopadu 2011 se pro malý zájem ruší.

Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti
- Projednání bylo odloženo na příští zasedání předsednictva.

Členské průkazy MSKS
- V roce 2011 končí platnost stávajících průkazů a budou se vydávat nové.
Usnesení 43/11/2011 Nové průkazy budou vydávány na jméno na základě seznamu členů základních organizací.
Návrh pro sjezd: zvýšení členských poplatků na Kč 60,-.

Zkoušky rozhodčích
- dne 5. 11. 2011 se konaly ve Zbraslavi zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS. Zkoušek se zúčastnila sl. Klementová a pan Úřičař. Oba zkoušky splnili a po úspěšném splnění uložených hospitací budou jmenováni rozhodčími z výkonu MSKS. Hospitace uložené na zkouškách v roce 2010 splnila paní Staniová a pan Boleslav a po provedeném přezkoušení byli na návrh zkušební komise jmenováni P MSKS rozhodčími z výkonu MSKS a byl jim zaslán jmenovací dekret.

Svazoví figuranti
- přezkoušení svazových figurantů proběhlo 5. – 6. 11. 2011 v areálu Zbraslav. Výsledky ke zveřejnění zašle p. Oliva.

Zapsala: Bc. Alice Salgová