Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Rozhodčí

 

 

 

Finanční náležitosti rozhodčích, figurantů, lektorů a vedoucích akcí

Adept na svazového rozhodčího musí splňovat:

 • věk 21 - 55 let
 • získanou I. výkonnostní třídu vzorného výcvikáře nebo doložit splnění podmínek pro udělení I.VT
 • doporučení ZO, jejímž je řádným členem, ve které se potvrzuje:
 • řádné členství ve svazu
 • morální, charakterové vlastnosti a odborné předpoklady k zastávání funkce
 • dobrý zdravotní stav

Po úspěšně splněné teoretické, písemné a praktické zkoušce a předepsaných hospitacích je jmenován předsednictvem MSKS rozhodčím MSKS.

Rozhodčí může dosáhnout těchto aprobací:

 • - posuzování dle NZŘ
 • - posuzování dle MZŘ
 • - případně jiných zkušebních řádů zařazených v ČMK

Povinnosti hlavního rozhodčího při soutěžích

 • ve spolupráci s pořadatelem zpracovává časový harmonogram závodu
 • schvaluje terén na stopy,cvičební plochu na poslušnost a obranu
 • zodpovídá za provádění oficiálního tréninku, rozmístění překážek, zástěn, apod.
 • řídí poradu rozhodčích a společně s pořadatelem informuje jednotlivé rozhodčí, figuranty, kladeče a pořadatele o technických záležitostech akce, popř. upřesní posuzování nebo provádění úkonů v jednotlivých částech závodu
 • je přítomen při losování startovních čísel
 • v součinnosti s jednotlivými rozhodčími a pořadatelem řeší případné protesty
 • řídí a usměrňuje práci jednotlivých rozhodčích
 • má právo odvolat rozhodčího z posuzování,jestliže porušuje ZŘ, metodiku pro posuzování nebo kázeň
 • provádí ve spolupráci s pořadatelem zápis dosažených výsledků psovodů do VK, podepisuje "Potvrzení o vykonané zkoušce" a "Výsledkovou listinu"
 • dbá na dodržování časového harmonogramu rozhodčími a pořadatelem
 • zajistí ve spolupráci s pořadatelem podklady a náležitosti pro udělování titulů uvedených v katalogu
 • při splnění podmínek zadává společně s rozhodčími titul CACT,Rez.CACT a CACIT a Res.CACIT
 • spolupracuje s pořadatelem při vyhlašování výsledků závodu
 • zpracovává o akci zprávu a tu společně s"Potvrzením o vykonané zkoušce" a "Výsledkovou listinou" zasílá pověřené osobě MSKS do 7 dnů

Náhradní rozhodčí

 • provádí posouzení cviku "Odložení psa"
 • když pes provádějící poslušnost začne provádět cvik"Aport šplhem" dává pokyn psovodovi, který má odloženého psa, aby šel ke psu a dále dává povely k ukončení cviku a odchodu psovoda se psem na určené místo.
 • předá rozhodčímu posuzujícímu poslušnost hodnocení psa ze cviku "Odložení psa"
 • plní další úkoly dle pokynů hlavního rozhodčího

Podmínky pro splnění kvalifikace " Mezinárodní rozhodčí"

1.) Minimální věk 30 let a aspoň 7 let posuzovat jako svazový rozhodčí s aprobací IPO,občanská bezúhonnost,výhodou znalost cizího jazyka
2.) Minimální posuzování na 5 akcích pořádaných MSKS a z toho 4 musí být konané dle IPO3
3.) Jedná se o následující akce:

 • výběrové soutěže pro postup na M MSKS dle IPO3
 • mistrovství MSKS dle IPO3
 • soutěže CACIT a CACT pořádaný MSKS
 • výběrové soutěže na M MSKS stopařů dle FH2
 • mistrovství stopařů MSKS IPO FH
 • výběrové soutěže a M MSKS dle ZVV3

 

ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH MSKS 2017

 

Omluveni: Monika Prokopová, Josef Surovec

 

Dne 18.2.2017 proběhlo školení rozhodčích v areálu MSKS na Zbraslavi. Hana Radovesnická zahájila školení, zhodnotila rok 2016, poděkovala rozhodčím za posuzování v roce 2016. Také požádala rozhodčí o větší pečlivost při vypisování soupisek, dále by se mělo zlepšit včasné zasílání výsledků zkoušek a závodů.

Pan Jaroslav Venhauer seznámil přítomné s problémy, které nastaly na MM MSKS 2016 a jakým způsobem se nadále řešily. Informoval rozhodčí o tom, že se v roce 2017 bude hodnotit TSB. Výsledky TSB se budou zapisovat do kolonky obrany (oddíl C). Podrobné hodnocení TSB zpracoval David Polzer, předal na schválení VK a následně P MSKS.

Dalším bodem byly změny v NZŘ, které provedlo ČKS bez jednání s MSKS. Jaroslav Venhauer přednesl tyto změny rozhodčím s dodatečnými úpravami MSKS. Na toto téma probíhala diskuse.

Školení skončilo v odpoledních hodinách.

 

Milan Mnich

 

Školení rozhodčích 2016

Školení rozhodčích pro rok 2016 proběhlo 28.2.2016 ve Zbraslavi. Zúčastnili se ho stávající rozhodčí, předsedkyně výcvikové komise Mgr. Hana Radovesnická, MUDr. Lubomír Široký a Ing. Radim Fiala. Jako přednášející byl pozván P.Adamuščin ze Slovenské republiky.

Paní Radovesnická školení zahájila a zhodnotila proběhlé akce roku 2015. Poděkovala všem rozhodčím za korektní posuzování v minulém roce, ale také poukázala na chyby, kterých by se měli pro příště vyvarovat. Jednalo se hlavně o nedostatky při vyplňování soupisek.

Na školení přednášel pozvaný mistr světa Josef Adamuščin. Probíral se MZŘ. Zdůraznil, že při posuzování poslušnosti by se měli rozhodčí především zaměřit na hodnocení přirozeného a radostného projevu psa. Pes by neměl pracovat pod tlakem, čímž se znehodnocuje cvik. Co se týká obrany, zde by se měl upřednostňovat pes, který má vrozený obranářský pud. Na otázky v průběhu školení odpovídal a vysvětloval, jak by se cviky měly provádět. Také upozornil na to, že v příštím roce proběhne úprava zkoušky BH. Zkouška by měla být jednodušší, ale více podrobností bude zveřejněno až po schválení FCI.

Myslím si, že školení bylo velmi zdařilé, přednášku pana Adamuščina zhodnotili rozhodčí potleskem a poděkováním za to, že mezi nás přijel a předal nám své zkušenosti.

Milan Mnich

Zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS konané  dne 7.listopadu 2015 

 

    Ve výše uvedeném termínu se konaly v kynologickém areálu Zbraslav zkoušky rozhodčích z výkonu MSKS pro aprobaci dle MZŘ i NZŘ. Předsednictvo MSKS jmenovalo zkušební komisi ve složení předseda komise pan Jaroslav Venhauer  a členové pánové Milan Mnich a Jiří Hammer.    

     Na zkoušky se přihlásila paní Daniela Fuchsíková a panové František Matějek a Radek Severin na aprobaci dle MZŘ i NZŘ a o něco později paní Kristýna Klementová  na aprobaci dle NZŘ. Paní Daniela Fuchsíková  splnila počet hospitací uložený v roce 2013 a pro udělení aprobace rozhodčího z výkonu  dle NZŘ musela absolvovat znovu ústní zkoušku a praktické posouzení psa dle NZŘ. Zájemci o zkoušky byli s termínem zkoušek seznámeni v Kalendáři akcí na 2/2015  a dva týdny před konáním zkoušek  jsem zaslal každému zájemci Harmonogram zkoušek.Podmínkou účasti na zkouškách rozhodčích bylo,že každý účastník si musí zajistit na praktickou část psa,který zvládne zkoušku ZVV2 a IPO2.Toto nedodržela paní Fuchsíková,která si zajistila psovodkyni se psem,kteří nebyli schopni splnit ani cviky dle ZVV1 a IPO1.

     Dne 7.11.2015 se v určený čas sešla zkušební komise,předseda seznámil členy komise s návrhem průběhu a provedení zkoušek. Na zkoušky se dostavili všichni přihlášení zájemci.  Předseda komise zahájil zkoušky a seznámil zájemce s průběhem zkoušek a s hodnocením jednotlivých částí.Paní Fuchsíková,pánové Matějek a Severin začali vypracovávat testové otázky z MZŘ a paní Klementová z NZŘ. Paní Fuchsíková vypracovala testové otázky z MZŘ na známku 3(6 chyb),panové Matějek a Severin na známku  4 (9 a 13 chyb).Paní Klementová vypracovala testové otázky z NZŘ na známku 1 (0 chyb).Všichni účastníci vypracovali testové otázky z anatomie a z všeobecné části a to následovně –Klementová na známky 4 + 4 (4 a 4 chyby),paní Fuchsíková na známky 2+1 (2 a 1 chyba),pan Matějek na známky 3+3 (3 a 3 chyby) a pan Severin na známky 4+1 (7 a 1 chyba).Testové otázky z NZŘ zpracoval pan Matějek na známku 4 (8 chyb) a pan Severin testové otázky z NZŘ nevypracovával,protože měl nedostatečný test z anatomie. Paní Fuchsíková splnila dané podmínky při zpracování testových otázek a pokračovala v praktické části.Ostatní účastníci dané podmínky nesplnili a ve zkouškách dále nepokračovali. Protože pes,kterého si paní Fuchsíková přivezla na přezkoušení nesplňoval požadavky zkoušky ZVV1,museli jsme počkat,až si zajistí dalšího psa. Paní Fuchsíková se v praktické části při přezkušování psů dle NZŘ i MZŘ dopouštěla hrubých chyb a byla všemi členy zkušební komise hodnocena nedostatečně a ve zkoušce dále nepokračovala. Zarážející je,že při zkouškách v roce 2013 se projevily také nedostatky v praktické části a pro získání větší praxe ji bylo uloženo posoudit v hospitacích 50 psů. Paní Fuchsíková posoudila během hospitací 80 psů u šesti rozhodčích na jedenácti akcích.Od rozhodčích byla devětkrát hodnocena za svou činnost výborně a dvakrát velmi dobře.

Zpracoval : Jaroslav Venhauer

Zápis ze školení rozhodčích 2014

Datum: 15. 2. 2014 v 9,00 hod.
Místo: Brno, tř. Kpt. Jaroše 35
Přítomni:

 • rozhodčí dle prezenční listiny
 • za předsednictvo: Ing. Radim Fiala
 • za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký, Jaroslav Venhauer
 • za výcvikovou komisi: Mgr. Hana Radovesnická

Lektor: Milan Mnich
Téma: Národní zkušební řád (NZŘ)

Průběh školení:

I. Zahájení, přivítání účastníků školení – Hana Radovesnická

II. Seznámení s výsledky hospodaření, situací v předsednictvu – Radim Fiala

 • Informace o rezignaci členů předsednictva (J. Hammer, P. Brhel) a členky kontrolní komise (L. Fojtová) a kooptaci nových členů (J. Strach, V. Staniová). Dalším členem v kontrolní komisi měla být E. Gajdušíková, která kooptaci odmítla
 • Informace o změně účetní firmy a důvodech změny, výsledky hospodaření
 • Informace o areálu Zbraslav a budově v Brně – provedené opravy, úpravy, záměry do budoucna

III. Informace z výcvikové komise – Hana Radovesnická
Diskuse:
a) Zrušení výběrových závodů – nesouhlas některých rozhodčích se zrušením VZ
b) Změny týkající se rozdělení figurantů – informace p. Venhauera o průběhu schválení a důvodech vedoucích ke změnám jako odpověď na připomínky M. Olivy

IV. Školení – Milan Mnich
Národní zkušební řád (NZŘ) – se zaměřením hlavně na sjednocení posuzování zkoušek psů malých plemen

 • Informace o prováděcích pokynech ke ZŘ malých plemen o rozlišování předmětů ZMMP, o vyhledávání předmětů ZMMP
 • Kritéria pro zkoušky malých plemen ZMP 1-3, ZMPO

V. Diskuse k NZŘ

Zapsala: A. Salgová, 15. 2. 2014