Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

Zápis č. 6

Moravskoslezský kynologický svaz
tř. kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno

Zápis č. 6/2011

ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 4.9. 2011
v 9,00 hod ve Zbraslavi

Přítomni: Ing. Radim Fiala
PhDr. Ester Trčalová
Mgr. Hana Radovesnická
Slavomír Bořuta
Jiří Kratochvíl
Jaroslav Venhauer

Zasedání je usnášení schopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání předsednictva MSKS, které proběhlo podle programu, jenž byl jednomyslně schválen na začátku zasedání předsednictva.

Program:
1. Úvod, zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zpráva výcvikové komise
4. Tajemník MSKS
5. Různé
6. Závěr

1. Úvod
Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu a nechal odsouhlasit program jednání. Dále předal slovo J. Venhauerovi, který jednání řídil podle schváleného programu.

2. Kontrola úkolů

Úkol 7/2011: splněn

Úkol 29/2011: splněn

Úkol 16/2011: splněn

Úkol 17/2011:
Zřídit na Zbraslavi pevnou linku s internetem
Z: tajemník
T: ihned - úkol trvá z důvodů dlouhodobé nemoci tajemnice svazu.
Úkol nově zajistí PhDr. Trčalová
T: ihned
V současné době není možné zavést do areálu pevnou linku s internetem, a to proto, že společnost O2 nemá v dané lokalitě volný port. MSKS je zařazen do seznamu čekajících.

Úkol 26/2011: splněn

Úkol 19/2011:
Sepsat nářadí do karty na svěřené předměty na Zbraslavi a nechat potvrdit převzetí správce
Z: J.Kratochvíl, MVDr. Široký
T: do 30.9.2011

Úkol 20/2011: splněn

Úkol 21/2011: splněn

Úkol 22/2011: splněn

Úkol 23/2011: splněn

Úkol 24/2011: splněn

Úkol 25/2011: splněn
Zprávu o průběhu letního tábora mládeže vypracuje S. Bořuta.
T: do 11.9.2011

Úkol 26/2011: zařadit zprávu o LVT mládeže MSKS na web
Z: E. Trčalová
T: ihned po obdržení zprávy

Úkol 27/2011: zajistit čtečky pro psy bez PP - trvá
Z: ing Fiala
T: do 30.9.2011

Úkol 29/2011: splněn

Úkol 30/2011: splněn

Úkol 31/2011: splněn

Úkol 32/2011: splněn

Úkol 33/2011: splněn

Úkol 34/2011: splněn

3. Zpráva výcvikové komise

Předsedkyně VK Mgr.Radovesnická podala informace o:

M MSKS dle IPO 3 a IPO 1

  • akce bude dvoudenní (začátek v pátek 30.9., konec v sobotu 1.10.2011) M mládeže - akce zrušena
  • ZVV1 – 3 (1 z MSKS), IPO1 – 7 (2 z MSKS), IPO2 – 1 (MSKS)
  • návrh – Mistrovství uspořádat jako otevřený závod, který bude mít stávající kategorie, splnění daných kritérií
  • tábor mládeže se uskutečnil, počet účastníků byl 21, zprávu předloží p. Bořuta
  • seminář – pachové práce s Bc. D. Majtasem,
  • ČMKU – poslány požadované informace
  • čtečky – zakoupení pro rozhodčí MSKS
  • Systém řízení – ke schválení, úpravy, doplnění – nejpozději do konce listopadu 2011
  • povinné čipování psů bez PP, registr – úkol trvá (VK, P MSKS)

Byl předložen návrh J. Venhauera, aby se doplnil NZŘ o takzvané "Malé zkoušky" v rámci stávajících zkoušek. Jednalo by se zkoušky např. ZVV1/A-zkouška z oddílu A obsažené ve zkoušce ZVV1, ZVV2/B-zkouška z oddílu B obsažené ve zkoušce ZVV2. Dále by bylo možno si zvolit v rámci dané zkoušky kombinace oddílů A+B,B+C,A+C např.ZVV1/A+B,ZVV2/B+C.
VK dává k posouzení – kombinace vždy poslušnost + obrana nebo stopa, v rozsahu zkoušek ZVV1 – ZVV3. 

4. Tajemník

Do výběrového řízení na pozici tajemníka MSKS se přihlásilo 14 zájemců. P MSKS projednalo všechny žádosti a vybralo do 2. kola výběrového řízení 8 kandidátů. Toto 2. kolo výběrového řízení se uskuteční v neděli 25.9.2011, a to formou osobních pohovorů

5. Různé

Úkol 35/2011: zpracovat podklady a vypracovat zprávu k záležitosti zrušeného M mládež MSKS
Z: S. Bořuta
T: do 11.9.2011

Úkol 36/2011: informace k objasnění zrušení M mládeže MSKS zveřejnit na webu MSKS
Z: E.Trčalová
T: ihned po obdržení zprávy

P MSKS projednalo žádost KK Černčín o umožnění pořádání KVP ve Vyškově
Usnesení P MSKS 32/9/2011: P MSKS jednohlasně schválilo pořádání KVP ve Vyškově

P MSKS projednalo žádost KK Zetor Brno o pořádání 11. KVP všech plemen mimo NO
Usnesení P MSKS 33/9/2011: P MSKS jednohlasně schválilo pořádání 11. KVP ZO Zetor Brno

P MSKS bere na vědomí informaci o ukončení smlouvy mezi FCI a WUSV.

P MSKS obdrželo stížnost na KK Kroměříž z důvodu nadměrného hluku, stížnost bude postoupena KKR Zlínského kraje.

P MSKS bylo informováno o ukončení pronájmu restaurace Z.Mrázkem, restauraci bude dále provozovat M.Mrázek.

P MSKS obdrželo žádost o přijetí nové KK Kamínky.
Usnesení P MSKS 34/9/2011: P MSKS jednohlasně schválilo přijetí KK Kamínky.

P MSKS projednalo možnosti zvýšení atraktivity adresy tř. kpt. Jaroše 35, Brno. JUDr. Kratochvílová zjistí možnosti vybudování parkoviště pro nájemce kanceláří v budově tř. kpt. Jaroše 35, Brno.

P MSKS bylo požádáno ČKS o vysvětlení situace týkající se M. Truksy. Podle informací ČKS nebyl M. Truksa přijat do MSKS, ale údajně se měl účastnit výcvikové akce MSKS.

Úkol 37/2011: zjistit skutečný stav
Z: všichni členové P MSKS
T: do příštího P MSKS

E.Trčalová oznámila, že z osobních důvodů již nadále odmítá mít na starosti rubriku Vaše dotazy a odpovídat na ně , požádala ostatní členy P MSKS, aby se tohoto úkolu někdo ujal s tím, že správu webu MSKS bude i nadále zajišťovat sama. Vzhledem k tomu, že se tohoto úkolu nikdo neujal, bude řešen na příštím P MSKS.

Zapsala: PhDr. Ester Trčalová
Ve Zbraslavi 4.9.2011