Nepřehlédněte

Sídlo svazu

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát svazu

Tajemník: Kateřina Boleslavová

mobil: 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

Zápis č. 5

Moravskoslezský kynologický svaz
tř. kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno

Zápis č. 5/2011

ze zasedání předsednictva MSKS, konaného dne 11.6. 2011
v 9,00 hod ve Zbraslavi

Přítomni: Ing. Radim Fiala
PhDr. Ester Trčalová
Mgr. Hana Radovesnická
Slavomír Bořuta
Jiří Kratochvíl
Jaroslav Venhauer

Za kontrolní komisi: MVDr. L. Široký

Tajemník: Ing. Drahomíra Navrátilová – omluvena z důvodu pracovní neschopnosti

Zasedání je usnášení schopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání předsednictva MSKS, které proběhlo podle programu, jenž byl jednomyslně schválen na začátku zasedání předsednictva.

Program:
1. Úvod, zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Zpráva výcvikové komise
4. Areál Zbraslav
5. Výstava a bonitace NO
6. Tajemník MSKS
7. Různé
8. Závěr

1. Úvod
Předseda Moravskoslezského kynologického svazu Ing. Fiala uvítal všechny přítomné, zahájil zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu a nechal odsouhlasit program jednání.

2. Kontrola úkolů

Úkol 6/2011:
PMSKS pověřuje VK zpracováním návrhu statutu mezinárodního rozhodčího pro potřeby FCI.
Z: Mgr. Radovesnická
T: květen 2011 - splněno

Úkol 7/2011:
Připojistit traktorek Stiga na Zbraslavi - jednomyslně vybrána z předložených návrhů pojišťovna Kooperativa. Zajistit připojištění.
Z: tajemník
T: ihned – úkol trvá z důvodů dlouhodobé nemoci tajemnice svazu

Úkol 30/2010:
J. Venhauer navrhl odsouhlasit titul "Mistr sportu MSKS". Zhodnotit a podat návrh splnění tohoto titulu.
Z: Mgr. Radovesnická
T: příští PMSKS - splněno

Úkol 29/2010:
soustředění agility pro mládežníky – oslovit R. Lišku
Z: Mgr. Radovesnická
T: s výsledkem seznámí na příštím P MSKS - splněno

Úkol 16/2011:
J. Kratochvíl zajistí nabídky firem na zhotovení protipožárních dveří mezi restaurací a sálem a zhotovení 2 únikových dveří ze sálu.
T. příští zasedání - splněno

Úkol 17/2011:
Zřídit na Zbraslavi pevnou linku s internetem
Z: tajemník
T: ihned - úkol trvá z důvodů dlouhodobé nemoci tajemnice svazu.
Úkol nově zajistí PhDr. Trčalová
T: ihned

Úkol 18/2011:
Reklamace u Vodafone – posílení signálu na Zbraslavi.
Z: tajemník
T: do příštího P MSKS - úkol zrušen z technických důvodů

Úkol 26/2011:
Zjistit skutečný stav čerpání, hrazení a fakturace u firmy Vodafone
Z: PhDr. Trčalová
T: do příštího P MSKS

Úkol 19/2011:
Sepsat nářadí do karty na svěřené předměty na Zbraslavi a nechat potvrdit převzetí správce
Z: J.Kratochvíl, MVDr. Široký
T: do 30.6.2011

Úkol 20/2011:
Na Zbraslav zakoupit počítač s tiskárnou (notebook)
Z:MVDr. Široký
T: do 30.6.2011

Úkol 21/2011:
Správce zajistí zamykání obou bran, na odpadky zajistí přistavení a vyvážení kontejneru, povede ubytovací a pokladní knihu a knihy odpracovaných hodin.
Z: správce
T: průběžně - splněno

Úkol 22/2011:
Zajistit klíč k hlavnímu jističi elektřiny.
Z: J. Kratochvíl
T: do příštího P MSKS - splněno

Úkol 23/2011:
Zveřejnit na internetu výzvu ohledně připomínkování stanov MSKS.
Z: PhDr. Trčalová - splněno

Úkol 24/2011:
Zajistit podmínky pro vyhlášení soutěže o nejlépe složenou zkoušku mládežníků
Z: VK PMSKS
T: do příštího P MSKS - splněno

Úkol 25/2011:
Pořádání tábora mládeže MSKS – Bořuta, Strouhalová, Majtasová. Připravit rozpočet, program a rozpis dne.
Z: Bořuta
T: do příštího P MSKS – splněno

3. Zpráva výcvikové komise

Předsedkyně VK Mgr.Radovesnická podala informace o:

a) víkendové soustředění agility ve dnech 29. – 31.7.2011. Lektoři M.Uřičař, sl. Slezáková, minimální počet účastníků 15 osob, poplatek: 200 Kč/den. Přihlášky a poplatky budou zasílány na adresu Mgr. Radovesnické

b) sportovní komisaři MSKS – VK navrhuje J. Venhauera a M. Mnicha. Oba s návrhem souhlasí.

Usnesení P MSKS 21/6/2011: P MSKS jednohlasně schvaluje J.Venhauera a M. Mnicha do funkce sportovní komisař MSKS.

c) úpravy Systému řízení – VK zpracovala návrhy na změny

d) čtečky pro psy bez PP –
Úkol 27/2011 zajistit SW program, pomocí kterého se povede evidence psů bez PP, kteří budou čipováni
Z: ing. Fiala
T: do 31.8.2011
MVDr. Široký zjistí na ČMKU podmínky pro nákup čteček a seznámí s nimi P MSKS na příštím zasedání

e) nejúspěšnější mládežník – do konce listopadu 2011 mohou adepti posílat kopie potvrzení o vykonaných zkouškách, a to na adresu T. Baselové. VK navrhuje tyto odměny pro tři nejúspěšnější mládežníky: 1. 3000 Kč, 2. 2000 Kč, 3. 1000 Kč.

f) nejúspěšnější ZO ve výchově mládeže MSKS – ZO mohou posílat přehledy o činnosti svých mládežníků do konce listopadu 2011 na adresu T. Baselové. VK navrhuje odměnu pro nejúspěšnější ZO ve výchově mládeže formou poukazu na odběr kynologických pomůcek ve výši 5000 Kč.
Usnesení P MSKS 22/6/2011: P MSKS jednohlasně schvaluje odměny ve výši 3000/2000/1000 nejúspěšnějším mládežníkům a poukaz v hodnotě 5000Kč nejúspěšnější ZO ve výchově mládeže MSKS.

g) odměny rozhodčím – VK navrhuje s účinností od 1.1.2012 zvýšit odměny za posuzování rozhodčím z výkonu, a to při závodech 1000 Kč, při VZ a M MSKS 1400 Kč.
Usnesení P MSKS 23/6/2011: P MSKS jednohlasně schvaluje návrh VK na zvýšení odměn rozhodčím z výkonu, a to při posuzování závodů 1000Kč, při posuzování VZ a M MSKS 1400Kč. Změny vstoupí v platnost od 1.1.2012.

h) M MSKS dle IPO 1 – Uzávěrka přihlášek: 31.8.2011, zaslat elektronicky na adresu tajemníka, zaplatit startovné – 400,- Kč
M MSKS dle IPO 3 – Uzávěrka přihlášek: 31.8.2011, zaslat na adresu tajemníka, zaplatit startovné – 500,- Kč
- informace o VZ – v Ostravě-Porubě splnilo limit 250 bodů 25 závodníků, v Jihlavě 17

ch) 5. – 6. 11. proběhne na Zbraslavi přezkoušení a zkoušky svazových figurantů – ved. akce M. Oliva
Zároveň proběhne přezkoušení adeptů na rozhodčí z výkonu MSKS – pokud budou mít splněny hospitace. V případě zájmu se uskuteční i zkoušky na rozhodčí pro nové adepty – vedoucí akce – J. Venhauer

i) tábor V. Staniové – Mgr.Radovesnická informovala o táboru V. Staniové, kam chce pořadatelka pozvat i děti a na jejich účast žádá dotaci z MSKS.
Usnesení P MSKS 24/6/2011: P MSKS jednohlasně rozhodlo, že tento tábor nebude hrazen z prostředků MSKS, a to vzhledem k dotovanému táboru mládeže MSKS v posledním červencovém týdnu v areálu Zbraslav.

j) žádost p.Moláka a Uřičaře o příspěvek 3000 Kč na reprezentaci MSKS při účasti na MS BOM dle IPO 3 v Belgii
Usnesení P MSKS 25/6/2011: P MSKS jednohlasně schválilo oběma závodníkům příspěvek ve výši 3000 Kč.

k) Zaslat žádost na SUCHNO o delegaci rozhodčích – J. Benovič –a M MSKS 2011, J. Adamuščin – na Mez. závod dle ZVV 2, IPO 3
Z: Radovesnická
T: do konce června

l) M MSKS – termín: 30.9. – 2.10. , hlavní rozhodčí: M. Mnich, stopy – M. Oliva, poslušnost –J. Strach, obrana – J. Benovič, figuranti R. Liška, J. Bravenec, náhr: M. Meszáros. Závod má limitovaný počet účastníků 54 (IPO3+IPO1)

m) LVT mládeže MSKS – do propozic je třeba doplnit termín uzávěrky přihlášek 20.7.2011.
Usnesení P MSKS 26/6/2011: P MSKS jednohlasně schválilo, že minimální počet, při kterém se tábor bude konat, je 10 dětí. Při tomto počtu se dětem budou věnovat 3 lektoři, při vyšším počtu dětí je maximální počet lektorů stanoven na 5.

n) M mládeže MSKS
Úkol 27/2011: poslat informaci, resp. pozvánku, o M mládeže MSKS do sousedních zemí (Slovensko, Rakousko, Maďarsko)
Z: S.Bořuta
T: do konce června
Uzávěrka přihlášek na M mládeže MSKS je stanovena na 31.7.2011, budou zasílány na adresu S. Bořuty. Závod proběhne v kategoriích IPO1, IPO2 a ZVV1. Jednotlivé kategorie se otevřou za podmínky, že podle nich bude závodit minimálně 5 mládežníků z ČR. Případní zahraniční účastníci mají zdarma ubytování (včetně jednoho vedoucího družstva). Figurovat budou P.Soukop a D.Polzer. Jako doplňkový program se uskuteční závod dle ZZO.

4. Zbraslav
a) J. Venhauer informoval o zjištění černého odběru elektřiny, kdy přes jistič MSKS byl odebírán el. proud v budově bývalé restaurace a současného bytu ing. Komrsky. Spolu s J. Kratochvílem a správcem areálu provedli odpojení, zaizolování a uzavření kabelu do el. skříně, a znemožnili tak další neoprávněný odběr elektřiny v tomto místě na úkor MSKS. Celá situace byla projednána s ing. Komrskou. Ten navrhuje jako kompenzaci možnost plnění rezervních nádrží na vodu z jeho studny a jeho čerpadlem, a to po dobu 6 let. Aby bylo možno vyhodnotit tuto nabídku, je třeba nejprve propočítat, jaký finanční obnos představuje naplnění jedné nádrže, respektive všech nádrží, a poté propočítat, jakou částkou by za dobu 6 let byla kompenzace poskytnuta.

b) J.Kratochvíl informoval o provedeném výběrovém řízení na stavební úpravy v budově restaurace. Předmětem výběrového řízení bylo zabudování protipožárních dveří a dvou únikových východů v hlavním sále a prostoru před vchodem na WC, což je podmínkou pro kolaudaci restaurace. Výběrového řízení se účastnily tři firmy.
Usnesení P MSKS 27/6/2011: P MSKS jednohlasně vybralo firmu s finančně nejméně nákladným rozpočtem na tyto stavební práce, a to firmu: Miloš Chlubný,"Provádění staveb", Mrštíkova 654, 665 01 Rosice s nabídkou, ve výši cca 72 000Kč.

Členové P MSKS prověřili vybavení pro údržbu trávníku ve Zbraslavi, který je v neuspokojivém stavu z důvodu velkého množství mechu a tvrdého, nepropustného povrchu. Povrch je třeba provzdušnit a zbavit mechu.
Usnesení P MSKS 28/6/2011: P MSKS schválilo 5 hlasy nákup tzv. odmechovače trávníku ve Zbraslavi za cenu 3000Kč a zároveň zapůjčení tzv. vertikutátoru. Zdržel se: S. Bořuta.
Po odzkoušení vertikutátoru bude tento stroj zakoupen v případě, že se ukáže jako vhodný pro údržbu povrchu ve Zbraslavi.
Úkol 28/2011: koupit odmechovač trávníku, který je možno připojit za stávající traktorek Stiga
Z: správce
T: ihned
Úkol 29/2011: zjistit možnosti sekaček pro svažité terény
Z: J.Venhauer
T: do příštího P MSKS
Úkol 30/2011: zajistit objednávku 100 kg vhodných travních semen pro povrch ve Zbraslavi s doručením až na místo
Z: PhDr.Trčalová
T: do příštího P MSKS

c) Venhauer informoval P MSKS o setkání Komise pro Zbraslav, kterého se účastnil J.Venhauer a K.Krejčí, správce areálu J.Dopita, přítomen byl také člen P MSKS J.Kratochvíl. Komise souhlasí se zavedením poplatků při pořádání seminářů, jejichž pořadatelem nebude VK P MSKS. Návrh komise na výši poplatků je 30 Kč/osobu

Úkol 31/2011: projednat odstranění nedodělků firmy Pozemstav při rekonstrukci areálu
Z: Ing. Fiala
T: do 30.6.2011

5. Tajemník
Tajemnice svazu Ing. Drahomíra Navrátilová je dlouhodobě v pracovní neschopnosti. P MSKS byla doručena její výpověď z pracovního poměru. Výpověď byla podána dne 25.5.2011 a zaslána poštou do sídla svazu, tř.kpt.Jaroše 35, 602 00 Brno. P MSKS byla doručena na zasedání dne 11.6.2011.
Usnesení P MSKS 30/6/2011: P MSKS jednohlasně přijalo výpověď z pracovního poměru ing. Navrátilové. Výpovědní doba počíná běžet dnem 1.6.2011 a pracovní poměr skončí dnem 31.7.2011.

Vzhledem k této mimořádné situaci bude chod sekretariátu po nezbytně nutnou dobu zajišťovat J. Venhauer. Je třeba zajistit předání pokladny, telefonu, nutných podkladů a zajistit základní seznámení s chodem sekretariátu. Ing. Fiala dohodne s ing.Navrátilovou termín předání kanceláře a nezbytných informací J. Venhauerovi. Návrh termínu – středa 15.6.2011.
Dále bude nutné přesměrovat mailovou schránku MSKS a pevnou linku MSKS na telefon J. Venhauera. J.Venhauer bude dojíždět do kanceláře MSKS v Brně jedenkrát týdně v úředních dnech, případně dle situace.

Toto řešení je pouze provizorním, a proto je nutné vyhlásit výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice MSKS.
Usnesení P MSKS 31/6/2011: P MSKS jednohlasně rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na pozici tajemníka svazu. Výběrové řízení potrvá do 31.8.2011, zájemci budou posílat své přihlášky na sekretariát MSKS, možno i mailem.

Úkol 32/2011: zveřejnit na webu MSKS informaci o situaci s tajemnicí svazu a se zástupem prostřednictvím J. Venhauera.
Z: PhDr.Trčalová
T: ihned

Úkol 33/2011: zformulovat a poté zveřejnit na webu MSKS a zařadit do Kalendáře akcí 2/2011 znění výběrového řízení
Z: PhDr. Trčalová
T: ihned

6. Různé
P MSKS byl doručen dopis z ČMKU se žádostí o zaslání seznamu a informací o rozhodčích z výkonu MSKS, a to z důvodu snahy o sjednocení podmínek

Úkol 34/2011: zaslat požadovaný seznam rozhodčích na sekretariát ČMKU
Z: Mgr. Radovesnická
T: do příštího P MSKS

S.Bořuta, H.Radovesnická - VZ Jihlava v několika bodech neodpovídal zvyklostem pro VZ (tvar hřiště, způsob přijímání přihlášek, VZ spojen s memoriálem…)

E.Trčalová navrhuje vydávat napříště Kalendář akcí jen webovou formou, a to z důvodu rychlosti a zejména nemožnosti jakýchkoli úprav v tištěné verzi. Zamítnuto z důvodu zakotvení písemné verze kalendáře ve stanovách.

VK navrhuje zvýšení poplatků za dodatečně hlášené akce na 300 Kč/akci. Prozatím zamítnuto.
VK navrhne opatření – některé organizace si nahlásí více akcí, které pak opakovaně ruší.

Zapsala: PhDr. Ester Trčalová
Ve Zbraslavi 11.6.2011