Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Předseda svazu: Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Kontrolní komise

Jednací řád kontrolní komise MSKS

 

I. Úvodní ustanovení

 1. kontrolní komise MSKS je pětičlenná a je samostatným orgánem MSKS, je volena sjezdem a je za svou činnost sjezdu odpovědná.
 2. kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří jsou zodpovědní za činnost kontrolní komise.
 3. náplň činnosti kontrolní komise vyplývá ze stanov MSKS a obecně závazných předpisů.
 4. funkce členů kontrolní komise jsou čestné a náklady spojené s funkcí jsou hrazeny z rozpočtu MSKS

 

II. Předseda kontrolní komise

 1. svolává kontrolní komisi za účelem jednání
 2. zahajuje a vede jednání kontrolní komise. Tímto právem může pověřit místopředsedu nebo jiného člena kontrolní komise.
 3. navrhuje program a pořad jednání.
 4. otevírá a vede rozpravu k bodům programu.
 5. ukládá členům kontrolní komise úkoly a kontroluje jejich plnění.
 6. v neodkladných záležitostech může o věci rozhodnout sám, ale je povinen kontrolní komisi o tom informovat nejpozději na dalším jednání kontrolní komise.
 7. zúčastňuje se jednání předsednictva s hlasem poradním.
 8. zúčastňuje se akcí MSKS za účelem kontroly a seznámení.

 

III. Místopředseda kontrolní komise

 1. V případě potřeby zastupuje předsedu RK se všemi povinnostmi a právy dle ust. č.II
 2. Plní ustanovení č. III v plném rozsahu

 

IV. Člen kontrolní komise

 1. zúčastňuje se jednání kontrolní komise a provádí náplň kontrolní komise.
 2. může být pověřen prováděním určité činnosti nebo vedením pracovní skupiny dle náplně kontrolní komise.
 3. zúčastňuje se jednání předsednictva MSKS s hlasem poradním.
 4. zúčastňuje se akcí MSKS za účelem kontroly a seznámení.

 

V. Jednání kontrolní komise

 1. jednání kontrolní komise svolává předseda (místopředseda) kontrolní komise.
 2. jednání kontrolní komise může být také svoláno na žádost členů kontrolní komise nebo na žádost předsednictva.
 3. jednání kontrolní komise mohou být přizvaní členové předsednictva MSKS nebo přizvaní hosté, jestliže o tom rozhodnou členové kontrolní komise hlasováním.

 

V. Hlasování

 1. kontrolní komise rozhoduje většinovým hlasováním. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.
 2. hlasuje se pro nebo proti návrhu.
 3. po skončení rozpravy předseda oznámí,  v jakém pořadí se bude o návrzích hlasovat.  Je-li více návrhů, hlasuje se o nich v pořadí.

A návrh odročovací

B návrh zamítací

C protinávrh (je li podáno více návrhů, hlasuje se o všech v pořadí jak byly podány)

D návrh pozměňovací

Předseda se může od pořadí odchýlit, jestli to vyžaduje situace.

 

VI. Zápis

 1. o každém jednání a činnosti kontrolní komise se vede zápis.
 2. zápis musí obsahovat mimo popisu projednávaných bodů: čas a místo jednání, jména přítomných a schválený pořad jednání.
 3. zápis podepisuje předseda a zapisovatel.

 

VII. Mlčenlivost

 1. členové kontrolní komise jsou povinni uchovávat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž se seznámili v průběhu jednání kontrolní komise.
 2. rozhodnutí a závěry mohou být uveřejňovány pouze na základě přijatého usnesení kontrolní komise.

 

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. jednací řád kontrolní komise byl schválen na jednání dne 17. 6. 2013.

 

IX. Náplň činnosti kontrolní komise MSKS

 

Náplň činnosti kontrolní komise MSKS je dán stanovami MSKS a to v rozsahu:

 1. provádět kontrolně-revizní činnost všech orgánů MSKS.
 2. kontrolní a revizní činnost všech zaměstnanců MSKS.
 3. kontrolu činnosti členů MSKS a dodržování závazných dokumentů FCI, stanov ČMKU a stanov MSKS a přijatých usnesení sjezdu a předsednictva MSKS.
 4. ve smyslu obecně platných předpisů vyřizuje stížnosti a náměty.

 

Ve Zbraslavi dne: 17. 6. 2013    

 

 Předseda kontrolní komise:

 Široky Lubomír   

 

Členové kontrolní komise:                                                                         

Jaroslav Venhauer

ing. Libuše Fojtová

Vlastimil Karpíšek

Radoslav  Parolek


 

ADRESY ČLENŮ KONTROLNÍ KOMISE MSKS

 

MVDr. Lubomír Široký - předseda

Palackého 652

675 71  Náměšť nad Oslavou

tel. 602 718 411, 568 623 637

e-mail: siroco@volny.cz

Jaroslav Venhauer - místopředseda

Sluneční 30

585 05  Jihlava

tel. 720 401 106

e-mail: veja@centrum.cz

Ing. Libuše Fojtová

Bratislavská 5a

602 00  Brno

tel. 731 165 783

e-mail: libusefojtova@seznam.cz

Vlastimil Karpíšek

Únanov 59

671 31

tel. 721 637 562

e-mail: vlastimil.karpisek@seznam.cz

Radoslav Parolek

Přibylova 14

719 00  Ostrava – Kunčice

tel. 737 455 223

e-mail: rparolek@seznam.cz


 

Jednací řád kontrolní komise MSKS [DOC, 58.4 kB]


 

29. 5. 2020

Přítomni: MVDr. Lubomír Široký, Radoslav Parolek, Ing. Michal Kašný

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


25. 5. 2019

Přítomni: MVDr. L. Široký – předseda KK, Ing. M. Kašný – člen KK, R. Parolek – člen KK.

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


29. 9. 2018

Přítomen:. Lubomír Široký, Radoslav Parolek, Jana Jašková

omluven: Radim Fiala

Host: Jiří Hammer, Miroslav Vávra

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


8. 4. 2017

Přítomni: Lubomír Široký, Radim Fiala, Radoslav Parolek, Jana Jašková, Michal Kašný

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


1. 2. 2017

Kontrola Účtu zisků a ztrát za rok 2015

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


1. 2. 2016

Kontrola  zařazení základních organizací MSKS na Veřejném rejstříku

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


1. 2. 2015

Provedení kontroly plnění povinností správce v kynologickém areálu MSKS Zbraslav

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


10. 5. 2013

Přítomni:

 • MVDr. Lubomír Široký, Ing. Libuše Fojtová, Jaroslav Venhauer
 • omluven: Vlastimil Karpíšek, Radoslav Parolek

Zápisy ze zasedání kontrolní komise